عملکرد واحد EDO دانشکده پزشکی سال98

1- برگزاری جلسات متعدد کمیته پژوهش در آموزش

جلسات متعدد book reviewe با عناوین زیر:

 فروردین98

 اردیبهشت98

 خرداد98

 تیر98

 مهر98

آبان 98 

 آذر98

 دی 98

بهمن 98 

 دکتر طاهری

 دکترمینو چهرزاد

 دکتر مدبرنیا

 دکتر جعفری

 دکتر پورعلیزاده

 دکتر ایمان علیزاده

 دکتراحسان ابوطالب

 دکتر امیدی

 دکتر حصاری

 Feedback, reflection and coaching:

a new model

Hidden curriculum

Student support

peer-assisted learning

Learning in a simulated environment

Internationalization of medical education

21 century teachers

 

Barriers and solution to online learning in medical education

 Gallery walk as an active learning

Harden

  Harden

Harden

Harden

  Harden

Harden

Harden

  Harden  Harden

سه شنبه 27 فروردین

ساعت 8-7 صبح

سه شنبه 31 اردیبهشت ساعت 8-7 صبح

  سه شنبه 28 خرداد ساعت 8-7 صبح

سه شنبه  25 تیر

ساعت 8-7 صبح

چهارشنبه 24مهر

ساعت 8-7 صبح

چهارشنبه

29 آبان

چهارشنبه

27 آذر

دوشنبه

30دی 

 چهارشنبه

30 بهمن 

سالن اجتماعات معاونت آموزشی

  سالن اجتماعات معاونت آموزشی

  سالن اجتماعات معاونت آموزشی

  سالن اجتماعات معاونت آموزشی

  سالن اجتماعات معاونت آموزشی

  سالن اجتماعات معاونت آموزشی

  سالن اجتماعات معاونت آموزشی

  سالن اجتماعات معاونت آموزشی

 سالن اجتماعات معاونت آموزشی

 2-کمیته ارزشیابی آزمون

=آنالیز آزمونها و اعلام نتیجه به معاونت آموزشی و نامه به مدیران گروه های آموزشی و در اختیار قرار دادن آنالیز آزمون ها

=آنالیز و تحلیل آزمون های الکترونیک

3- کمیته برنامه ریزی درسی  

=اخذ طرح درس های جدید و صدور گواهی طرح درس برای اساتید

=برگزاری جلسات متعدد کمیته در راستای کوریکولوم جدید 96 به بعد

=اجرا و بازنگری کوریکولوم های آموزشی در گروههای مختلف

=مشاوره و هدایت اعضای هیأت علمی در تدوین  Lesson Plan - Course Plan

=ارائه فرم های طرح درس و پیگیری تدوین, Course Plan- Lesson Plan

=نظارت بر اجرای Course Plan- Lesson Plan                                                                                                                   

4- کمیته استعداد درخشان  

=اعلام  اسامی دانشجویان واجد شرایط و شرکت در کارگاهها

=اعزام دانشجویان جهت شرکت در  یک نوبت المپیاد

 

   5-مشارکت در برگزاری آزمون صلاحیت بالینی

   6 -شرکت در همایش آموزش علوم پزشکی سال 98

   7- انجام اعتبار بخشی آموزشی دانشکده پزشکی                                   

گزارش عملکرد اعتبار بخشی آموزشی دانشکده پزشکی:

جلسات اعتبار بخشی دانشکده پزشکی از اردیبهشت  97شروع و تا کنون ادامه دارد و  بررسی در 9 حیطه و 84 زیر حوزه  و در 18 جلسه انجام گردید.

اعضاء کمیته خود ارزیابی:

جناب آقای دکتر عباس درجانی رئیس کمیته خودارزیابی

 جناب آقای دکتر  حمید محمدی کجیدی معاون آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی

جناب آقای دکتر  ابراهیم میرزاجانی سرپرست معاونت امور علوم پایه  و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

جناب آقای دکتر سهیل سلطانی پور معاون تحقیقات و فناوری  دانشکده پزشکی

جناب آقای دکتر آبتین حیدرزاده عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی

سرکار خانم دکتر سودابه حدادی مدیر  EDO  دانشکده پزشکی  و دبیر کمیته خودارزیابی

سرکار خانم پوپک خلقت دوست رئیس اداره خدمات آموزشی دانشکده پزشکی

سرکار خانم افسانه نظافتی  کارشناس   EDO دانشکده پزشکی

مدعوین کمیته خودارزیابی از معاونت آموزشی:

