مقدمات بالینی 3

نیمسال اول 1400-1401

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

تاریخ پایان

تاریخ شروع

تعداد واحد

کد درس

نام درس

ردیف

8-9

1400/11/10

1400/10/12

1400/6/21

2

179962

مقدمات بیماریهای غدد و متابولیسم

1

8-9

1400/11/2

1400/10/12

1400/6/21

2

177962

مقدمات بیماریهای خون

2

8-9

1400/11/16

1400/10/7

1400/6/23

1/6

181962

مقدمات بیماریهای روماتولوژی

3

8-9

1400/11/6

1400/10/14

1400/6/23

2/2

178963

مقدمات بیماریهای گوارش و کبد

4

8-9

1400/11/13

1400/9/8

1400/7/12

1

182962

مقدمات بیماریهای کودکان

5

8-9

1400/10/29

1400/9/20

1400/8/29

0/5

174962

استدلال بالینی در رویکرد به علائم و نشانه های شایع

6

8-9

1400/10/22

1400/7/17

1400/6/20

0/5

168961

فارماکولوژی داروهای اندوکرین

7

8-9

1400/10/22

1400/8/22

1400/7/24

0/6

167961

فارماکولوژی داروهای گوارش- خون- روماتولوژی

8

8-9

1400/10/18

1400/10/4

1400/6/20

0/6

158962

پاتولوژی دستگاه گوارش

9

8-9

1400/10/18

1400/10/4

1400/6/20

0/4

159962

پاتولوژی کبد و مجاری صفراوی

10

8-9

1400/10/18

1400/10/4

1400/6/20

0/6

161962

پاتولوژی بیماریهای خون و غدد درون ریز

11

8-9

1400/10/18

1400/10/4

1400/6/20

0/6

162962

پاتولوژی پوست، استخوان ها، نسج نرم و مفاصل

12

8-9

1400/10/25

1400/10/13

1400/9/15

1

154962

پاتولوژی بالینی

13

8-9

1400/10/27

1400/9/1

1400/6/22

1

172962

شرح حال و معاینه فیزیکی2

14

چهارشنبه ها طبق برنامه تنظیمی در بیمارستانها برگزار می گردد.

1

173963

کارآموزی شرح حال و معاینه فیزیکی2

15

 

مقدمات بالینی 2

نیمسال اول 1400-1401

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

تاریخ پایان

تاریخ شروع

تعداد واحد

کد درس

نام درس

ردیف

9-10

1400/11/9

1400/10/12

1400/6/21

2

175962

مقدمات بیماریهای قلب و عروق

1

9-10

1400/10/26

1400/10/7

1400/6/23

1/6

180962

مقدمات بیماریهای کلیه

2

9-10

1400/11/4

1400/7/27

1400/6/23

0/5

184962

مقدمات بیماریهای اعصاب

3

9-10

1400/11/2

1400/10/13

1400/6/22

2

176962

مقدمات بیماریهای دستگاه تنفس

4

9-10

1400/11/16

1400/9/21

1400/6/21

1

183962

مقدمات بیماریهای جراحی

5

9-10

1400/11/6

1400/9/23

1400/8/4

1

137961

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع واگیر

6

9-10

1400/11/12

1400/10/13

1400/8/24

1

136961

روش تحقیق و پزشکی مبتنی بر شواهد

7

9-10

1400/10/28

1400/8/17

1400/6/22

1

170962

شرح حال و معاینه فیزیکی1

8

چهارشنبه ها طبق برنامه تنظیمی در بیمارستانها برگزار می گردد.

