مدیر گروه

دکتر عباس صدیقی نژاد

استاد، فلوشیپ بیهوشی قلب

E-mail: user100gums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 

 

اعضا

دکتر بهرام نادری نبی

استاد، فلوشیپ درد

E-mail: user154@gums.ac.ir

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر سیروس امیر علوی

دانشیار، فلوشیپ درد 

E-mail: cyrusamiralaviyahoo.com

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر ولی ایمانطلب

دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail:  imantalabgums.ac.ir

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر محمد حقیقی

دانشیار، فوق تخصص مراقبتهای ویژه

E-mail: user57gums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر سودابه حدادی

دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: so_haddadiyahoo.com

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

 دکتر حسین خوشرنگ

دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: khoshranggums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید 

 دکتر انوش دهنادی مقدم

دانشیار، فلوشیپ بیهوشی مراقبتهای ویژه

E-mail: dehnadianoushgmail.com

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر فرنوش فرضی

دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: f_farzigums.ac.ir

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر علی محمدزاده جوریابی

دانشیار، فلوشیپ بیهوشی قلب

E-mail: alimj@gums.ac.ir   

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر علی میر منصوری

دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: a_mirmansoori@gums.ac.ir 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر کتایون هریالچی

دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail: k_haryalchi@yahoo.com

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر گلاره بی آزار

 دانشیار، متخصص بیهوشی

E-mail:  

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر علی اشرف

استادیار، فلوشیپ بیهوشی

 E-mail: draliashraf@yahoo.fr

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر سمانه غضنفر تهران

استادیار، متخصص بیهوشی

 E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر سیامک ریماز

استادیار،  متخصص بیهوشی

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

دکتر محمدرضا حبیبی

استادیار، متخصص بیهوشی

E-mail:

 

شناسه علمی و پژوهشی

آدرس پروفایل گوگل اسکولار

آدرس پروفایل اسکوپوس

آدرس پروفایل اورکید

آخرین بروز رسانی : 27 شهریور 1400