دکتر سیروس غریب

مدیرگروه و استادیار، فوق تخصص خون و سرطان

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail:


دکتر فریبرز منصور قناعی

استاد، فوق تخصص گوارش بالغین

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail:


دکترعلی منفرد

استاد، فوق تخصص نفرولوژی

 شناسه علمی و پژوهشی

E-mail:


دکتر سعید کلانتری

استاد، فوق تخصص غدد

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail:


دکتر سید علی علوی

استاد، فوق تخصص ریه

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail:


دکتر افشین شفقی

استاد، فوق تخصص گوارش بالغین

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail:


دکتر مسعود خسروی

دانشیار، فوق تخصص نفرولوژی

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail:


دکتر سید حبیب زینی

دانشیار، فوق تخصص روماتولوژی

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail:


دکتر صبا فخریه اصل

دانشیار، فوق تخصص گوارش بالغین

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail:


دکتر اصغر حاجی عباسی

دانشیار، فوق تخصص روماتولوژی

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:


دکتر بنفشه قویدل پارسا

دانشیار، فوق تخصص روماتولوژی

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:


 

دکتر کیوان امینیان

دانشیار، فوق تخصص گوارش بالغین

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:


دکتر سید مجتبی مهرداد

دانشیار، فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:


 

دکتر محمد کاظم لبادی

استادیار، فوق تخصص نفرولوژی

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:


دکتر فرشته محمدی

 استادیار،فوق تخصص غدد درون ریز

 شناسه علمی و پژوهشی

E-mail:


 

دکتر زهرا عباسی رنجبر

استادیار، فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:


 

 دکتر بهروز نجفی

استادیار،فوق تخصص داخلی

 شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:


دکتر ایراندخت شناور

استادیار، فوق تخصص روماتولوژی

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail:


 

دکتر حیدرعلی بالو

استادیار، متخصص داخلی

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:


دکتر بهرنگ معتمد

استادیار، فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:


 

دکتر سید حسین میرپور

استادیار، فوق تخصص خون بالغین

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:


 

دکتر فاطمه نجاتی فر

 دانشیار، فوق تخصص خون و سرطان بالغین

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail:


 

دکتر آزیتا تنگستانی نژاد

استادیار، فوق تخصص ریه

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:


 

دکتر یلدا حقدار ساحلی

استادیار، فوق تخصص نفرولوژی بالغین

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:


 

دکتر کورش مجتهدی

استادیار، فوق تخصص گوارش بالغین

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:


  دکتر الهام رمضان زاده

استادیار، فوق تخصص نفرولوژی 

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:


 

دکترمریم یاسری

استادیار، متخصص داخلی

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:


 

دکتر حانیه السادات فیاضی

 استادیار، متخصص داخلی

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:


 

دکتر علیرضا جعفری نژاد

استادیار، فوق تخصص ریه

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:


 

دکترپگاه آقاجان زاده

استادیار،فوق تخصص نفرولوژی

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:


 

دکترسیده ساحره مرتضوی

 استادیار، متخصص داخلی

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:


 

دکتر علی موثقی

استادیار، فوق تخصص نفرولوژی

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:


 

دکترسیده امینه حجتی

 استادیار، فوق تخصص گوارش بالغین

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:


  دکترفاطمه مهدی آبکناری

استادیار، متخصص داخلی

شناسه علمی و پژوهشی 

 E-mail:


 

 دکترپرهام پرتقالی

استادیار، متخصص داخلی

شناسه علمی و پژوهشی

 E-mail:


 

دکترهوروش ابراهیمی لویه

استادیار، فوق تخصص روماتولوژی

شناسه علمی و پژوهشی

 E-mail:


 

 دکترمسعود بقایی

استادیار، فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد

شناسه علمی و پژوهشی

 E-mail:


  دکترسیدعلی اصغر فخر موسوی

استادیار، فوق تخصص ریه

شناسه علمی و پژوهشی

 E-mail:


 

آخرین بروز رسانی : 26 بهمن 1401