دکتر عباس درجانی

مدیرگروه و دانشیار، متخصص پوست

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail: dr.abbasdarjani@yahoo.com

 دکتر نرگس علیزاده

دانشیار، متخصص پوست

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail: n_alizadeh@gums.ac.ir 


دکتر رعنا رفیعی

استادیار، فلوشیپ پوست

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:  rafieirana@ yahoo.com

دکتر حجت افتخاری

استادیار، متخصص پوست

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:  dr.he.derm@gmail .com

دکتر کاوه قرائی نژاد

استادیار، متخصص پوست

شناسه علمی و پژوهشی 

CV

E-mail: Gharaei-kaveh@gums.ac.ir

 

آخرین بروز رسانی : 14 مهر 1400