دکتر پریدخت کریمیان

استادیار، مدیرگروه پاتولوژی(آسیب شناسی، بافت شناسی)

email:

 

 

دکتر یلدا آشوریان

استادیار، متخصص پاتولوژی

email:

 

 

دکتر فخریه کلاوری

استادیار، متخصص پاتولوژی

email:

 

 

دکتر آزاده جعفری

استادیار، متخصص پاتولوژی

email:

 

 

دکتر نوشین زارع شریفی

استادیار، متخصص پاتولوژی

email:

 
آخرین بروز رسانی : 26 بهمن 1401