مدیر گروه

دکتر حمید بهزادنیا

 دانشیار، فلوشیپ جراحی قاعده جمجمه

E-mail:

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

 

اعضا

دکتر شاهرخ یوسف زاده

 استاد، متخصص جراحی مغز و اعصاب

E-mail: sh.yousefzadeh@gmail.com

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکترمحمدرضا امام هادی

استاد، متخصص جراحی مغز و اعصاب

E-mail: drimam gums.ac.ir

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر بابک علیجانی

دانشیار، متخصص جراحی مغز و اعصاب

E-mail: infogtrcir@gmail.com 

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر ظهیر ریحانیان

 استادیار، متخصص جراحی مغز و اعصاب

E-mail: zoheir.reihanian@gmail.com

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

آخرین بروز رسانی : 14 مهر 1400