سرکار خانم حوا پور علی کارشناس مسئول نظارت بر ارزشیابی

سرکار خانم راضیه قرباندوست  کارشناس خدمات آموزشی

سرکار خانم دکتر مینو چهرزاد مسئول بسته های اعتبار بخشی

سرکار خانم دکتر ماندانا جوانک  مسئول بسته های اعتبار بخشی

بخشی از پیشنهادات و اقدامات انجام گرفته:

1- تعیین  رئیس، دبیر و هماهنگ کننده کمیته خود ارزیابی اعتباربخشی آموزشی پزشکی عمومی

2- تعیین  اعضاء کمیته خود ارزیابی اعتباربخشی آموزشی پزشکی عمومی

3-  بروز رسانی سایت دانشکده پزشکی در راستای برنامه اعتباربخشی آموزشی پزشکی عمومی 

4- هماهنگی و پیگیری جهت بروز رسانی طرح دوره و طرح درس اساتید و بارگذاری در سایت دانشکده

5- پیگیری محتوی برنامه های آموزشی گروههای آموزشی جهت انطباق با کوریکولوم

6- پیگیری ارزشیابی درونی گروههای آموزشی و تعیین نقاط قوت و ضعف جهت پیگیری بعدی

7- بازنگری کوریکولوم آموزش پزشکی عمومی در مقطع علوم پایه بر مبنای کوریکولوم جدید ( ازورودی سال 96 ) و تصویب در شورای آموزشی دانشگاه و بارگذاری در سایت دانشکده پزشکی

8- ارسال برنامه  پیشنهادی دوره مقدمات بالین به کلان منطقه جهت تصویب

9- به منظور ایجاد فضای فیزیکی مناسب تغییر جایگاه   Skill lab به دانشکده پرستاری شهید بهشتی

10- ارزشیابی نتایج تحلیل کمی و کیفی آزمونهای چند گزینه ای الکترونیک و آزمون صلاحیت بالینی

11- ابلاغ مجدد سند حداقل توانمندی دانش آموختگان برنامه آموزشی پزشکی عمومی به گروههای آموزشی

12- برگزاری کارگاههای EBM برای توانمندسازی اساتید

13- برقراری لینک دانشکده پزشکی با معاونت فرهنگی در زمینه فعالیتهای فوق برنامه برای دانشجویان

                       

8- برگزاری کارگاههای ویژه توانمند سازی دستیاران جدید الورود با همکاری  EDC در 2 گروه 51 و 52  نفره  از تاریخ 7/6/98 لغایت 13/6/98با 7 عنوان یاددهی و یادگیری، اخلاق حرفه ای، روشهای نوین ارزشیابی بالینی، CPR  مقدماتی، CPR پیشرفته و EBM

و صدور گواهی شرکت در کارگاههای ویژه توانمند سازی دستیاران جدید الورود   


عملکرد واحد EDO دانشکده پزشکی سال97

 

1- برگزاری جلسات متعدد کمیته پژوهش در آموزش

· برگزاری کارگاه اصول برگزاری ژورنال کلاب فروردین 97 – سخنران: آقای دکتر سلطانی پور

· جلسه book review مبحث کوریکولوم 17/7/97- سخنران: خانم دکتر طاهری

2- کمیته ارزشیابی آزمون

· آنالیز آزمونها و اعلام نتیجه به معاونت آموزشی

· آنالیز و تحلیل آزمون های الکترونیک

3-کمیته برنامه ریزی درسی

· گرفتن طرح درس های جدید و درخواست گواهی برای اساتید

· برگزاری جلسات متعدد کمیته در راستای کوریکولوم جدید 96 به بعد

· طراحی لوگ بوک نورولوژی، روان، کودکان، قلب ، داخلی و جراحی

4- کمیته استعداد درخشان

· اعلام اسامی دانشجویان واجد شرایط و شرکت در کارگاهها

· اعزام دانشجویان جهت شرکت در یک نوبت المپیاد

 

5-مشارکت در برگزاری 5 نوبت آزمون صلاحیت بالینی

6 -شرکت در همایش آموزش علوم پزشکی سال 97

7- انجام اعتبار بخشی آموزشی دانشکده پزشکی

8- برگزاری کارگاههای ویژه توانمند سازی دستیاران جدید الورود با همکاری EDC در 2 گروه 34 نفر از تاریخ 17/6/97 لغایت 27/6/97 با 7 عنوان یاددهی و یادگیری، اخلاق حرفه ای، روشهای نوین ارزشیابی بالینی، CPR مقدماتی، CPR پیشرفته و EBM

