برنامه امتحانی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته میکروبشناسی ورودی مهر 93 نیمسال دوم 43-93

نام درس تاریخ امتحان ساعت امتحان محل امتحان
تک یاخته شناسی 1394/3/23

شنبه

12/5- 10/5صبح کلاس 5
ارتباط میکروارگانیسمها با میزبان 1394/3/24

یکشنبه

12/5- 10/5 صبح کلاس 5
باکتری شناسی سیستماتیک 1 1394/3/27

چهارشنبه

3- 1 عصر کلاس 5
ژنتیک میکروارگانیسمها 1394/3/30

شنبه

10/5- 8/5 صبح

 

کلاس 5 
آنتی بیوتیک ها و عوامل ضد میکروبی 1394/4/2

سه شنبه

12/5- 10/5 صبح کلاس 5
تکنولوژی اطلاع رسانی IT 1394/4/3

چهارشنبه

10/5- 8/5 صبح  کلاس 5

برنامه امتحانی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته میکروبشناسی ورودی مهر97

نیمسال دوم 97-98

محل امتحان

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

روز امتحان

نام درس

کلاس4

13 تا 15

98/3/25 شنبه

ویروس شناسی پزشکی

کلاس4

10:30 تا 12:30

98/3/27 دوشنبه

ارتباط میکروارگانیسم ها با میزبان

سایت کتابخانه پزشکی

10:30 تا 12:30

98/3/29 چهارشنبه

تکنولوژی اطلاع رسانی(IT)

کلاس4

8:30 تا 10:30

98/4/1

شنبه

آنتی بیوتیکها و عوامل ضد میکروبی

کلاس5

13 تا 15

98/4/5

چهارشنبه

ژنتیک میکروارگانیسمها

کلاس5

8:30 تا 10:30

98/4/9

یکشنبه

باکتری شناسی سیستماتیک(1)

آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1400