دکترمرجان مهدوی روشن

مدیر گروه و دانشیار، دکتری تخصصی علوم تغذیه

شناسه علمی و پژوهشی 

Email: marjanmahdavi60@gmail.com


 دکتر زینب قربانی

استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه

شناسه علمی و پژوهشی 

Email: zeinab.ghorbani@gums.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 20 شهریور 1400