دروس ارائه شده ترم و برنامه امتح

دروس ارائه شده ترم و برنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی مهر93    نیمسال اول 96-95

برنامه امتحانی

دروس ارائه شده

محل امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان پیشنیاز گروه تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
سالن امتحانات 8/30-10-30 1395/10/19

میکروبشناسی- ویروس شناسی- ایمنی شناسی

0 3/5 پاتو لوژی عمومی نظری 1130 1
- - - - 0 1/5 پاتولوژی عمومی عملی 1131 2
سالن امتحانات 10/30-12 1395/10/21 - 0 3 فارسی 1037 3
سالن امتحانات 10/30-12 1395/10/25 ایمنی شناسی 0 2/5 انگل شناسی و قارچ شناسی نظری 1127 4
- - - - 0 1/5 انگل شناسی و قارچ شناسی عملی 1128 5
سالن امتحانات 8/30-10-30 1395/10/27 - 0 2 انقلاب اسلامی ایران 11031 6
سالن امتحانات 13-15 1395/10/29 - گروه 1آقایان گروه2 خانمها 2 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 11042 7
سالن امتحانات 8/30-10-30 1395/11/3 -   2 روانشناسی 1132 8

جمع واحد نظری: 15 واحد                 جمع واحد عملی: 3 واحد                    تعداد کل واحدها:  18واحد

توجه: 1-حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید 20 واحد می باشد.

       2- حداکثر تعداد واحد هایی که دانشجوی مشروط میتواند اخذ نماید 14 واحد است.

 

دروس ارائه شده ترم و برنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن93    نیمسال اول 96-95

برنامه امتحانی دروس ارائه شده
محل امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان پیشنیاز گروه تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
سالن امتحانات 10/30-12 1395/10/18 فیزیولوژی1، آناتومی2 0 4 فیزیولوژی2 نظری 1117 1
- - - فیزیولوژی1 0 0/5 فیزیولوژی2 عملی 21118 2
سالن امتحانات 10/30-12 1395/10/20 - 0 2 بهداشت3 (بهداشت خانواده و امور جمعیتی) 1129 3
سالن امتحانات 13-15 1395/10/22 - 0 1 ویروس شناسی 1133 4
سالن امتحانات 10/30-12 1395/10/26 فیزیولوژی2 0 3 میکروبشناسی نظری 1134 5
- - - - 0 1 میکروبشناسی عملی 1135 6
سالن امتحانات 8/30-10/30 1395/10/28 زبان تخصصی 1

گروه 1مشترک گروه2 مشترک

3 زبان تخصصی 2 1122 7
سالن امتحانات 8/30-10/30 1395/11/2 فیزیولوژی 1 0 2/5 ایمنی شناسی نظری 1113 8
- - - - 0 0/5 ایمنی شناسی عملی 1114 9
راهروی آموزش 8/30-10/30 1395/11/4 -

گروه 1آقایان   گروه2 خانمها

2 تفسیر موضوعی قرآن 11051 10

جمع واحد نظری: 17/5واحد                 جمع واحد عملی: 2 واحد                    تعداد کل واحدها:  19/5واحد

توجه: 1-حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید 20 واحد می باشد.

2- حداکثر تعداد واحد هایی که دانشجوی مشروط میتواند اخذ نماید 14 واحد است.

 

 

دروس ارائه شده ترم و برنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی مهر94    نیمسال اول 96-95

برنامه امتحانی دروس ارائه شده
محل امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان پیشنیاز گروه تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
سالن امتحانات 10/30-12 1395/10/19 بیوشیمی- بافت شناسی  آناتومی2 0 4 فیزیولوژی 1 1110 1
- - - - 0 0/5 فیزیولوژی2 عملی 11118 2
سالن امتحانات 8/30-10/30 1395/10/21 - گروه 1آقایان   گروه2 خانمها 2 آیین زندگی-اخلاق کاربردی 11023 3
سالن امتحانات 8/30-10/30 1395/10/25 بیوشیمی- بافت شناسی 0 2 ژنتیک 1123 4
سالن امتحانات 13-15 1395/10/28 - 0 1/5 آناتومی اندام نظری 1119 5
- - - - 0 1/5 آناتومی اندام عملی 1120 6
سالن امتحانات 10/30-12 1395/11/2 - 0 2 فیزیک پزشکی 1106 7
سالن امتحانات 13-15 1395/11/4 زبان خارجه عمومی گروه 1مشترک گروه2 مشترک 3 زبان تخصصی1 1116 8
سالن امتحانات 13-15 1395/11/5 اختیاری 0 2 دفاع مقدس 1051 9
0 2 اصول و مبانی رایانه ای نظری و عملی 1052
0 2 مهارتهای ارتباطی و زندگی 1053

جمع واحد نظری:16/5واحد                 جمع واحد عملی: 2 واحد                    تعداد کل واحدها:  18/5واحد

توجه: 1-حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید 20 واحد می باشد.

