دکتر ایمان علیزاده

مدیرگروه و دانشیار، دکترای(PhD آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی)

Email: Iman_alizadeh96@gums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

CV(curriculum vitae)


دکتر تیمور رحمتی

استادیار، دکترای (PhD آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه ارومیه)

شناسه علمی و پژوهشی

Email: trahmati@gums.ac.ir

CV(curriculum vitae)


 

بابک اشرف خانی

استادیار، دکترای PhD آموزش زبان انگلیسی

شناسه علمی و پژوهشی

email: babak_ashrafkhani@yahoo.com

CV(curriculum vitae)


حکیمه پورجمال 

استادیار، دکترای PhD آموزش زبان انگلیسی

email: hakimeh_pourjamal@gums.ac.ir

 

آخرین بروز رسانی : 20 شهریور 1400