دکتر ملک معین انصار

مدیر گروه و دانشیار، دکترای تخصصی بیوشیمی پزشکی

شناسه علمی و پژوهشی

 Email: ansarmoien@gums.ac.ir


دکتر حسن مولادوست

استاد، دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

شناسه علمی و پژوهشی

Email: hmoladoust@gums.ac.ir

دکتر ابراهیم میرزاجانی

دانشیار، دکترای تخصصی بیوشیمی پزشکی

شناسه علمی و پژوهشی

Email: emirzajani@gums.ac.ir


دکتر منیره آقاجانی نسب

استادیار،دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

شناسه علمی و پژوهشی

Email: maghajany@gums.ac.ir

دکتر علی ابراهیمی نیا

استادیار،دکترای فیزیک پزشکی

شناسه علمی و پژوهشی

Email: ebrahiminia@gums.ac.ir


دکتر نوید پورزردشت

استادیار،دکترای بیوشیمی

شناسه علمی و پژوهشی

Email: pourzardosht@gums.ac.ir

 
آخرین بروز رسانی : 18 اسفند 1400