2- حداکثر تعداد واحد هایی که دانشجوی مشروط میتواند اخذ نماید 14 واحد است.

 

 

دروس ارائه شده ترم و برنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن94    نیمسال اول 96-95

برنامه امتحانی دروس ارائه شده
محل امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان پیشنیاز گروه تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
سالن امتحانات 8/30-10/30 1395/10/18 بیوشیمی1 0 3 بیوشیمی2 نظری 1109 1
- - - - 0 1 بیوشیمی عملی 1 1105 2
سالن امتحانات 8/30-10/30 1395/10/20 - گروه 1مشترک گروه2 مشترک 2 زبان عمومی گفت و شنود پزشکی 1187 3
سالن امتحانات 10/30-12 1395/10/22 بیوشیمی وبافت شناسی 0 2 اصول کلی تغذیه 1126 4
سالن امتحانات 13-15 1395/10/25 بافت شناسی 0 2 جنین شناسی 1115 5
سالن امتحانات 13-15 1395/10/27 - 0 2 آناتومی سروگردن نظری2 1111 6
- - - - 0 1 آناتومی سروگردن عملی2 1112 7
راهروی آموزش 10/30-12 1395/10/29 - 0 1/5 نوروآناتومی نظری 111111 8
- - - - 0 0/5 نوروآناتومی عملی 111112 9
راهروی آموزش 13-15 1395/11/2 بهداشت1 0 2 بهداشت عمومی2 اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها 1121 10
سالن امتحانات 10/30-12 1395/11/4 اندیشه اسلامی1 گروه 1آقایان   گروه2 خانمها 2 اندیشه اسلامی2 11012 11
- - - تربیت بدنی1 گروه 1آقایان   گروه2 خانمها 1 تربیت بدنی2 1026 12

جمع واحد نظری:16/5 واحد                 جمع واحد عملی: 3/5 واحد                    تعداد کل واحدها:  20واحد

توجه: 1-حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید 20 واحد می باشد.

2- حداکثر تعداد واحد هایی که دانشجوی مشروط میتواند اخذ نماید 14 واحد است.

 

 

دروس ارائه شده ترم و برنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی مهر95    نیمسال اول 96-95

برنامه امتحانی دروس ارائه شده
محل امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان پیشنیاز گروه تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
سالن امتحانات 13-15 1395/10/18 - 0 3 بافت شناسی نظری 1101 1
- - - - 0 1 بافت شناسی عملی 1102 2
سالن امتحانات 13-15 1395/10/20 - گروه 1آقایان   گروه2 خانمها 2 تاریخ تمدن و فرهنگ اسلام و ایران 1054 3
سالن امتحانات 8/30-10/30 1395/10/22 - گروه 1مشترک گروه2 مشترک 3 زبان خارجه 1038 4
سالن امتحانات 8/30-10/30 1395/10/26 - 0 3 آناتومی تنه نظری1 1107 5
- - - - 0 1 آناتومی تنه عملی1 1108 6
سالن امتحانات 8/30-10/30 1395/10/29 - 0 2 بیوشیمی 1 نظری 1104 7
راهروی آموزش 13-15 1395/11/2 - 0 2 بهداشت عمومی1- اصول خدمات بهداشتی 1103 8
سالن امتحانات 8/30-10/30 1395/11/4 - گروه 1آقایان   گروه2 خانمها 2 اندیشه اسلامی1 11011 9
- - - - گروه 1آقایان   گروه2 خانمها 1 تربیت بدنی1 1025 10

جمع واحد نظری:17واحد                 جمع واحد عملی: 3 واحد                    تعداد کل واحدها:  20واحد

توجه: 1-حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید 20 واحد می باشد.

2- حداکثر تعداد واحد هایی که دانشجوی مشروط میتواند اخذ نماید 14 واحد است.

