دکتر مرتضی رهبر طارمسری

 مدیرگروه و دانشیار، متخصص پزشکی قانونی و مسمومیتها

شناسه علمی و پژوهشی

 rahbar_m46@yahoo.com


دکتر میرسعید عطارچی

 استاد، متخصص طب کار و بیماریهای شغلی

شناسه علمی و پژوهشی

Email: msattarchi@yahoo.com 


دکتر حمید محمدی کجیدی

 استادیار، متخصص پزشکی قانونی و مسمومیتها

شناسه علمی و پژوهشی

 Email: h_mohammadi8778@yahoo.com


 دکتر علیرضا بادسار

 استادیار، متخصص پزشکی قانونی و مسمومیتها

شناسه علمی و پژوهشی

  Email:


 دکتر کورش دلپسند

  استادیار، دکترای تخصصی اخلاق پزشکی

شناسه علمی و پژوهشی

  Email:


 

آخرین بروز رسانی : 05 مهر 1400