دکتر شادمان نعمتی

استاد، فلوشیپ اتولوژی و نورواتولوژی

E-mail:

دکتر میر محمد جلالی

مدیرگروه و استاد، فلوشیپ اتولوژی و نورواتولوژی

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail:

دکتر علی فقیه حبیبی

دانشیار، متخصص ENT

E-mail:

دکتر ملیحه اکبرپور

استادیار، متخصص ENT

E-mail:

 

دکتر مریم اکبری

استادیار، متخصص ENT

E-mail:

 

 دکتر سویل نصیر محترم

استادیار، متخصص ENT

E-mail:

 

دکتر وحید آق ساقلو

استادیار، متخصص ENT

E-mail:


آخرین بروز رسانی : 14 مهر 1400