 
دروس ارائه شده ترم و برنامه امتح

دروس ارائه شده ترم و برنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن93   نیمسال دوم 96-95

برنامه امتحانی

دروس ارائه شده

محل امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان پیشنیاز گروه تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
سالن امتحانات 8/30-10/30 1396/3/20

میکروبشناسی- ویروس شناسی- ایمنی شناسی

0 3/5 پاتو لوژی عمومی نظری 1130 1
- - - - 0 1/5 پاتولوژی عمومی عملی 1131 2
سالن امتحانات 10/30-12/30 1396/3/30 - 0 3 فارسی 1037 3
سالن امتحانات 10/30-12/30 1396/4/4 ایمنی شناسی 0 2/5 انگل شناسی و قارچ شناسی نظری 1127 4
- - - - 0 1/5 انگل شناسی و قارچ شناسی عملی 1128 5
سالن امتحانات 10/30-12/30 1396/3/22 - 0 2 انقلاب اسلامی ایران 11031 6
سالن امتحانات 8/30-10/30 1396/3/28 - گروه 1آقایان گروه2 خانمها 2 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 11042 7
سالن امتحانات 13-15 1396/3/24 -   2 روانشناسی 1132 8

جمع واحد نظری: 15 واحد                 جمع واحد عملی: 3 واحد                    تعداد کل واحدها:  18واحد

توجه: 1-حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید 20 واحد می باشد.

       2- حداکثر تعداد واحد هایی که دانشجوی مشروط میتواند اخذ نماید 14 واحد است.

 

دروس ارائه شده ترم و برنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی مهر94    نیمسال دوم 96-95

برنامه امتحانی دروس ارائه شده
محل امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان پیشنیاز گروه تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
سالن امتحانات 10/30-12/30 1396/3/20 فیزیولوژی1، آناتومی2 0 4 فیزیولوژی2 نظری 1117 1
- - - فیزیولوژی1 0 0/5 فیزیولوژی2 عملی 21118 2
راهروی آموزش 8/30-10/30 1396/4/3 - 0 2 بهداشت3 (بهداشت خانواده و امور جمعیتی) 1129 3
سالن امتحانات 8/30-10/30  1396/3/24 - 0 1 ویروس شناسی 1133 4
سالن امتحانات 8/30-10/30 1396/3/31 فیزیولوژی2 0 3 میکروبشناسی نظری 1134 5
- - - - 0 1 میکروبشناسی عملی 1135 6
سالن امتحانات 8/30-10/30 1396/4/7 زبان تخصصی 1

گروه 1مشترک گروه2 مشترک

3 زبان تخصصی 2 1122 7
سالن امتحانات 10/30-12/30 1396/3/27 فیزیولوژی 1 0 2/5 ایمنی شناسی نظری 1113 8
- - - - 0 0/5 ایمنی شناسی عملی 1114 9
سالن امتحانات 13-15 1396/3/22 -

گروه 1آقایان   گروه2 خانمها

2 تفسیر موضوعی قرآن 11051 10

جمع واحد نظری: 17/5واحد                 جمع واحد عملی: 2 واحد                    تعداد کل واحدها:  19/5واحد

توجه: 1-حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید 20 واحد می باشد.

2- حداکثر تعداد واحد هایی که دانشجوی مشروط میتواند اخذ نماید 14 واحد است.

 

دروس ارائه شده ترم و برنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن94    نیمسال دوم 96-95

برنامه امتحانی دروس ارائه شده
محل امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان پیشنیاز گروه تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
سالن امتحانات 10/30-12 1396/3/21 بیوشیمی- بافت شناسی  آناتومی2 0 4 فیزیولوژی 1 1110 1
- - - - 0 0/5 فیزیولوژی2 عملی 11118 2
راهروی آموزش 13-15 1396/4/3 - گروه 1آقایان   گروه2 خانمها 2 آیین زندگی-اخلاق کاربردی 11023 3
سالن امتحانات 8/30-10/30 1396/4/10 بیوشیمی- بافت شناسی 0 2 ژنتیک 1123 4
سالن امتحانات 10/30-12/30 1396/3/28 - 0 1/5 آناتومی اندام نظری 1119 5
- - - - 0 1/5 آناتومی اندام عملی 1120 6
سالن امتحانات 8/30-10/30 1396/3/30 - 0 2 فیزیک پزشکی 1106 7
سالن امتحانات 13-15 1396/3/23 زبان خارجه عمومی گروه 1مشترک گروه2 مشترک 3 زبان تخصصی1 1116 8
سالن امتحانات 10/30-12/30 1396/4/4 اختیاری 0 2 دفاع مقدس 1051 9
0 2 اصول و مبانی رایانه ای نظری و عملی 1052
0 2 مهارتهای ارتباطی و زندگی 1053

جمع واحد نظری:16/5واحد                 جمع واحد عملی: 2 واحد                    تعداد کل واحدها:  18/5واحد

توجه: 1-حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید 20 واحد می باشد.

2- حداکثر تعداد واحد هایی که دانشجوی مشروط میتواند اخذ نماید 14 واحد است.