1

171963

کارآموزی شرح حال و معاینه فیزیکی1

9

9-10

1400/10/18

1400/8/26

1400/6/20

0/4

155962

پاتولوژی دستگاه قلب و عروق

10

9-10

1400/10/18

1400/8/26

1400/6/20

0/4

156962

پاتولوژی دستگاه تنفس

11

9-10

1400/10/18

1400/8/26

1400/6/20

0/4

157962

پاتولوژی کلیه و مجاری ادراری فوقانی

12

9-10

1400/10/18

1400/8/26

1400/6/20

0/7

160962

پاتولوژی دستگاه تناسلی، مجاری ادراری تحتانی، پستان

13

9-10

1400/10/18

1400/8/26

1400/6/20

0/5

163962

پاتولوژی دستگاه اعصاب مرکزی و محیطی

14

9-10

1400/10/22

1400/7/17

1400/6/20

0/6

165961

فارماکولوژی قلب و عروق، ریه

15

9-10

1400/10/22

1400/8/22

1400/7/24

0/6

166961

فارماکولوژی داروهای ضدمیگرنی

16

9-10

1400/10/22

1400/10/4

1400/8/29

0/7

169961

فارماکولوژی داروهای دستگاه اعصاب و روان

17

 

مقدمات بالینی 1

نیمسال اول 1400-1401

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

تاریخ پایان

تاریخ شروع

تعداد واحد

کد درس

نام درس

ردیف

10-11

1400/11/3

1400/10/19

1400/7/4

2

124961

ژنتیک پزشکی

1

10-11

1400/11/9

1400/10/20

1400/8/24

1

135961

آمار پزشکی

2

10-11

1400/11/23

1400/10/22

1400/8/26

1

186962

مقدمات بیماریهای عفونی

3

10-11

1400/11/27

1400/9/3

1400/7/7

1

132961

ایمنی شناسی بالینی

4

10-11

1400/11/11

1400/7/27

1400/7/20

0/5

185962

مقدمات روانپزشکی

5

10-11

1400/11/30

1400/10/22

1400/7/12

2

16962

تغذیه در بیماریها

6

10-11

1400/11/13

1400/9/30

1400/8/4

1

138961

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع غیرواگیر

7

10-11

1400/11/5

1400/8/29

1400/7/3

1

164961

اصول پایه فارماکولوژی پزشکی

8

10-11

1400/11/20

1400/10/18

1400/7/3

2

20961

دانش خانواده و جمعیت

9

10-11

1400/11/19

1400/9/7

1400/7/4

1

13962

بیوشیمی بالینی

10

10-11

1400/11/16

1400/10/20

1400/7/7

0/5

147961

کلیات پاتولوژی و آسیب سلولی

11

10-11

1400/11/16

1400/10/20

1400/7/7

0/6

148961

پاتولوژیآ آماس، ترمیم بافتی و اختلالات همودینامیک

12

10-11

1400/11/16

1400/10/20

1400/7/7

0/5

149961

پاتولوژی اختلالات سیستم ایمنی بدن انسان

13

10-11

1400/11/16

1400/10/20

1400/7/7

0/6

150961

پاتولوژی نئوپلازی

14

10-11

1400/11/16

1400/10/20

1400/7/7

0/5

151961

پاتولوژی اختلالات ژنتیک و بیماریهای دوره کودکی

15

10-11

1400/11/16

1400/10/20

1400/7/7

0/4

152961

پاتولوژی بیماریهای محیطی، تغذیه ای و عفونی

16

برنامه توسط گروه تعیین می گردد.

