برنامه ترم اول

تعداد واحد

پیش نیاز

نام واحد

3

درس مقدمات بالینی

کارآموزیبالینیقلب

3

--

کارآموزیبالینیرادیو

6

--

کارآموزیبالینیداخلیعمومی1

3

--

کارآموزیبالینیداخلیعمومی2

6

مقدمات بالینی

کارآموزیبالینی جراحی

5

 

بیماریهای جراحی

3

 

کارآموزی ارتوپدی

3

 

بیماریهای ارتوپدی

3

 

کارآموزی پوست

3

 

کارآموزی پزشکی اجتماعی

2

 

پزشکی قانونی

2

 

اخلاق پزشکی

 


برنامه ترم دوم

تعداد واحد

پیش نیاز

نام واحد

6

مقدمات بالینی

کارآموزیبیماریهای کودکان 1

4

مقدمات بالینی

بیماریهای کودکان 1

3

 

کارآموزی روانپزشکی

1.5

 

بیماری روانی

6

مقدمات بالینی

کارآموزی بیماریهای زنان

4

مقدمات بالینی

بیماریهای زنان

3

داخلی جراحی کودکان

کارآموزی بیماریهای گوش و حلق و بینی

2

 

طب سنتی

 


برنامه ترم سوم

تعداد واحد

پیش نیاز

نام واحد

3

 

کارآموزیبیماریهای کودکان 2

1

              

بیماریهای کودکان 2

3

مقدمات بالینی

کارآموزی عفونی

2

 

بیماری عفونی

6

مقدمات بالینی

کارآموزی بیماریهای زنان

4

مقدمات بالینی

بیماریهای زنان

1.5

داخلی جراحی

کارآموزی ارولوژی

1

 

بیماریهای مجاری ادراری

1.5

مقدمات بالینی

کارآموزی بیهوشی

1.5

داخلی جراحی کودکان

کارآموزی چشم

1.5

مقدمات بالینی

کارآموزی طب اورژانس

2

 

اصول جمعیت شناسی و سلامت خانواده

 


برنامه ترم چهارم

تعداد واحد

پیش نیاز

نام واحد

3

 

کارآموزیبیماریهای کودکان 2

1

              

بیماریهای کودکان 2

3

مقدمات بالینی

کارآموزی عفونی

2

 

بیماری عفونی

3

داخلی2 جراحی کودکان2

کارآموزی اعصاب  

1.5

مقدمات بالینی

بیماریهای اعصاب

1.5

داخلی جراحی

کارآموزی ارولوژی

1

 

بیماریهای مجاری اداری

1.5

مقدمات بالینی

کارآموزی بیهوشی

1.5

داخلی جراحی کودکان

کارآموزی چشم

1.5

مقدمات بالینی

کارآموزی طب اورژانس

1

 

نسخه نویسی

آخرین بروز رسانی : 03 بهمن 1401