مدیر گروه

دکترسید مهدی ضیا ضیابری

استادیار، متخصص طب اورژانس

E-mail:

 

 

 

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

طرح درس نیمسال اول 99   

 

 

اعضا

 دکتر پیمان اسدی

دانشیار، متخصص طب اورژانس

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

   

  دکتر بهزاد زهره وندی

استادیار، متخصص طب اورژانس

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

   

  دکتر مرضیه امیری

استادیار، متخصص طب اورژانس

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

   

 دکتر درین آقاجانی نرگسی

استادیار، متخصص طب اورژانس

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

   

دکتر نازنین نوری

استادیار، متخصص طب اورژانس

E-mail:

 

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

طرح درس نیمسال اول99

 
آخرین بروز رسانی : 08 مهر 1400