دکتر هومان هاشمیان

 مدیرگروه و دانشیار،فوق تخصص عفونی کودکان

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail: hashemian@gums.ac.ir


دکتر الهام بیدآبادی

دانشیار، فوق تخصص اعصاب کودکان

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail: user33@gums.ac.ir

دکتر افشین صفایی اصل

استاد، فوق تخصص بیماریهای کلیه کودکان

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail: afshin_safaei2@yahoo.com


دکتر حمید رضا بادلی

استاد، فوق تخصص نفرولوژی کودکان

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail: badeli@gums.ac.ir


دکتر مرجانه زرکش

دانشیار، فوق تخصص نوزادان

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail: zarkesh@gums.ac.ir


دکتر شهره ملک نژاد

دانشیار، فوق تخصص گوارش کودکان

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail: maleknejadshohreh@yahoo.com


دکترمحمد مهدی کرم بین

دانشیار، متخصص کودکان

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail: karambin@gums.ac.ir


دکتر شاهین کوه منایی

دانشیار، فوق تخصص غدد کودکان

شناسه علمی و پژوهشی 

 E-mail: koohmana@yahoo.com


 

دکتر رضا شرفی

دانشیار، فوق تخصص نوزادان

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail: rsharafi@gums.ac.ir


دکتر وحید امین زاده

دانشیار، فوق تخصص نورولوژی کودکان

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail: aminzadeh145@yahoo.com


دکتر ستیلا دلیلی

دانشیار، فوق تخصص غدد اطفال

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail: setiladalili1346@yahoo.com


دکتر سیده زهره جلالی

دانشیار، فوق تخصص نوزادان

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail: zj5722003@yahoo.com


دکتر بهرام دربندی

دانشیار، فوق تخصص خون و سرطان اطفال

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail: darbandi45@gmail.com


دکتر طاهر چراغی

دانشیار، فوق تخصص ایمنولوژی اطفال و آلرژی کودکان

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail: tcheraghi@gums.ac.ir


دکتر صدرالدین مهدی پور

استادیار، فوق تخصص نوزادان

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail: smb1355@gmail.com 


دکترعادل باقر سلیمی

دانشیار، فوق تخصص خون و انکولوژی کودکان

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail: bghersalimi498@yahoo.com


دکتر منیژه تبریزی

دانشیار، متخصص کودکان

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail: mskm4@yahoo.comدکتر مجید اصغرزاده 

استادیار، فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:


دکترسوده صالحی

استادیار، فوق تخصص گوارش کودکان

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:


دکتر سیده آزاده حسینی نوری

استادیار، متخصص کودکان

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:


 

دکتر آیه میرعمارتی

استادیار، فوق تخصص روماتولوژی کودکان

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:


 

دکتر محسن پورابراهیمی 

استادیار، فوق تخصص گوارش کودکان

شناسه علمی و پژوهشی 

E-mail:


 

دکتر سعید سادات منصوری

استادیار، فوق تخصص ریه کودکان

شناسه علمی و پژوهشی

 E-mail:


 

دکترعلی طالبی

استادیار، فوق تخصص جراحی کودکان

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail:


 

دکتر سیدامیر کیانی

استادیار، فوق تخصص نوزادان

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail:


 

آخرین بروز رسانی : 26 بهمن 1401