دکتر رویا فرجی

 مدیرگروه و استاد، متخصص زنان و زایمان

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail: royafaraji@gums.ac.i

 

دکتر زیبا ظهیری

استاد،فلوشیپ نازایی (IVF)

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail: drzibazahiri@yahoo.com

 

 
دکتر سیده هاجر شارمی

استاد، متخصص زنان و زایمان

شناسه علمی و پژوهشی

E-mail:  sharami@gums.ac.ir

 

دکتر فروزان میلانی

دانشیار، فلوشیپ پریناتولوژی

E-mail:  forozanmilani@yahoo.com

 

دکترماندانا منصور قناعی

دانشیار، متخصص زنان و زایمان

E-mail: m_m_ghanaie@yahoo.com

 

 دکتر فرشته فکور

دانشیار، متخصص زنان

E-mail:

 

دکتر فاطمه حسین زاده

استادیار، متخصص زنان و زایمان

E-mail:

 

  دکتر سودابه کاظمی

دانشیار،متخصص زنان و زایمان

E-mail:

 

 

دکتر رویا کبودمهری

دانشیار، فلوشیپ زنان و زایمان

E-mail:

 

  دکتر زهرا رفیعی سروری

استادیار، فلوشیپ انکولوژی زنان

E-mail:

 

 

 دکتر میثاء نقدی پور میرصادقی

استادیار، متخصص زنان و زایمان

E-mail:

طرح درس

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 26 بهمن 1401