دکتر ملک معین انصار

مدیر گروه و دانشیار، دکترای تخصصی بیوشیمی پزشکی

شناسه علمی و پژوهشی

 Email: ansarmoien@gums.ac.ir

دکتر حسن مولادوست

استاد، دکترای تخصصی فیزیک پزشکی

شناسه علمی و پژوهشی

Email: hmoladoust@gums.ac.ir

دکتر ابراهیم میرزاجانی

دانشیار، دکترای تخصصی بیوشیمی پزشکی

شناسه علمی و پژوهشی

Email: emirzajani@gums.ac.ir

دکتر منیره آقاجانی نسب

دانشیار، دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

شناسه علمی و پژوهشی

Email: maghajany@gums.ac.ir

دکتر علی ابراهیمی نیا

استادیار،دکترای فیزیک پزشکی

شناسه علمی و پژوهشی

Email: ebrahiminia@gums.ac.ir

 

دکتر نوید پورزردشت

استادیار،دکترای بیوشیمی

شناسه علمی و پژوهشی

Email: pourzardosht@gums.ac.ir

 

آخرین بروز رسانی : 30 بهمن 1401