حیطه برنامه ریزی درسی(Curriculum Planning):

مسئول واحد: 

 • اعضا:

اهداف: 

 1. هدایت و حمایت علمی و فنی از اصلاحات آموزشی(محتوای آموزشی، شیوه های تدریس و ......)
  • حمایت و تدوین از اجرای برنامه های آموزشی در قالب ادغام
  • برنامه ریزی و اجرای استانداردهای آموزش پزشکی در قالب آیین نامه های ابلاغی وزارت متبوع و مصوبات کمیته آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی
  • برنامه ریزی در جهت استانداردهای آموزش پزشکی تخصصی در قالب آ یین نامه های ابلاغی وزارت متبوع و مصوبات کمیته های راهبردی شورای آموزش پزشکی تخصصی 
 2. جلب حمایت و پیگیری ارائه طرح درس Lesson Plan توسط اعضای هیئت علمی
 3. ارزیابی نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی(مهارت های تدریس، مهارتهای پژوهشی، برقراری ارتباط، آزمون سازی و.....)
 4. جلب حمایت گروههای آموزشی در زمینه تدوین برنامه های آموزشی دوره های آموزش Course Plan
 5. بررسی و تدوین فرآیندهای آموزشی، آیین نامه های آموزشی، طرح ها، برنامه ها و فعالیتهای آموزشی با هماهنگی کمیته تدوین برنامه گروه آموزشی 
 6. ارایه پیشنهاد و همکاری در زمینه پیاده سازی فعالیت های نوآورانه در حوزه های مختلف برنامه ریزی آموزشی
 7. ارایه مشاوره در زمینه برنامه ریزی دوره های آموزشی و بازنگری آنها
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400