دکتر کیومرث نجفی

مدیر گروه و دانشیار،متخصص اعصاب و روان

E-mail: k_najafi@gums.ac.ir

 

دکتر هما ضرابی

دانشیار، متخصص اعصاب و روان 

 E-mail: drzarabi@gums.ac.ir


 

دکتر مریم کوشا

دانشیار، فوق تخصص اعصاب کودکان

E-mail: maryamkousha@yahoo.com


 

دکتر سید محمد رسول خلخالی شریفی

دانشیار، متخصص روانپزشکی

 E-mail: rasoolkhalkhalimd@yahoo.com


 

دکتر ربابه سلیمانی

دانشیار، متخصص اعصاب و روان

E-mail: soleimani.dr@gmail.com

 

دکتر سمیه شکرگزار

دانشیار، متخصص اعصاب و روان 

E-mail: dr.shokrgozar@yahoo.com


 

دکتر الهه عبدالهی

استادیار، متخصص روانپزشکی

E-mail: eabdollahi@rocketmail.com 

 

دکتر علی پوررمضانی

استادیار، متخصص روانپزشکی

E-mail:

 

دکتر عادله عیسی نظر

استادیار، متخصص روانپزشکی

E-mail:

 

دکتر سیده مریم زوار موسوی

استادیار فوق تخصص روانپزشکی اطفال

E-mail: 


 

حسن فرهی

مربی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

E-mail:  

 

آخرین بروز رسانی : 18 مهر 1400