دکتر راحله شیخی

مدیر گروه و استادیار، دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail: sheikhirahele@gmail.com


دکتر ایرج نیکوکار

استاد، دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail:


 دکترعلی مجتهدی

استاد، دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail:


دکتر محمد شناگری

دانشیار، دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail: shenagari@gmail.com


دکتر مجتبی هدایتی چکوسری

استادیار، دکترای تخصصی توکسین های میکروبی

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail:


دکتر میثم حسن نژاد بی بالان

استادیار،دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی

 شناسه علمی و پژوهشی

E-mail: meysam.hasannejad@gmail.com


دکتر هادی صدیق ابراهیم سرائی

استادیار، دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail:


دکتر حامد نذیری

استادیار، دکترای تخصصی ویروس شناسی پزشکی

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail:

 

آخرین بروز رسانی : 30 بهمن 1401