1

153961

پاتولوژی عملی

17

مقدمات بالینی 3

نیمسال اول 1400-1401

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

تاریخ پایان

تاریخ شروع

تعداد واحد

کد درس

نام درس

ردیف

8-9

1400/11/10

1400/10/12

1400/6/21

2

179962

مقدمات بیماریهای غدد و متابولیسم

1

8-9

1400/11/2

1400/10/12

1400/6/21

2

177962

مقدمات بیماریهای خون

2

8-9

1400/11/16

1400/10/7

1400/6/23

1/6

181962

مقدمات بیماریهای روماتولوژی

3

8-9

1400/11/6

1400/10/14

1400/6/23

2/2

178963

مقدمات بیماریهای گوارش و کبد

4

8-9

1400/11/13

1400/9/8

1400/7/12

1

182962

مقدمات بیماریهای کودکان

5

8-9

1400/10/29

1400/9/20

1400/8/29

0/5

174962

استدلال بالینی در رویکرد به علائم و نشانه های شایع

6

8-9

1400/10/22

1400/7/17

1400/6/20

0/5

168961

فارماکولوژی داروهای اندوکرین

7

8-9

1400/10/22

1400/8/22

1400/7/24

0/6

167961

فارماکولوژی داروهای گوارش- خون- روماتولوژی

8

8-9

1400/10/18

1400/10/4

1400/6/20

0/6

158962

پاتولوژی دستگاه گوارش

9

8-9

1400/10/18

1400/10/4

1400/6/20

0/4

159962

پاتولوژی کبد و مجاری صفراوی

10

8-9

1400/10/18

1400/10/4

1400/6/20

0/6

161962

پاتولوژی بیماریهای خون و غدد درون ریز

11

8-9

1400/10/18

1400/10/4

1400/6/20

0/6

162962

پاتولوژی پوست، استخوان ها، نسج نرم و مفاصل

12

8-9

1400/10/25

1400/10/13

1400/9/15

1

154962

پاتولوژی بالینی

13

8-9

1400/10/27

1400/9/1

1400/6/22

1

172962

شرح حال و معاینه فیزیکی2

14

چهارشنبه ها طبق برنامه تنظیمی در بیمارستانها برگزار می گردد.

1

173963

کارآموزی شرح حال و معاینه فیزیکی2

15

مقدمات بالینی 3

نیمسال اول 1400-1401

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

تاریخ پایان

تاریخ شروع

تعداد واحد

کد درس

نام درس

ردیف

8-9

1400/11/10

1400/10/12

1400/6/21

2

179962

مقدمات بیماریهای غدد و متابولیسم

1

8-9

1400/11/2

1400/10/12

1400/6/21

2

177962

مقدمات بیماریهای خون

2

8-9

1400/11/16

1400/10/7

1400/6/23

1/6

181962

مقدمات بیماریهای روماتولوژی

3

8-9

1400/11/6

1400/10/14

1400/6/23

2/2

178963

مقدمات بیماریهای گوارش و کبد

4

8-9

1400/11/13

1400/9/8

1400/7/12

1

182962

مقدمات بیماریهای کودکان

5

8-9

1400/10/29

1400/9/20

1400/8/29

0/5

174962

استدلال بالینی در رویکرد به علائم و نشانه های شایع

6

8-9

1400/10/22

1400/7/17

1400/6/20

0/5

168961

فارماکولوژی داروهای اندوکرین

7

8-9

1400/10/22

1400/8/22

1400/7/24

0/6

167961

فارماکولوژی داروهای گوارش- خون- روماتولوژی

8

8-9

1400/10/18

1400/10/4

1400/6/20

0/6

158962

پاتولوژی دستگاه گوارش

9

8-9

1400/10/18

1400/10/4

1400/6/20

0/4

159962

پاتولوژی کبد و مجاری صفراوی

10

8-9

1400/10/18

1400/10/4

1400/6/20

0/6

161962

پاتولوژی بیماریهای خون و غدد درون ریز

11

8-9

1400/10/18

1400/10/4

1400/6/20

0/6

162962

پاتولوژی پوست، استخوان ها، نسج نرم و مفاصل

12

8-9

1400/10/25

1400/10/13

1400/9/15

1

154962

پاتولوژی بالینی

13

8-9

1400/10/27

1400/9/1

1400/6/22

1

172962

شرح حال و معاینه فیزیکی2

14

چهارشنبه ها طبق برنامه تنظیمی در بیمارستانها برگزار می گردد.

1

173963

کارآموزی شرح حال و معاینه فیزیکی2

15

 

