رشته جراحی داخلی
 
  

             معرفی رشته :


 
 
 
 
 
 

                                              فلسفه ( ارزش ها و باورها ):


 
 
 
 
 

                                                     دورنما)چشم انداز: (

 

 

 

 

                                                     رسالت (ماموریت):


 

 
 
 

 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1400