اشرف جنتی

مدیرگروه و مربی، کارشناس ارشد علوم حوزوی

Email:


هادی بصیری نوگورابی

استادیار، حوزوی سطح 4 فقه و مبانی حقوق اسلامی

Email:


شیرین آرامش

مربی، کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

Email:


علی نوری سعید

مربی، کارشناسی ارشد فلسفه

Email:


آخرین بروز رسانی : 30 بهمن 1401