دکتر سیما فلاح ارض پیما

 مدیرگروه ودانشیار، متخصص رادیولوژی 

E-mail:

دکتراحمد علیزاده

دانشیار، متخصص رادیولوژی

E-mail:

دکتر علی بابایی جندقی

دانشیار، متخصص رادیولوژی

E-mail:

 

دکتر حمید سعیدی ساعد

دانشیار، متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی

E-mail:

دکتر امیررضا دلیلی

استادیار، متخصص رادیولوژی سونوگرافی

:E-mail

 

 دکتر عباس رحیمی

استادیار، متخصص رادیولوژی

E-mail:

 

دکتر زوبین سوری

استادیار، متخصص رادیولوژی

E-mail:

 

دکتر فرزانه شبیریان

استادیار، متخصص رادیولوژی

E-mail:

 

دکترآی ناز صورتی

استادیار، متخصص پرتودرمانی

E-mail:

 

دکتر مهرسا مجدآئین

استادیار، متخصص رادیولوژی

E-mail:

 

دکتر نگارمتین شکوری

استادیار، متخصص رادیولوژی

E-mail:

 

آخرین بروز رسانی : 30 بهمن 1401