حیطه پژوهش در آموزش Research in Education )):

مسئول واحد:

 

اعضا:

 

اهداف:

  1. تعیین الویتهای پژوهشی در حوزه آموزش دانشکده
  2. مشارکت در طراحی و اجرا و پژوهش های حوزه آموزش
  3. تهیه آرشیو مقالات و تحقیقات آموزشی
  4. تشویق اعضای هیئت علمی به انجام تحقیقات آموزشی
  5. اطلاع رسانی در زمینه سایت و ارتباطات آموزشی
  6. ارتباط مستمر با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه و ارائه طرح های آموزشی جهت تصویب   و کارشناسی
  7. انجام طرح های پژوهش در آموزش مبتنی بر نیازهای موجود در دانشکده
  8. مشارکت در انجام طرح های پژوهش در آموزش با گروه های آموزشی در دانشکده
  9. ارایه مشاوره در زمینه پژوهش در آموزش
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400