 

دروس ارائه شده ترم و برنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی مهر95    نیمسال دوم 96-95

برنامه امتحانی دروس ارائه شده
محل امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان پیشنیاز گروه تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
سالن امتحانات 8/30-10/30 1396/3/21 بیوشیمی1 0 3 بیوشیمی2 نظری 1109 1
- - - - 0 1 بیوشیمی عملی 1 1105 2
سالن امتحانات 10/30-12/30 1396/3/23 - گروه 1مشترک گروه2 مشترک 2 زبان عمومی گفت و شنود پزشکی 1187 3
سالن امتحانات 8/30-10/30 1396/3/29 بیوشیمی وبافت شناسی 0 2 اصول کلی تغذیه 1126 4
سالن امتحانات 10/30-12/30 1396/4/7 بافت شناسی 0 2 جنین شناسی 1115 5
سالن امتحانات 10/30-12/30 1396/3/27 - 0 2 آناتومی سروگردن نظری2 1111 6
- - - - 0 1 آناتومی سروگردن عملی2 1112 7
سالن امتحانات 8/30-10/30 1396/4/3 - 0 1/5 نوروآناتومی نظری 111111 8
- - - - 0 0/5 نوروآناتومی عملی 111112 9
سالن امتحانات 8/30-10/30 1396/4/10 بهداشت1 0 2 بهداشت عمومی2 اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها 1121 10
سالن امتحانات 10/30-12/30 1396/3/30 اندیشه اسلامی1 گروه 1آقایان   گروه2 خانمها 2 اندیشه اسلامی2 11012 11
- - - تربیت بدنی1 گروه 1آقایان   گروه2 خانمها 1 تربیت بدنی2 1026 12

جمع واحد نظری:16/5 واحد                 جمع واحد عملی: 3/5 واحد                    تعداد کل واحدها:  20واحد

توجه: 1-حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید 20 واحد می باشد.

2- حداکثر تعداد واحد هایی که دانشجوی مشروط میتواند اخذ نماید 14 واحد است.

 

دروس ارائه شده ترم و برنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن95    نیمسال دوم  96-95

برنامه امتحانی دروس ارائه شده
محل امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان پیشنیاز گروه تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
سالن امتحانات 13-15 1396/3/20 - 0 3 بافت شناسی نظری 1101 1
- - - - 0 1 بافت شناسی عملی 1102 2
سالن امتحانات 8/30-10/30 1396/3/22 - گروه 1آقایان   گروه2 خانمها 2 تاریخ تمدن و فرهنگ اسلام و ایران 1054 3
سالن امتحانات 10/30-12/30 1396/3/24 - گروه 1مشترک گروه2 مشترک 3 زبان خارجه 1038 4
سالن امتحانات 10/30-12/30 1396/4/3 - 0 3 آناتومی تنه نظری1 1107 5
- - - - 0 1 آناتومی تنه عملی1 1108 6
سالن امتحانات 13-15 1396/3/27 - 0 2 بیوشیمی 1 نظری 1104 7
سالن امتحانات 10/30-12/30 1396/3/29 - 0 2 بهداشت عمومی1- اصول خدمات بهداشتی 1103 8
راهروی آموزش 13-15 1396/3/31 - گروه 1آقایان   گروه2 خانمها 2 اندیشه اسلامی1 11011 9
- - - - گروه 1آقایان   گروه2 خانمها 1 تربیت بدنی1 1025 10

جمع واحد نظری:17واحد                 جمع واحد عملی: 3 واحد                    تعداد کل واحدها:  20واحد

توجه: 1-حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید 20 واحد می باشد.

2- حداکثر تعداد واحد هایی که دانشجوی مشروط میتواند اخذ نماید 14 واحد است.

دروس ارائه شده ترم وبرنامه امتحا

دروس ارائه شده ترم وبرنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی مهر96 نیمسال اول 97-96

محل امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان

پیش نیاز

گروه تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
      - 0 2 روانشناسی 14096 1
      - 0 2/5 مقدمات علوم تشریح 10196 2
      - 0 2/4 علوم تشریح اسکلتی - عضلانی 10296 3
      - 0 0/8 فیزیولوژی سلول 11196 4
0 0/4 فیزیولوژی خون 11796
      - گروه 1 آقایان
گروه 2خانمها
3 زبان عمومی 1796 5
      - 0 2/3 بیوشیمی ملکول وسلول 12096 6
      - 0 3 فارسی 1696 7
      - گروه 1 آقایان
گروه 2خانمها
1

تربیت بدنی (1)

1896 8
      - 0 1/5 اصول خدمات سلامت 13396 9
      - 0 0/5 آداب پزشکی 1 14196 10
دروس ارائه شده ترم وبرنامه امتحا

 

دروس ارائه شده ترم وبرنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن96 نیمسال دوم 97-96

 