مقدمات بالینی 2

نیمسال اول 1400-1401

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

تاریخ پایان

تاریخ شروع

تعداد واحد

کد درس

نام درس

ردیف

9-10

1400/11/9

1400/10/12

1400/6/21

2

175962

مقدمات بیماریهای قلب و عروق

1

9-10

1400/10/26

1400/10/7

1400/6/23

1/6

180962

مقدمات بیماریهای کلیه

2

9-10

1400/11/4

1400/7/27

1400/6/23

0/5

184962

مقدمات بیماریهای اعصاب

3

9-10

1400/11/2

1400/10/13

1400/6/22

2

176962

مقدمات بیماریهای دستگاه تنفس

4

9-10

1400/11/16

1400/9/21

1400/6/21

1

183962

مقدمات بیماریهای جراحی

5

9-10

1400/11/6

1400/9/23

1400/8/4

1

137961

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع واگیر

6

9-10

1400/11/12

1400/10/13

1400/8/24

1

136961

روش تحقیق و پزشکی مبتنی بر شواهد

7

9-10

1400/10/28

1400/8/17

1400/6/22

1

170962

شرح حال و معاینه فیزیکی1

8

چهارشنبه ها طبق برنامه تنظیمی در بیمارستانها برگزار می گردد.

1

171963

کارآموزی شرح حال و معاینه فیزیکی1

9

9-10

1400/10/18

1400/8/26

1400/6/20

0/4

155962

پاتولوژی دستگاه قلب و عروق

10

9-10

1400/10/18

1400/8/26

1400/6/20

0/4

156962

پاتولوژی دستگاه تنفس

11

9-10

1400/10/18

1400/8/26

1400/6/20

0/4

157962

پاتولوژی کلیه و مجاری ادراری فوقانی

12

9-10

1400/10/18

1400/8/26

1400/6/20

0/7

160962

پاتولوژی دستگاه تناسلی، مجاری ادراری تحتانی، پستان

13

9-10

1400/10/18

1400/8/26

1400/6/20

0/5

163962

پاتولوژی دستگاه اعصاب مرکزی و محیطی

14

9-10

1400/10/22

1400/7/17

1400/6/20

0/6

165961

فارماکولوژی قلب و عروق، ریه

15

9-10

1400/10/22

1400/8/22

1400/7/24

0/6

166961

فارماکولوژی داروهای ضدمیگرنی

16

9-10

1400/10/22

1400/10/4

1400/8/29

0/7

169961

فارماکولوژی داروهای دستگاه اعصاب و روان

17

 

مقدمات بالینی 1

نیمسال اول 1400-1401

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

تاریخ پایان

تاریخ شروع

تعداد واحد

کد درس

نام درس

ردیف

10-11

1400/11/3

1400/10/19

1400/7/4

2

124961

ژنتیک پزشکی

1

10-11

1400/11/9

1400/10/20

1400/8/24

1

135961

آمار پزشکی

2

10-11

1400/11/23

1400/10/22

1400/8/26

1

186962

مقدمات بیماریهای عفونی

3

10-11

1400/11/27

1400/9/3

1400/7/7

1

132961

ایمنی شناسی بالینی

4

10-11

1400/11/11

1400/7/27

1400/7/20

0/5

185962

مقدمات روانپزشکی

5

10-11

1400/11/30

1400/10/22

1400/7/12

2

16962

تغذیه در بیماریها

6

10-11

1400/11/13

1400/9/30

1400/8/4

1

138961

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع غیرواگیر

7

10-11

1400/11/5

1400/8/29

1400/7/3

1

164961

اصول پایه فارماکولوژی پزشکی

8

10-11

1400/11/20

1400/10/18

1400/7/3

2

20961

دانش خانواده و جمعیت

9

10-11

1400/11/19

1400/9/7

1400/7/4

1

13962

بیوشیمی بالینی

10

10-11

1400/11/16

1400/10/20

1400/7/7

0/5

147961

کلیات پاتولوژی و آسیب سلولی

11

10-11

1400/11/16

1400/10/20

1400/7/7

0/6

148961

پاتولوژیآ آماس، ترمیم بافتی و اختلالات همودینامیک

12

10-11

1400/11/16

1400/10/20

1400/7/7

0/5

149961

پاتولوژی اختلالات سیستم ایمنی بدن انسان

13

10-11

1400/11/16

1400/10/20

1400/7/7

0/6

150961

پاتولوژی نئوپلازی

14

10-11

1400/11/16

1400/10/20

1400/7/7

0/5

151961

پاتولوژی اختلالات ژنتیک و بیماریهای دوره کودکی

15

10-11

1400/11/16

1400/10/20

1400/7/7

0/4

152961

پاتولوژی بیماریهای محیطی، تغذیه ای و عفونی

16

برنامه توسط گروه تعیین می گردد.

