دکتر سید مهدی موسوی

مدیر گروه و استادیار، متخصص قلب و عروق

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

 

 

 

 


 


دکتر ارسلان سالاری

دانشیار، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

E-mail: salari@gums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

 


 

دکترفردین میربلوک

دانشیار، فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

E-mail: mirbolouk@gums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکترجلال خیرخواه

دانشیار، فلوشیپ الکتروفیزیولوژی و پیس میکر

E-mail: user62@gums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

دکتر حیدر دادخواه

دانشیار، فوق تخصص جراحی قلب

E-mail: hdt@gums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر  محمد اسدیان راد

دانشیار، فلوشیپ الکتروفیزیولوژی و پیس میکر

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر محمدرضا آقاجان خواه تیمجانی

استادیار، فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق و فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر حمیدرضا بنکدار

استادیار، فلوشیپ الکتروفیزیولوژی و پیس میکر

E-mail: Hamid_bon@yahoo.com

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید
 

دکتر محمدعلی صادقی میبدی

استادیار، فوق تخصص جراحی قلب

E-mail: meibodi@gums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید
 

دکترفهیمه رحیمی بشر

استادیار، فوق تخصص قلب کودکان

E-mail: user70@gums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

دکتر محبوبه قلی پور

استادیار، متخصص قلب و عروق

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید
 

دکترحامد خرازی ثابت

استادیار، فوق تخصص قلب کودکان

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید
 

دکترغلامرضا کنعانی

 استادیار، فوق تخصص جراحی قلب

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید
 

دکتر سلمان نیک فرجام

استادیار، فلوشیپ اینترونشنال

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید
 

دکتر سیده فاطمه میررازقی

استادیار،فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید
 

دکتر سید ابوذر فخرموسوی

استادیار، فلوشیپ اینترونشنال کاردیوگرافی

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید
 

دکتر امیر سوار رخش

استادیار، متخصص قلب و عروق

 E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید
 

دکتر فاطمه بهاروند

 استادیار، فلوشیپ اینترونشنال

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید
 

دکتر امیر اریس

استادیار، متخصص قلب و عروق

 E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید
 

دکتر سمیرا آرامی

استادیار، متخصص قلب و عروق

 E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید
 

دکتر فاطمه جلالی

استادیار، متخصص پزشکی هسته ای

 E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 06 بهمن 1400