حیطه توانمند سازی اساتید

مسئول واحد: 

اعضاء:

 

  1. هماهنگی جهت شرکت اعضای هیئت علمی دانشکده در کارگاههای توانمندسازی که توسط EDO انجام می شود.
  2. همکاری در طرح و برنامه ریزی کارگاههای آموزشی
  3. تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه فرآیند یاددهی-یادگیری
  4. ایجاد بانک اطلاعات فعالیت های آموزشی، اجرایی و پژوهشی اعضای هیئت علمی
  5. توسعه تواناییهای اساتید در گسترش روشهای بهینه و نوین آموزش
  6. مشارکت در نیازسنجی و نظرسنجی درباره برنامه های آموزش مداوم دانشکده ها و دانشگاه 
  7. مشارکت در طراحی و ساماندهی برنامه های آموزش مداوم 
آخرین بروز رسانی : 25 خرداد 1401