دکترمحمد رستم پور

 مدیرگروه،دانشیار،دکترای ph.D فیزیولوژی

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail: rost_v@yahoo.com


دکتر پروین بابایی

استاد،دکترای ph.D فیزیولوژی

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail: P_babaei@gums.ac.ir


دکتر بهروز خاکپور

 دانشیار، دکترای ph.D فیزیولوژی

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail: khakpour_b@yahoo.com

دکترکامبیز رهام پور

دانشیار، دکترای Ph.D فیزیولوژی

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail: rohampour@gmail.com

دکتر عادله جعفری

استادیار،دکترای Ph.D فیزیولوژی

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail: jafari.adele@gmail.com


محمد رضا نورس فرد

مربی، کارشناسی ارشد فیزیولوژی

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail: norrasfard@gums.ac.ir 

 
 

طرح دوره الکترونیک فیزیولوژی غدد 

طرح دروه الکترونیک  فیزیولوژی گوارش پزشکی

طرح دروه الکترونیک  سلول پزشکی پردیس انزلی

طرح دروه الکترونیک نورفیزیولوژی حس پزشکی

آخرین بروز رسانی : 06 آذر 1400