دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کا

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته انگل شناسی ورودی مهر 97 نیمسال دوم 98-97

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

1

2

تک یاخته شناسی(2)

1112021 1
 

1

2

کرم شناسی(2)

1112022 2
  1 1

باکتری شناسی مقدماتی(کمبود)

1120006 3
همزمان

23(آمار حیاتی کاربردی و استفاده از کامپیوتر در آنالیز داده های بهداشتی)

1 1 روش تحقیق در علوم بهداشتی 112024 4

15(سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی) جبرانی

0/5 1/5 آمار حیاتی کاربردی و استفاده از کامپیوتر در آنالیز داده های بهداشتی 112023 5

جمع کل واحد:  12 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته(آزاد)

رشته انگل شناسی ورودی مهر 97 نیمسال دوم 98-97

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

1

2

تک یاخته شناسی(2)

112321 1
 

1

2

کرم شناسی(2)

112322 2
  1 1

باکتری شناسی مقدماتی(کمبود)

1123006 3
همزمان

23(آمار حیاتی کاربردی و استفاده از کامپیوتر در آنالیز داده های بهداشتی)

1 1 روش تحقیق در علوم بهداشتی 112324 4

15(سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی) جبرانی

0/5 1/5 آمار حیاتی کاربردی و استفاده از کامپیوتر در آنالیز داده های بهداشتی 112323 5

جمع کل واحد:  12 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته انگل شناسی ورودی مهر 98 نیمسال اول 99-98

  تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

1

2

تک یاخته شناسی(1)

1112019 1
 

1

2

کرم شناسی(1)

1112020 2
  1 1

حشره شناسی پزشکی(جبرانی)

1112004 3
  0/5 0/5

سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی(جبرانی)

112015 4
  1 1

بیوشیمی بالینی(جبرانی)

112010 5

جمع کل واحد:  11 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته(آزاد)

رشته انگل شناسی ورودی مهر 98 نیمسال اول 99-98

  تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

1

2

تک یاخته شناسی(1)

112319 1
 

1

2

کرم شناسی(1)

112320 2
  1 1

حشره شناسی پزشکی(جبرانی)

112304 3
  0/5 0/5

سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی(جبرانی)

112315 4

 

1 1

بیوشیمی بالینی(جبرانی)

112310 5

جمع کل واحد:  11 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته انگل شناسی ورودی مهر 97 نیمسال اول 99-98

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

1

1

قارچ شناسی پزشکی مقدماتی(جبرانی)

1112007 1
 

1

1

ایمنی شناسی(2)

1112016 2
  - 2 اصول اپیدمیولوژی 1112017 3
  0/5 0/5 حیوانات آزمایشگاهی و کاربردها در انگل شناسی 1112018 4

-تک یاخته شناسی1(19)

-تک یاخته شناسی2(21)

-کرم شناسی1(20)

-کرم شناسی2(22)

-

2

(136 ساعت)

کارورزی 1112025 5
  - 1 سمینار 1112026 6

جمع کل واحد:  10 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته(آزاد)

رشته انگل شناسی ورودی مهر 97 نیمسال اول 99-98

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

1

1

قارچ شناسی پزشکی مقدماتی(جبرانی)

112307 1
 

1

1

ایمنی شناسی(2)

112316 2
  - 2

اصول اپیدمیولوژی

112317 3
  0/5 0/5 حیوانات آزمایشگاهی و کاربردها در انگل شناسی 112318 4

-تک یاخته شناسی1(19)

-تک یاخته شناسی2(21)

-کرم شناسی1(20)

-کرم شناسی2(22)

-

2

(136 ساعت)

کارورزی 112325 5
  - 1

سمینار

112326 6

جمع کل واحد:  10 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته انگل شناسی ورودی مهر 96 نیمسال اول 99-98

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

-

8

پایان نامه

112027 1

جمع کل واحد:  8 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته انگل شناسی ورودی مهر 95 نیمسال اول 99-98

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

-

8

پایان نامه

1112027 1

جمع کل واحد:  8 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته انگل شناسی ورودی مهر 98 نیمسال دوم 99-98

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

1

2

تک یاخته شناسی(2)

1112021 1
 

1

2

کرم شناسی(2)

1112022 2
  1 1

باکتری شناسی مقدماتی(کمبود)

1120006 3
همزمان

23(آمار حیاتی کاربردی و استفاده از کامپیوتر در آنالیز داده های بهداشتی)

1 1 روش تحقیق در علوم بهداشتی 112024 4

15(سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی) جبرانی

0/5 1/5 آمار حیاتی کاربردی و استفاده از کامپیوتر در آنالیز داده های بهداشتی 112023 5

جمع کل واحد:  12 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته انگل شناسی ورودی مهر 99 نیمسال اول 1400-1399

  تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

1

2

تک یاخته شناسی(1)

1112019 1
 

1

2

کرم شناسی(1)

1112020 2
  1 1

حشره شناسی پزشکی(جبرانی)

1112004 3
  0/5 0/5

سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی(جبرانی)

112015 4
  1 1

بیوشیمی بالینی(جبرانی)

112010 5

جمع کل واحد:  11 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

 دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته انگل شناسی ورودی مهر 98 نیمسال اول 1400-1399

  تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

1

1

قارچ شناسی پزشکی مقدماتی(جبرانی)

1112007 1
 

1

1

ایمنی شناسی(2)

1112016 2
  - 2

اصول اپیدمیولوژی

1112017 3
  0/5 0/5

حیوانات آزمایشگاهی و کاربردها در انگل شناسی

1112018 4

تک یاخته شناسی1(191)

تک یاخته شناسی2(21)

کرم شناسی1(20)

کرم شناسی2(22)

-

2

(136 ساعت)

کارورزی 1112025 5

 

- 1

سمینار

1112026 6

جمع کل واحد:  10 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1400