محل امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان

پیش نیاز

گروه تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
    1397/4/9 - 0 2/5 مقدمات علوم تشریح 10196 1
0 2/4 علوم تشریح اسکلتی - عضلانی 10296 2
    1397/3/22 - 0 0/8 فیزیولوژی سلول 11196 3
0 0/4 فیزیولوژی خون 11796
    1397/4/3 - گروه 1 آقایان
گروه 2خانمها
3 زبان عمومی 1796 4
    1397/3/28 - 0 2/3 بیوشیمی ملکول وسلول 12096 5
    1397/4/11 - 0 3 فارسی 1696 6
    - - گروه 1 آقایان
گروه 2خانمها
1

تربیت بدنی (1)

1896 7
    1397/3/30 - 0 1/5 اصول خدمات سلامت 13396 8
    1397/4/6   0 0/5 آداب پزشکی 1 14196 9
    1397/4/5 - 0 2 روانشناسی سلامت 114096 10
تعداد کل واحدها:19/4 واحد

توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید، 20 واحد می باشد.

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجوی مشروط می تواند اخذ نماید، 14 واحد است.

 

 

 

دروس ارائه شده ترم وبرنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی مهر96 نیمسال دوم 97-96

 

محل امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان

پیش نیاز

گروه تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
  8:30 1397/2/29 - 0 0/7 علوم تشریح دستگاه تنفس 10596 1
  12 1397/1/26 - 0 1/5 علوم تشریح دستگاه قلب و عروق 10496 2
  8:30 1397/3/8 - 0 2 علوم تشریح دستگاه گوارش 10696 3
  10 1396/12/5 - 0 0/5 فیزیولوژی قلب 11296 4
  10 1397/2/8 - 0 1/2 فیزیولوژی گردش خون 11596 5
  10 1397/3/1 - 0 0/7 فیزیولوژی تنفس 11396 6
  10 1397/3/19 - 0 0/7 فیزیولوژی گوارش 11696 7
  10:30 1397/3/27 - 0 1/7 بیوشیمی دیسیپلین 121196 8
  10:30 1397/3/30 - گروه 1

گروه2

3 زبان تخصصی1 14596 9
  8:30 1397/4/2 - 0 2 اصول اپیدمیولوژی 13496 10
  10:30 1397/4/10 - 0 0/5 آداب پزشکی2 14296 11
  10:30 1397/4/5 - گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

2 تاریخ تحلیلی صدراسلام 12196 12
  13 1397/4/11 - گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

2 اندیشه اسلامی 1 196 13
  - - - گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

1 تربیت بدنی2 1996 14
تعداد کل واحدها:19/5 واحد

توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید، 20 واحد می باشد.

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجوی مشروط می تواند اخذ نماید، 14 واحد است.

 

 

 

دروس ارائه شده ترم وبرنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن95 نیمسال دوم 97-96

 

محل امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان

پیش نیاز

گروه تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
  13 1397/3/27 بیوشیمی- بافت شناسی

آناتومی2

0 4 فیزیولوژی(1) 1110 1
  - - - 0 0/5 فیزیولوژی 2 عملی 11118 2
  8:30 1397/3/29 زبان خارجه عمومی گروه1 مشترک

گروه 2 مشترک

3 زبان تخصصی(1) 1116 3
  10:30 1397/4/11 - 0 2 فیزیک پزشکی 1106 4
  10:30 1397/4/2 - 0 1/5 آناتومی اندام نظری 1119 5
  - - - 0 1/5 آناتومی اندام عملی 1120 6
  10:30 1397/4/4 - گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

2 آئین زندگی(اخلاق کاربردی) 11023 7
  8:30 1397/4/6 اختیاری 0 2 دفاع مقدس 1051 8
0 2 اصول و مبانی رایانه ای نظری و عملی 1052
0 2 مهارتهای ارتباطی و زندگی 1053
  10:30 1397/4/9 بیوشیمی- بافت شناسی 0 2 ژنتیک 1123 9

                                   تعداد کل واحدها:16/5 واحد                                                    جمع واحد عملی: 2 واحد                                               تعداد کل واحدها:18/5 واحد

توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید، 20 واحد می باشد.

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجوی مشروط می تواند اخذ نماید، 14 واحد است.