و صدور گواهی شرکت در کارگاههای ویژه توانمند سازی دستیاران جدید الورود برای 60 نفر

 
عملکرد واحد  EDO دانشکده پزشکی سال 96
 • برگزاری کارگاههای ویژه توانمندسازی دستیاران جدیدالورود در 2 گروه 40 نفر از تاریخ 96/01/26 لغایت 96/01/31 با 6 عنوان : یاددهی و یادگیری – اخلاق حرفه ای – مهارتهای ارتباطی – روشهای نوین ارزشیابی – CPR مقدماتی – CPR پیشرفته

 • صدور گواهی شرکت در کارگاه های ویژه توانمندسازی دستیاران جدیدالورود برای 80 نفر دستیاران مربوطه

 • برگزاری منظم جلسات حیطه برنامه ریزی درسی واحدEDO

 • تفکیک کارگروه برنامه ریزی درسی به سه گروه پایه – فیزیوپاتولوژی – بالینی طی جلسه مورخ 96/02/13

 • تعیین مسئولین و اعضای هر کارگروه برنامه ریزی درسی فوق الذکر

 • تشکیل حیطه ای مستقل به عنوان حیطه آزمونها به منظور بررسی کمی و کیفی سئولات و همچنین آنالیز آماری سئوالات و تعیین مسئول حیطه مربوطه

 • تهیه و طراحی فرم ارزیابی بیمار در بخش های بیمارستانی و ارسال آن به مراکز آموزشی جهت اجرا و بهره برداری

 • تعیین مسئول آموزش پزشکی عمومی برای هرکدام از گروه های آموزشی

 • بر گزاری جلسه با مدیران EDO بیمارستانها

 • بازبینی و آنالیز آماری سئوالات آزمونهای پایانی دروس مقطع فیزیوپاتولوژی ( کورس قلب و کورس کلیه )

 • شرکت در جلسه معرفی برنامه جدید پزشکی عمومی و نهایی ساختن استانداردهای دوره آموزشی دکتری پزشکی عمومی در تهران وزارت متبوع مورخ 96/01/23

 • شرکت در کارگاه بازنگری مرحله مقدمات بالینی (فیزیوپاتولوژی) دوره آموزشی دکتری پزشکی عمومی در تهران وزارت متبوع مورخ 96/02/20

 • بازبینی و آنالیز آماری سئوالات آزمون پایانی درس جراحی مغز و اعصاب  مقطع استاجری

 • انجام کلیه امور مربوط به دفتر استعدادهای درخشان

 • انجام سایر نامه های اقدامی ارسال شده به دفتر EDO دانشکده

 
عملکرد واحد  EDO دانشکده پزشکی سال 95
 
 • معرفی خانم دکتر راحله شیخی- عضو هیئت علمی دانشکده به سمت مدیر EDO دانشکده

 • شرکت در اولین جلسه مشاوره ای هم اندیشی و با حضور دکتر محمد بهادری، دکتر ایده دادگران، دکتر راحله شیخی و  فروزان ظهیری دردفترEDC دانشگاه

 • شرکت در جلسه دفتر معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص کوریکولوم آموزش پزشکی عمومی با بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور

 • انتخاب چهار گروه آموزشی ( اطفال ، جراحی ، داخلی ، زنان ) به منظور معرفی یک نفر از اعضای گروه جهت شرکت در کمیته انطباق

 • انتخاب چهار گروه آموزشی ( اطفال ، جراحی ، داخلی ، زنان ) به منظور معرفی یک نفر از اعضای گروه جهت شرکت در کمیته انطباق  کوریکولوم آموزش پزشکی عمومی با بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور و معرفی اعضاء از طرف گروههای مذکور : دکتر رامین ابراهیمیان، دکتر مریم یاسری و دکترستیلا دلیلی

