وظایف شورای پژوهشی دانشکده
 

1- همکاری با معاون تحقیقات و فناوری در جهت اجرای مصوبات و تصمیمات شورای معاونین یا هیات رئیسه دانشکده
2- بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که شورای پژوهشی دانشگاه ، هیات رئیسه یا شورای معاونین و یا معاون تحقیقات و فناوری دانشکده به شورا ارجاع می دهند.
3- ارائه پیشنهاد در زمینه های مختلف پژوهشی به شورای معاونین و یا هیات رئیسه دانشکده.
4- بررسی و تعیین اولویتهای پژوهشی با توجه به نیاز و امکانات گروههای آموزشی و نیاز های استانی .
5- ارائه پیشنهادات برای استفاده از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزش و پژوهشهای بعدی .
6- بررسی و ارزیابی طرحهای تحقیقاتی پیشنهادی دانشکده و تصویب طرحها جهت ارائه به شورای پژوهشی دانشگاه.
7- نظارت و ارزیابی پایان نامه ها ی دانشجویان مقاطع  ، دکتری و دستیاری و تائید عناوین و گزارشات نهایی مربوطه و انتخاب پایان نامه های تحقیقی برتر.
8- ارایه پیشنهاد و راهکارهایی جهت ترغیب و تشویق اعضای هیات علمی به تالیف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقی.
آخرین بروز رسانی : 04 بهمن 1401