دکتر توفیق یعقوبی

دانشیار، مدیرگروه بیماریهای عفونی

E-mail: yasamanyaghobi@yahoo.com


دکتر آیدین پورکاظمی

استادیار، متخصص بیماریهای عفونی

E-mail: aydinpourkazemi@gmail.com


دکتر سنبل طارمیان

استادیار، متخصص بیماریهای عفونی

E-mail: taramian@gums.ac.ir


 

دکتر لیدا محفوظی

استادیار، متخصص بیماریهای عفونی

E-mail: drlidamahfoozi@yahoo.com


 

دکتر سمیه هادی پور

استادیار، متخصص بیماریهای عفونی

E-mail:


 

دکتر عزت حصنی 

استادیار، متخصص بیماریهای عفونی

E-mail:

 

آخرین بروز رسانی : 26 بهمن 1401