دکترکیهان اشرفی فشی

مدیر گروه، استاد، دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی

شناسه علمی و پژوهشی

Email: k_ashrafi@gums.ac.ir

دکتر محمدرضا محمودی

استاد، دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی

شناسه علمی و پژوهشی

Email: mrmahmoodi2002@yahoo.com

دکتر میثم شریف دینی

دانشیار، دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی

شناسه علمی و پژوهشی

Email:

دکتر شهیاد آذری حمیدیان

دانشیار، دکتری تخصصی (Ph.D)حشره شناسی پزشکی و

مبارزه با ناقلین

شناسه علمی و پژوهشی

Email: azari@gums.ac.ir

دکتر زهرا رفعت

استادیار، دکترای تخصصی قارچ شناسی پزشکی

E-mail: dr.zahra-rafat@gums.ac.ir

 

آخرین بروز رسانی : 30 بهمن 1401