دکتر ملک مسعود انصار

مدیرگروه و استادیار، دکترای Ph.D علوم تشریحی

E-mail: ansar@gums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

Scopus

GoogleScholar

Publons

Orcid

Researchgate

دکتر محمدهادی بهادری

استاد، دکترای تخصصی بافت شناسی و جنین شناسی،

فلوشیپ جنین شناسی بالینی IVF

E-mail: bahadori.mh@gmail.com

شناسه علمی و پژوهشی

Scopus

GoogleScholar

Publons

Orcid

Researchgate

دکتر ابراهیم نصیری

استاد، دکترای تخصصی علوم تشریحی

E-mail: enasiri@gums.ac.ir

CV(curriculum vitae)

شناسه علمی و پژوهشی

Scopus

GoogleScholar

Publons

Orcid

Researchgate

دکتر آمنه محمدی روشنده

استاد، دکترای Ph.D  علوم تشریحی

Email: mohammadi_roushandeh@gums.ac.ir

Email: dinachal@yahoo.com

شناسه علمی و پژوهشی

Scopus

GoogleScholar

Publons

Orcid

Researchgate

دکترفهیمه محمد قاسمی

استاد، دکترای تخصصی بافت شناسی

Email:

شناسه علمی و پژوهشی

Scopus

GoogleScholar

Publons

Orcid

Researchgate

دکتر معصومه فغانی لنگرودی

دانشیار، دکترای تخصصی علوم تشریحی

E-mail: mfaghani@gums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

Scopus

GoogleScholar

Publons

Orcid

Researchgate

دکتر آرش زمینی

استادیار، دکترای ph.D آناتومی

E-mail: zaminy_ayahoo.com

شناسه علمی و پژوهشی

Scopus

GoogleScholar

Publons

Orcid

Researchgate

دکتر زلیخا گلی پور چوشلی

استادیار، دکترای ph.D آناتومی

E-mail: masoomeh_golipoor@yahoo.com

شناسه علمی و پژوهشی

Scopus

GoogleScholar

Publons

Orcid

Researchgate

دکتر مهرداد عسگری

استادیار، دکترای ph.D آناتومی

E-mail: mehrdad_vhf@yahoo.com

CV(Curriculum Vitae)

شناسه علمی و پژوهشی

Scopus

GoogleScholar

Publons

Orcid

Researchgate

 

آخرین بروز رسانی : 30 بهمن 1401