دکتر پروانه کشاورز

مدیرگروه واستاد ژنتیک، دکترای Ph.D ژنتیک انسانی با گرایش مولکولی

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail: keshavarz@gums.ac.ir


 دکتر فرشید سعادت

استاد، دکترای تخصصی ایمنی شناسی

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail: fsaadat@alumnus.tums.ac.ir


دکتر رضا جعفری شکیب

دانشیار،دکترای تخصصی ایمنی شناسی

شناسه علمی و پژوهشی

CV

E-mail: rezajsh@yahoo.com


دکترلیلا علی دوست

استادیار، دکترای Ph.D ژنتیک مولکولی

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail: Alidoust1357@gmail.com


دکتر آرش پورغلامی نژاد

استادیار، دکترای تخصصی ایمنی شناسی

E-mail: pourgholaminejad@gums.ac.ir


آخرین بروز رسانی : 29 شهریور 1401