دکتر کامران اسدی

مدیر گروه و دانشیار، متخصص ارتوپدی

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail: kam-asadi@yahoo.com


دکتر حسین اتحاد

دانشیار، متخصص ارتوپدی

شناسه علمی و پژوهشی

e-mail: h_ettehad70@yahoo.com


 

دکتر مهران سلیمانها

دانشیار، فلوشیپ جراحی زانو

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail: user84@gums.ac.ir


دکتر محسن مردانی

دانشیار، متخصص ارتوپدی

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail:dr_mohsen_mardani@yahoo.com


 

دکتر امیر سالاری

استادیار، متخصص ارتوپدی

شناسه علمی و پژوهشی

 E-mail:


 

دکتر آرش اریس

استادیار، متخصص ارتوپدی

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail:


 

آخرین بروز رسانی : 18 مهر 1400