مرکز آموزشی درمانی پورسینا

 دکتر نازنین نوری

dr.noori.roodsari@gmail.com

 مدیر EDO

مرکز آموزشی درمانی رازی 

 دکتر مریم یاسری

 maryam.yaseri21@yahoo.com

 مدیر EDO

 ملاحت معیری

 moayeri_malahat@yahoo.com

 کارشناس EDO

مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین

 دکتر ابراهیم آذری پور

 

 مدیر EDO

 شادی ملکی

 sh.maleki4@gmail.com

 کارشناس EDO

مرکز آموزشی درمانی شفا

 دکتر ربابه سلیمانی

 soleimani.dr@gmail.com

 مدیر EDO

 ولی اللهی

 ss.valeollahi@gmail.com

 کارشناس EDO

مرکز آموزشی درمانی الزهرا

دکتر فاطمه حسین زاده

 

مدیر EDO

 خوش آموز

 

  کارشناس EDO

 مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور

 دکتر ستیلا دلیلی

 setiladalili1346@gmail.com

 مدیر EDO

 رباب رحمانپور

 robabrahmanpour@gmail.com

 کارشناس EDO

مرکز آموزشی درمانی حشمت

دکتر امیر سوار رخش

 

مدیر EDO

 

آخرین بروز رسانی : 29 آبان 1400