رشته تخصصی بیماریهای قلب و عروق قلب
 
 

        معرفی رشته:                                      
 
بیماریهای قلب وعروق یک دوره بالینی است که دانش آموختگان در ییشگیری، تشخیص، درمان، بازتوانی و مراقبت بیماران مبتلا به بیماریهای دستگاه قلب و عروق در بالغین فعالیت دارند و دانش و مهارتهای تخصصی و فوق- تخصصی خود را در زمینه های آموزشی پژوهشی و خدمات  سلامتی در اختیار جامعه قرار می دهند.
 

طول آموزش در دوره تخصصی 4 سال می باشد و داوطلبان از بین فارغ التحصیلان پزشکی عمومی طبق ضوابط مربوطه انتخاب میشوند.

طول دوره آموزش برای دستیاران فوق تخصصی این رشته 7 سال میباشد و داوطلبان از بین دارندگان دانشنامه تخصصی بیماریهای داخلی طبق ضوابط مربوطه انتخاب میشوند.

    

فلسفه ( ارزش ها و باورها )

 
 

با توجه به مبانی اعتقادی ما همه علاوم بخصوص علوم ادیان و علوم ابدان  مورد توجه خاص بوده و توصیه های مؤکد و ویژه ای به صاحبا ناین علوم شده است که لازم است در آموزش حرفه یزشکی به آنها توجه گردد.


آنگونه که فارغ التحصیل این رشته :

-1 به حرفه پزشکی به عنوا نتکلیف الهی نگاه کند .

 -2آگاهی کافی به علم مرتبط با تخصص خود داشته باشد .

-3 جامع نگر و جامعه نگر باشد .

 -4کرامت انسانی را در مورد خود و جامعه رعایت نماید .

 -5اخلاق حرفه ای مبتنی بر خدا  محوری را در همه شئونات حفظ نماید .

-6 ارتباط خود با بیماران و همراهان آنها را در جنبه های مادی و معنوی بر اساس اصول انسانی و دستورات الهی قرار دهد .

 -7سلامت محوری جامعه را در رعایت اصول بهداشتی،شناخت عوامل بیماریزا و نیز غربالگری بیماران را از اصول کار خود قرار دهد.

 -8عدالت محوری را در توزیع سلامت جامعه در اولویت کار خود قرار دهد.


 

دورنما)چشم انداز (

 

در 10 سال آینده ، این دوره در کشور، از لحاظ استانداردهای آموزشی، تولیدات پژوهشی و ارائه خدمات پزشکی در رشتة تخصصی به مردم، در منطقه در ردیف کشورهای برتر و مطرح خواهد بود.

 

 

رسالت (ماموریت)

رسالت این دوره، تربیت نیروهای متخصص آگاه به مسائل علمی روز، توانمند، مسئولیت پذیر و حساس به سلامت افراد و جامعه در حیطه تخصصی است که تخصص خود را در زمینه های پیشگیری، تشخیص، درمان، آموزش و پژوهش در اختیار افراد و جامعه قرار دهند.


 
 
 
 

آمار دستیاران رشته قلب           

 دستیاران سال اول                                                       4 نفر
 دستیاران سال دوم                                                      7 نفر
 دستیاران سال سوم                                                     7 نفر
 دستیاران سال چهارم                                                   8 نفر
 
 
 
محل تحصیل دستیاران رشته قلب
 
 
مرکز آموزشی درمانی حشمت
واقع در مابین میدان توشیبا و گاز
 


 
 
 
 
 

آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1400