بخش فیزیوتراپی سرپایی بیمارستان پورسینا: (تخصصی ارتوپدی، نوروسرجری، نورولوژی و جراحی عمومی ( این بخش در مساحتی حدود 200 متر مربع با امکانات الکتروتراپی و مکانوتراپی و تعداد تخت 14 عدد و بخش  تمرین درمانی و منوال تراپی جداگانه تحت نظر اساتید گروه به فعالیت آموزشی، درمانی و تحقیقاتی می پردازد. روزانه حدود 50 بیمار توسط اساتید و دانشجویان در این بخش ارزیابی و درمان می شوند .

بخش فیزیوتراپی بستری بیمارستان پورسینا: (تخصصی ارتوپدی، نوروسرجری، نورولوژی و جراحی عمومی ( تمامی بخش های ارتوپدی 1 و 2 و 3 اورژانس - 1ICU  (تروما) اورژانس 2 جراحی مردان و زنان جراحی

اعصا ب الکتیو داخلی اعصا ب سکته مغزی GICU NICU - PICU .

روزانه حدو د 50 بیمار توسط اساتید و دانشجویان در این بخش ارزیابی و درمان می شوند .آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400