1

153961

پاتولوژی عملی

17

 

مقدمات بالینی 2

نیمسال اول 1400-1401

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

تاریخ پایان

تاریخ شروع

تعداد واحد

کد درس

نام درس

ردیف

9-10

1400/11/9

1400/10/12

1400/6/21

2

175962

مقدمات بیماریهای قلب و عروق

1

9-10

1400/10/26

1400/10/7

1400/6/23

1/6

180962

مقدمات بیماریهای کلیه

2

9-10

1400/11/4

1400/7/27

1400/6/23

0/5

184962

مقدمات بیماریهای اعصاب

3

9-10

1400/11/2

1400/10/13

1400/6/22

2

176962

مقدمات بیماریهای دستگاه تنفس

4

9-10

1400/11/16

1400/9/21

1400/6/21

1

183962

مقدمات بیماریهای جراحی

5

9-10

1400/11/6

1400/9/23

1400/8/4

1

137961

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع واگیر

6

9-10

1400/11/12

1400/10/13

1400/8/24

1

136961

روش تحقیق و پزشکی مبتنی بر شواهد

7

9-10

1400/10/28

1400/8/17

1400/6/22

1

170962

شرح حال و معاینه فیزیکی1

8

چهارشنبه ها طبق برنامه تنظیمی در بیمارستانها برگزار می گردد.