 

 

 

دروس ارائه شده ترم وبرنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی مهر95 نیمسال دوم 97-96

 

محل امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان

پیش نیاز

گروه تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
  10:30 1397/3/27 فیزیولوژی(1)، آناتومی(2) 0 4 فیزیولوژی(2) نظری 1117 1
  - - فیزیولوژی(1) 0 0/5 فیزیولوژی(2) عملی 21118 2
  13 1397/3/29 - 0 2 بهداشت(3)

(بهداشت خانواده و امور جمعیتی)

1129 3
  8:30 1397/4/2 فیزیولوژی(2) 0 3 میکروبشناسی نظری 1134 4
  - - - 0 1 میکروبشناسی عملی 1135 5
  8:30 1397/4/4 زبان تخصصی(1) گروه1 مشترک

گروه 2 مشترک

3 زبان تخصصی(2) 1122 6
  10:30 1394/4/6 - 0 1 ویروس شناسی 1133 7
  13 1397/4/9 فیزیولوژی(1) 0 2/5 ایمنی شناسی نظزی 1113 8
  - - - 0 0/5 ایمنی شناسی عملی 1114 9
  8:30 1397/4/11 - گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

2 تفسیر موضوعی قرآن 11051 10

                                   تعداد کل واحدها:17/5 واحد                                                    جمع واحد عملی: 2 واحد                                               تعداد کل واحدها:19/5 واحد

توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید، 20 واحد می باشد.

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجوی مشروط می تواند اخذ نماید، 14 واحد است.

 

 

 

دروس ارائه شده ترم وبرنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی مهر95 نیمسال دوم 97-96

 

محل امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان

پیش نیاز

گروه تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
  10:30 1397/3/27 میکروبشناسی، ویروس شناسی، ایمنی شناسی 0 3/5 پاتولوژی عمومی نظری 1130 1
  - - فیزیولوژی(1) 0 1/5 پاتولوژی عمومی عملی 1131 2
  13 1397/3/30 - 0 2/5 فارسی 1037 3
  8:30 1397/4/4 ایمنی شناسی 0 3 انگل شناسی و قارچ شناسی نظری 1127 4
  - - - 0 1/5 انگل شناسی و قارچ شناسی عملی 1128 5
  8:30 1397/4/6 - گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

2 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 11042 6
  10:30 1394/4/9 - گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

2 انقلاب اسلامی ایران 11031 7
  13 1397/4/10 - 0 2 روانشناسی 1132 8

                                   تعداد کل واحدها: 15 واحد                                                    جمع واحد عملی: 3 واحد                                               تعداد کل واحدها:  18 واحد

توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید، 20 واحد می باشد.

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجوی مشروط می تواند اخذ نماید، 14 واحد است.

 

دروس ارائه شده ترم وبرنامه امتحا

 

دروس ارائه شده ترم وبرنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن97 نیمسال دوم 98-97

 

محل امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان

پیش نیاز

گروه تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
دانشکده پزشکی 10:30 1398/2/10 - 0 0/4 فیزیولوژی خون 11796 1
دانشکده پزشکی 12:30 1398/3/25 - 0 2/4 علوم تشریح اسکلتی - عضلانی 10296 2
دانشکده پزشکی 12:30 1398/3/27 - 0 1/5 اصول خدمات سلامت 13396 3
دانشکده پزشکی 12:30 1398/3/29 - 0 2 روانشناسی سلامت 114096 4
دانشکده پزشکی 12:30 1398/4/1 - 0 2/5 مقدمات علوم تشریح 10196 5
دانشکده پزشکی 12:30 1398/4/3 - 0 3 فارسی 1696 6
دانشکده پزشکی 8:30 1398/4/5 - 0 0/8

فیزیولوژی سلول

11196 7
دانشکده پزشکی 10:30 1398/4/9 - 0 2/3 بیوشیمی مولکول-سلول 12096 8
دانشکده پزشکی 8:30 1398/4/11 - گروه 1 مشترک
گروه 2
مشترک
3 زبان انگلیسی عمومی 1796 9
- - - - گروه 1 آقایان
گروه 2خانمها
1 تربیت بدنی(1) 1896 10
- - - - 0 0/5 آداب پزشکی(1) 14196 11
تعداد کل واحدها:19/4 واحد

توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید، 20 واحد می باشد.

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجوی مشروط می تواند اخذ نماید، 14 واحد است.

 

 

 

دروس ارائه شده ترم وبرنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی مهر97 نیمسال دوم 98-97

 