 • ارسال چک لیست ارزشیابی اعضای هیئت علمی ، ارسالی از حوزه معاونت آموزشی دانشگاه به کلیه گروههای آموزش پایه و بالینی
 • نامه به مدیران گروه آموزشی بالینی و فراخوان  نیازهای آموزشی در راستای اهداف بسته توسعه آموزش مجازی و تحلیل وضیعیت موجود جهت ارتقاء زیر ساختار مرکز مهارتهای بالینی
 • نامه به مدیر گروه زنان و زایمان در خصوص بازنگری پروتکل های بررسی سلامت جنین، القای زایمان، اداره زایمان
 • شرکت در جلسات اعتبار بخشی دانشکده و بسیج کردن کارشناسان در تهیه و تنظیم و تکمیل فرمهای اعتبار بخشی ارسالی از  حوزه معاونت آموزشی دانشگاه و ارائه گزارش و مستندات مربوطه به معاون آموزشی دانشگاه
 • استعلام از گروههای آموزشی پایه و بالینی در خصوص ثبت نام داوطلبین شرکت در آموزش مجازی سطوح گواهینامه و کارشناسی ارشد ویژه اعضای هیئت علمی  و جمع آوری پاسخ گروهها و ارسال پاسخ گروهها ( گروه آناتومی – گروه میکروب شناسی و گروه بیهوشی ) به حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
 • شرکت در جلسه ارزشیابی ارتقاء پرونده های آموزشی اساتید ( کیفیت آموزشی ) و بررسی پرونده های مورد نظر
 • اطلاع رسانی هرچه بهتر اساسنامه بنیاد نخبگان به منظور هدایت هدفمند دانشجویان صاحب استعدادهای برتر در خصوص اعطای جایزه های تحصیلی و بهره مندی دانشجویان از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان استان گیلان
 • اخذ مستندات مربوط به انتخاب استاد نمونه از اساتید هیئت علمی برای جشنواره شهید مطهری و ارسال آن به  حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
 • انتخاب دو دانشجو ی پزشکی به منظور شرکت در کارگاه آموزشی 2 روزه بخش اصلی حیطه فلسفه پزشکی ( پگاه امیری نژاد- سیده میترا حسینی )
 • انتخاب و معرفی خانم سیده لیلا صالحی مقدم دانشجوی رشته پزشکی و عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشکده جهت شرکت در هفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره شهید مطهری در تاریخ 10 الی 12 اردیبهشت سال جاری
 • برگزاری جلسه با حضور ریاست دانشکده و سایر اعضای حیطه های مختلفEDO به منظور تعیین مسئولین جدید حیطه ها در تاریخ95/05/18
 • ایجاد و ترسیم نمودار همگرایی طرح درس برای اعضای محترم هیئت علمی توسط دفتر EDO
 • انجام فرآیند صورت جلسات تایید فرآیند توسط ریاست دانشکده
 • برگزاری جلسه تودیع دکتر راحله شیخی- مدیر سابق واحدEDO وتقدیرو تشکر از زحمات ایشان و معارفه دکتر بهرنگ معتمد به عنوان سرپرست جدید EDO با حضور ریاست دانشکده، معاونین آموزشی پزشکی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی، پژوهشی و اداری-مالی در تاریخ95/09/03
 • برگزاری جلسه کارگاههای ویژه دستیاران جدیدالورود با حضور مدرسین مسئول این کارگاهها در EDC دانشگاه و برنامه ریزی این کارگاهها و ارسالاین برنامه برای مدیران گروههای بالینی
 • فراخوان از مدیران گروههای آموزشی تا اعضای هیئت علمی که در هر یک از حیطه ها علاقه به همکاری باEDO را دارند به دفتر توسعه آموزش پزشکی اعلام نمایند.
 • برگزاری جلسات حیطه های برنامه ریزی درسی و استعدادهای درخشان و بررسی و پیگیری مصوبات این جلسات به شرح ذیل :

  نامه به مدیران محترم گروههای آموزشی  مبنی بر اصلاح و بازنگری کوریکلوم های آموزشی با توجه به دستورالعمل ارسالی از وزارت متبوع مبنی بر اینکه دانشگاههای سراسر کشور مجاز به تغییرات کوریکلوم آموزشی منطقه خود  ( بومی سازی تا سقف 20% ) می باشند.

  - مکاتبه با مدیر محترم گروه داخلی به منظور معرفی مسئول واحد درسی برای سیمیولوژی عملی و مهارتهای بالینی

  ارسال معیارهای انتخاب دانشجویان استعدادهای برتر برای معاونت محترم آموزش پزشکی عمومی تا با توجه به آن معیار ها دانشجویان مربوطه را به واحد EDO معرفی نمایند.

  با توجه به تخصصی بودن موضوعات درسی هر گروه ، لذا از مدیران گروه طی نامه ای درخواست گردید یک نفر نماینده برای حیطه برنامه ریزی درسی واحد  EDO به این واحد معرفی نمایند.