1

171963

کارآموزی شرح حال و معاینه فیزیکی1

9

9-10

1400/10/18

1400/8/26

1400/6/20

0/4

155962

پاتولوژی دستگاه قلب و عروق

10

9-10

1400/10/18

1400/8/26

1400/6/20

0/4

156962

پاتولوژی دستگاه تنفس

11

9-10

1400/10/18

1400/8/26

1400/6/20

0/4

157962

پاتولوژی کلیه و مجاری ادراری فوقانی

12

9-10

1400/10/18

1400/8/26

1400/6/20

0/7

160962

پاتولوژی دستگاه تناسلی، مجاری ادراری تحتانی، پستان

13

9-10

1400/10/18

1400/8/26

1400/6/20

0/5

163962

پاتولوژی دستگاه اعصاب مرکزی و محیطی

14

9-10

1400/10/22

1400/7/17

1400/6/20

0/6

165961

فارماکولوژی قلب و عروق، ریه

15

9-10

1400/10/22

1400/8/22

1400/7/24

0/6

166961

فارماکولوژی داروهای ضدمیگرنی

16

9-10

1400/10/22

1400/10/4

1400/8/29

0/7

169961

فارماکولوژی داروهای دستگاه اعصاب و روان

17

مقدمات بالینی 3

نیمسال اول 1400-1401

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

تاریخ پایان

تاریخ شروع

تعداد واحد

کد درس

نام درس

ردیف

8-9

1400/11/10

1400/10/12

1400/6/21

2

179962

مقدمات بیماریهای غدد و متابولیسم

1

8-9

1400/11/2

1400/10/12

1400/6/21

2

177962

مقدمات بیماریهای خون

2

8-9

1400/11/16

1400/10/7

1400/6/23

1/6

181962

مقدمات بیماریهای روماتولوژی

3

8-9

1400/11/6

1400/10/14

1400/6/23

2/2

178963

مقدمات بیماریهای گوارش و کبد

4

8-9

1400/11/13

1400/9/8

1400/7/12

1

182962

مقدمات بیماریهای کودکان

5

8-9

1400/10/29

1400/9/20

1400/8/29

0/5

174962

استدلال بالینی در رویکرد به علائم و نشانه های شایع

6

8-9

1400/10/22

1400/7/17

1400/6/20

0/5

168961

فارماکولوژی داروهای اندوکرین

7

8-9

1400/10/22

1400/8/22

1400/7/24

0/6

167961

فارماکولوژی داروهای گوارش- خون- روماتولوژی

8

8-9

1400/10/18

1400/10/4

1400/6/20

0/6

158962

پاتولوژی دستگاه گوارش

9

8-9

1400/10/18

1400/10/4

1400/6/20

0/4

159962

پاتولوژی کبد و مجاری صفراوی

10

8-9

1400/10/18

1400/10/4

1400/6/20

0/6

161962

پاتولوژی بیماریهای خون و غدد درون ریز

11

8-9

1400/10/18

1400/10/4

1400/6/20

0/6

162962

پاتولوژی پوست، استخوان ها، نسج نرم و مفاصل

12

8-9

1400/10/25

1400/10/13

1400/9/15

1

154962

پاتولوژی بالینی

13

8-9

1400/10/27

1400/9/1

1400/6/22

1

172962

شرح حال و معاینه فیزیکی2

14

چهارشنبه ها طبق برنامه تنظیمی در بیمارستانها برگزار می گردد.

1

173963

کارآموزی شرح حال و معاینه فیزیکی2

15

 

مقدمات بالینی 2

نیمسال اول 1400-1401

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

تاریخ پایان

تاریخ شروع

تعداد واحد

کد درس

نام درس

ردیف

9-10

1400/11/9

1400/10/12

1400/6/21

2

175962

مقدمات بیماریهای قلب و عروق

1

9-10

1400/10/26

1400/10/7

1400/6/23

1/6

180962

مقدمات بیماریهای کلیه

2

9-10

1400/11/4

1400/7/27

1400/6/23

0/5

184962

مقدمات بیماریهای اعصاب

3

9-10

1400/11/2

1400/10/13

1400/6/22

2

176962

مقدمات بیماریهای دستگاه تنفس

4

9-10

1400/11/16

1400/9/21

1400/6/21

1

183962

مقدمات بیماریهای جراحی

5

9-10

1400/11/6

1400/9/23

1400/8/4

1

137961

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع واگیر

6

9-10

1400/11/12

1400/10/13

1400/8/24

1

136961

روش تحقیق و پزشکی مبتنی بر شواهد

7

9-10

1400/10/28

1400/8/17

1400/6/22

1

170962

شرح حال و معاینه فیزیکی1

8

چهارشنبه ها طبق برنامه تنظیمی در بیمارستانها برگزار می گردد.

1

171963

کارآموزی شرح حال و معاینه فیزیکی1

9

9-10

1400/10/18

1400/8/26

1400/6/20

0/4

155962

پاتولوژی دستگاه قلب و عروق

10

9-10

1400/10/18

1400/8/26

1400/6/20

0/4

156962

پاتولوژی دستگاه تنفس

11

9-10

1400/10/18

1400/8/26

1400/6/20

0/4

157962

پاتولوژی کلیه و مجاری ادراری فوقانی

12

9-10

1400/10/18

1400/8/26

1400/6/20

0/7

160962

پاتولوژی دستگاه تناسلی، مجاری ادراری تحتانی، پستان

13

9-10

1400/10/18

1400/8/26

1400/6/20

0/5

163962

پاتولوژی دستگاه اعصاب مرکزی و محیطی

14

9-10

1400/10/22

1400/7/17

1400/6/20

0/6

165961

فارماکولوژی قلب و عروق، ریه

15

9-10

1400/10/22

1400/8/22

1400/7/24

0/6

166961

فارماکولوژی داروهای ضدمیگرنی

16

9-10

1400/10/22

1400/10/4

1400/8/29

0/7

169961

فارماکولوژی داروهای دستگاه اعصاب و روان

17

 