محل امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان

پیش نیاز

گروه تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
دانشکده پزشکی 12:30 1397/12/18 مقدمات علوم تشریح 0 1/5 علوم تشریح دستگاه قلب و عروق 10496 1
دانشکده پزشکی 12:20 1398/2/7 مقدمات علوم تشریح 0 0/7 علوم تشریح دستگاه تنفس 10596 2
دانشکده پزشکی 10:30 1398/2/8 فیزیولوژی سلول 0 0/5 فیزیولوژی قلب 111296 3
دانشکده پزشکی 10:30 1398/2/8 فیزیولوژی سلول 0 1/2 فیزیولوژی گردش خون 11596 4
دانشکده پزشکی 12:30 1398/2/29 فیزیولوژی سلول 0 0/7 فیزیولوژی تنفس 11396 5
دانشکده پزشکی 8:30 1398/3/26 فیزیولوژی سلول 0 0/7 فیزیولوژی گوارش 11696 6
دانشکده پزشکی 10:30 1398/3/28 - 0 2 اصول اپیدمیولوژی 13496 7
دانشکده پزشکی 15-13 1398/4/1 بیوشیمی مولکول-سلول 0 1/7 بیوشیمی دیسیپلین 121196 8
دانشکده پزشکی 10:30 1398/4/3 زبان انگلیسی عمومی گروه1 مشترک

گروه2 مشترک

3 زبان تخصصی پزشکی1 14596 9
- - - - 0 0/5 آداب پزشکی2 14296 10
دانشکده پزشکی 12:30 1398/4/5 - گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

2 تاریخ تحلیلی صدراسلام 12196 11
دانشکده پزشکی 12:30 1398/4/9 مقدمات علوم تشریح 0 2 علوم تشریح دستگاه گوارش 10696 12
دانشکده پزشکی 10:30 1398/4/11 - گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

2 اندیشه اسلامی 1 196 13
- - - - گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

1 تربیت بدنی2 1996 14
تعداد کل واحدها:19/5 واحد

توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید، 20 واحد می باشد.

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجوی مشروط می تواند اخذ نماید، 14 واحد است.

 

 

 

دروس ارائه شده ترم وبرنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن96 نیمسال دوم 98-97

 

محل امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان

پیش نیاز

گروه تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
دانشکده پزشکی 12:20 1397/12/15 مقدمات علوم تشریح 0 1/1 علوم تشریح سیستم ادراری تناسلی 11096 1
دانشکده پزشکی 12 1398/2/17

فیزیولوژی سلول

0 1/3 فیزیولوژی غدد و تولیدمثل 11896 2
دانشکده پزشکی 12:20 1398/2/23 مقدمات علوم تشریح 0 0/9 علوم تشریح سیستم حواس ویژه 10996 3
دانشکده پزشکی 12:20 1398/2/30 مقدمات علوم تشریح 0 0/4 علوم تشریح غدد درون ریز 10796 4
دانشکده پزشکی 10 1398/2/24 بیوشیمی مولکول-سلول

بیوشیمی دیسیپلین

0 0/7 بیوشیمی هورمون ها 12296 5
دانشکده پزشکی 10 1398/2/31 بیوشیمی مولکول-سلول

بیوشیمی دیسیپلین

0 0/2 بیوشیمی کلیه 12396 6
دانشکده پزشکی 8:30 1398/4/9

فیزیولوژی سلول

0 0/8 فیزیولوژی کلیه 11996 7
دانشکده پزشکی 8:30 1398/3/25 زبان تخصصی پزشکی1 گروه1

گروه 2

3 زبان تخصصی پزشکی 2 14696 8
دانشکده پزشکی 11 1398/3/27 اندیشه اسلامی 1 گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

2 اندیشه اسلامی 2 296 9
دانشکده پزشکی 11 1398/3/29 - 0 2 اصول کلی تغذیه 12596 10
دانشکده پزشکی 8:30 1398/4/2 مقدمات علوم تشریح 0 1/7 علوم تشریح سرو گردن 10396 11
دانشکده پزشکی 10:30 1398/4/4 - 0 2 ایمنی شناسی پزشکی 13196 12
دانشکده پزشکی 8:30 1398/4/11 - 0 2 فیزیک پزشکی 12696 13
- - - - 0 0/5 آداب پزشکی3 14396 14
تعداد کل واحدها:18/6 واحد

توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید، 20 واحد می باشد.

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجوی مشروط می تواند اخذ نماید، 14 واحد است.

 

 

 

 

دروس ارائه شده ترم وبرنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی مهر96 نیمسال دوم 98-97

 

محل امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان

پیش نیاز

گروه تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
دانشکده پزشکی 9:30 1398/4/9 - 0 3 باکتری شناسی پزشکی 12796 1
دانشکده پزشکی 15-13 1398/4/11 - 0 2 انگل شناسی 12896 2
دانشکده پزشکی 10 1398/2/9 - 0 1 قارچ شناسی پزشکی 12996 3
دانشکده پزشکی 10:30 1398/4/5 - 0 1 ویروس شناسی پزشکی 130961 4
دانشکده پزشکی 10:30 1398/3/25 - 0 1/5 فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه 11496 5
دانشکده پزشکی 8:30 1398/4/1 - 0 1/9 علوم تشریح سیستم اعصاب 10896 6
دانشکده پزشکی 10:30 1398/3/27 - 0 1 اصول پایه فارماکولوژی پزشکی 16496 7
- - - - 0 0/5 آداب پزشکی4 14496 8
دانشکده پزشکی 10:30 1398/3/29 - گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

