رسالت:

روابط عمومی، مجموعه ای از اقدامات وتلاشهای آگاهانه، سنجیده و برنامه ریزی شده به منظور جلب مشارکت عمومی وکسب تفاهم متقابل بین یک سازمان و گروههای مورد نظر آن سازمان است. روابط عمومی همچون آینه ای منعکس کننده عملکرد سازمان به افکار عمومی وبالعکس می باشد.

عمده فعالیتهای روابط عمومی به شرح زیر می باشد:

1.ارسال خبر، گزارش خبری

2.برگزاری مصاحبه با روسای ادارات وکارشناسان

3.جوابگویی به رسانه ها

4.تهیه بریده جراید و بولتن خبری

5.تهیه آرشیو فیلم وصدا ازعملکرد از فعالیت بخشهای مختلف

6.تهیه گزارش 
 

 مسئول روابط عمومی دانشکده پزشکی: داود فرنودی

E-mail: d.farnoodi@gmail.com

تلفن تماس: 01333690006 

 
آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1400