مقدمات بالینی 1

نیمسال اول 1400-1401

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

تاریخ پایان

تاریخ شروع

تعداد واحد

کد درس

نام درس

ردیف

10-11

1400/11/3

1400/10/19

1400/7/4

2

124961

ژنتیک پزشکی

1

10-11

1400/11/9

1400/10/20

1400/8/24

1

135961

آمار پزشکی

2

10-11

1400/11/23

1400/10/22

1400/8/26

1

186962

مقدمات بیماریهای عفونی

3

10-11

1400/11/27

1400/9/3

1400/7/7

1

132961

ایمنی شناسی بالینی

4

10-11

1400/11/11

1400/7/27

1400/7/20

0/5

185962

مقدمات روانپزشکی

5

10-11

1400/11/30

1400/10/22

1400/7/12

2

16962

تغذیه در بیماریها

6

10-11

1400/11/13

1400/9/30

1400/8/4

1

138961

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع غیرواگیر

7

10-11

1400/11/5

1400/8/29

1400/7/3

1

164961

اصول پایه فارماکولوژی پزشکی

8

10-11

1400/11/20

1400/10/18

1400/7/3

2

20961

دانش خانواده و جمعیت

9

10-11

1400/11/19

1400/9/7

1400/7/4

1

13962

بیوشیمی بالینی

10

10-11

1400/11/16

1400/10/20

1400/7/7

0/5

147961

کلیات پاتولوژی و آسیب سلولی

11

10-11

1400/11/16

1400/10/20

1400/7/7

0/6

148961

پاتولوژیآ آماس، ترمیم بافتی و اختلالات همودینامیک

12

10-11

1400/11/16

1400/10/20

1400/7/7

0/5

149961

پاتولوژی اختلالات سیستم ایمنی بدن انسان

13

10-11

1400/11/16

1400/10/20

1400/7/7

0/6

150961

پاتولوژی نئوپلازی

14

10-11

1400/11/16

1400/10/20

1400/7/7

0/5

151961

پاتولوژی اختلالات ژنتیک و بیماریهای دوره کودکی

15

10-11

1400/11/16

1400/10/20

1400/7/7

0/4

152961

پاتولوژی بیماریهای محیطی، تغذیه ای و عفونی

16

برنامه توسط گروه تعیین می گردد.

1

153961

پاتولوژی عملی

17

 

مقدمات بالینی 1

نیمسال اول 1400-1401

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

تاریخ پایان

تاریخ شروع

تعداد واحد

کد درس

نام درس

ردیف

10-11

1400/11/3

1400/10/19

1400/7/4

2

124961

ژنتیک پزشکی

1

10-11

1400/11/9

1400/10/20

1400/8/24

1

135961

آمار پزشکی

2

10-11

1400/11/23

1400/10/22

1400/8/26

1

186962

مقدمات بیماریهای عفونی

3

10-11

1400/11/27

1400/9/3

1400/7/7

1

132961

ایمنی شناسی بالینی

4

10-11

1400/11/11

1400/7/27

1400/7/20

0/5

185962

مقدمات روانپزشکی

5

10-11

1400/11/30

1400/10/22

1400/7/12

2

16962

تغذیه در بیماریها

6

10-11

1400/11/13

1400/9/30

1400/8/4

1

138961

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع غیرواگیر

7

10-11

1400/11/5

1400/8/29

1400/7/3

1

164961

اصول پایه فارماکولوژی پزشکی

8

10-11

1400/11/20

1400/10/18

1400/7/3

2

20961

دانش خانواده و جمعیت

9

10-11

1400/11/19

1400/9/7

1400/7/4

1

13962

بیوشیمی بالینی

10

10-11

1400/11/16

1400/10/20

1400/7/7

0/5

147961

کلیات پاتولوژی و آسیب سلولی

11

10-11

1400/11/16

1400/10/20

1400/7/7

0/6

148961

پاتولوژیآ آماس، ترمیم بافتی و اختلالات همودینامیک

12

10-11

1400/11/16

1400/10/20

1400/7/7

0/5

149961

پاتولوژی اختلالات سیستم ایمنی بدن انسان

13

10-11

1400/11/16

1400/10/20

1400/7/7

0/6

150961

پاتولوژی نئوپلازی

14

10-11

1400/11/16

1400/10/20

1400/7/7

0/5

151961

پاتولوژی اختلالات ژنتیک و بیماریهای دوره کودکی

15

10-11

1400/11/16

1400/10/20

1400/7/7

0/4

152961

پاتولوژی بیماریهای محیطی، تغذیه ای و عفونی

16

برنامه توسط گروه تعیین می گردد.

1

153961

پاتولوژی عملی

17

آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1400