2 تفسیر موضوعی قرآن 1496 9
دانشکده پزشکی 15-13 1398/4/12 - گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

2 آیین زندگی(اخلاق کاربردی) 396 10
دانشکده پزشکی 15-13 1398/4/3 - گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

2 انقلاب اسلامی ایران 996 11
دانشکده پزشکی 15-13 1398/4/2 - گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

2 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 2196 12
تعداد کل واحدها:19/9 واحد

توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید، 20 واحد می باشد.

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجوی مشروط می تواند اخذ نماید، 14 واحد است.

 

 

 

 

دروس ارائه شده ترم وبرنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن 95 نیمسال دوم 98-97

 

محل امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان

پیش نیاز

گروه تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
دانشکده پزشکی 8:30 1398/3/25 میکروبشناسی، ویروس شناسی، ایمنی شناسی 0 3/5 پاتولوژی عمومی نظری 1130 1
- - - - 0 1/5 پاتولوژی عمومی عملی 1131 2
دانشکده پزشکی 8:30 1398/3/27 - 0 2 روانشناسی 1132 3
دانشکده پزشکی 8:30 1398/3/29 - 0 3 فارسی 1037 4
دانشکده پزشکی 10:30 1398/4/1 ایمنی شناسی 0 2/5 انگل شناسی و قارچ شناسی نظری 1127 5
- - - - 0 1/5 انگل شناسی و قارچ شناسی عملی 1128 6
دانشکده پزشکی 8:30 1398/4/3 - گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

2 انقلاب اسلامی ایران 11031 7
دانشکده پزشکی 12:30 1398/4/5 - گروه1 آقایان

گروه 2 خانمها

2 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 11042 8

                                  جمع واحد نظری: 15 واحد                                                    جمع واحد عملی: 3 واحد                                               تعداد کل واحدها:  18 واحد

توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید، 20 واحد می باشد.

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجوی مشروط می تواند اخذ نماید، 14 واحد است.

 

برنامه امتحانی نیمسال دوم98-99 

برنامه امتحانی نیمسال دوم 1400-1399

ساعت امتحان

مهر98 (ترم چهارم)

ساعت امتحان

بهمن98 (ترم سوم)

ساعت امتحان

بهمن 99 (ترم اول)

تاریخ امتحان

روزهای هفته

13

انگل شناسی

10:30

علوم تشریح سر و گردن (بافت شناسی)

8:30

مقدمات علوم تشریح

1400/3/8

شنبه

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

1400/3/9

یک شنبه

12

انقلاب اسلامی

8:30

اصول کلی تغذیه

10:30

فیزیولوژی خون

1400/3/10

دوشنبه

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

1400/3/11

سه شنبه

13

قارچ شناسی

10:30

فیزیک پزشکی

8:30

روانشناسی سلامت

1400/3/12

چهارشنبه

10:30

باکتری شناسی پزشکی

12

زبان تخصصی پزشکی(2)

8:30

بیوشیمی مولکول سلول

1400/3/17

دوشنبه

-----------

-----------

 

-----------

-----------

-----------

1400/3/18

سه شنبه

8:30

علوم تشریح سیستم اعصاب

13:30

بیوشیمی کلیه

10:30

زبان انگلیسی عمومی

1400/3/19

چهارشنبه

13:30

ویروس شناسی پزشکی

10:30

فیزیولوژی کلیه

8:30

علوم تشریح اسکلتی عضلانی

1400/3/22

شنبه

8:30

آیین زندگی

-----------

-----------

-----------

-----------

1400/3/23

یک شنبه

-----------

-----------

8:30

بیوشیمی هورمون ها

10:30

اصول خدمات سلامت

1400/3/24

دوشنبه

13:30

آداب پزشکی(1) 

8:30

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

-----------

-----------

-----------

-----------

1400/3/25

سه شنبه

8:30

آداب پزشکی (4) بیمارستان شفا

10:30

علوم تشریح سیستم حواس ویژه

13

فارسی

1400/3/26

چهارشنبه

12

تفسیر موضوعی قرآن

10:30

ایمنی شناسی پزشکی

-----------

-----------

1400/3/29

شنبه

-----------

-----------

8:30

آداب پزشکی (3) بیمارستان شفا

-----------

-----------

1400/3/30

یک شنبه

-----------

-----------

8:30

اندیشه اسلامی (2)

-----------

-----------

1400/3/31

دوشنبه

آخرین بروز رسانی : 24 مهر 1400