 • برگزاری کارگاه های ویزه دستیاران جدیدالورود برای یک گروه 40 نفره از تاریخ 95/12/23 لغایت 95/12/28

 • برنامه ریزی کارگاه های ویزه دستیاران جدیدالورود گروه دوم از تاریخ 96/01/26 لغایت 96/01/31

 
عملکرد واحد  EDO دانشکده پزشکی سال94
 
 • تنظیم و ایجاد برنامه زمانبندی جلسات کمیته های EDO در شش ماهه اول سال 94

 • بررسی روزانه ایمیل ودرج مطالب در سایت جهت به روز رسانی اطلاعات

 • تعیین اعضای کمیته درحیطه های ارزشیابی ، برنامه ریزی طرح درس ، توانمند سازی اساتید ، پزوهش در آموزش و استعداد های درخشان واعلام آن به EDC

 • مکاتبه واطلاع رسانی به مدیران گروههای پایه وبالینی در خصوص ارسال مستندات تحقیقاتی و آموزشی به معاونت آموزشی

 • هماهنگی واطلاع رسانی در خصوص برگزاری اولین همایش منطقه ای و دومین همایش دانشگاهی پژوهشی در حوزه اداری مالی نظام سلامت

 • درخصوص راه اندازی برخی رشته های جدید اعلام شده از وزارتخانه ،تعیین رشته های مرتبط ، برایمدیران گروههای مربوطه و درخواست نظرآنها

 • جمع آوری و ارسال بسته خدمتی اعم از اهداف استراتژیک وبرنامه عملیاتی کارشناسی و تخصصی واطلاعات ساختار واحد EDO دانشکده پزشکی واسکن احکام وابلاغ مدیران حیطه ها و اعضا کمیته  در قالب لوح فشرده وارسال آن به معاونت آموزشی

 • اطلاع رسانی ونامه نگاری وجمع آوری اسامی اساتید ومدیران گروههای آموزشی متقاضی شرکت درکارگاه آموزشی (انتظارات آموزشی از اعضای هیئت علمی آموزشی)  وارائه به EDC وهماهنگی با اساتید جهت حضور در کارگاه

 • تهیه اطلاعیه برای دانشجویان جهت ارزشیابی اساتید به صورت الکترونیکی از طریق مراجعه به سایت

 • حضور دکتر کیهان اشرفی ازطرف مدیریت EDO جهت عضویت و شرکت در کارگاه آموزشی "انتظارات آموزشی از اعضای هیئت علمی آموزشی"در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

 • اطلاع رسانی به مدیران گروهها جهت فراهم بودن زیر ساختهای الکترونیک جهت ثبت وبهره وری فعالیتهای آموزشی تایید شده از طرف مدیران گروهها جهت بارگذاری آن در سامانه LMS

 • تحویل وارسال فرایند( آموزش لوله گذاری داخل نای...)توسط گروه بیهوشی بصورت لوح فشرده به EDCدانشگاه جهت ارائه در جشنواره شهید مطهری

 • اطلاع رسانی به مدیران گروهها جهت شرکت اساتید هیئت علمی در کارگاه"انتظارات آموزشی از اعضای هیئت علمی آموزشی" در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

 • فعالسازی کمیته های ارزشیابی،برنامه ریزی طرح درس،توانمند سازی اساتید، پژوهش در آموزش و استعداد های درخشان با ایجاد ساختار

 • برگزاری جلسه استعدادهای درخشان مورخ94/4/13 راس ساعت9:30

 • برگزاری جلسه توانمند سازی اساتید مورخ94/4/16 راس ساعت 9:30

 • برگزاری جلسه ارزشیابی مورخ94/4/20 راس ساعت9:30

 • برگزاری جلسه پژوهش در آموزش مورخ94/4/22 راس ساعت 9:30

 • برگزاری جلسه برنامه ریزی درسی مورخ94/5/7 راس ساعت 9:30

 • برنامه ریزی و پیگیری برگزاری جلسه مشترک در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ماه مرداد

 • اخذ اهم مشکلات آموزشی بالین و پایه پیرو مکاتبه صورت گرفته و تنظیم دو عنو ان موضوع مورد مطالعه (case study  ) توسط دکتر علی منفرد-مدیر گروه داخلی و دکتر کامبیز فرقان پرست- مدیر گروه میکروبشناسی

 • پیگیری وهمکاری جهت برگزاری آزمون ارتقا با واحد آموزش دانشکده

 • برگزاری کلیه آزمونهای مربوط به دانشجویان MPHو تصحیح اوراق مربوط

آخرین بروز رسانی : 06 شهریور 1400