دروس ارائه شده دانشجویان رشته میکروبشناسی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر 96 نیمسال اول 97-96

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز
نظری عملی
1 111914 باکتری شناسی(1) نظری 2 - (10)ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسمها
2 111917 باکتری شناسی عملی - 2  
3 111913 ارتباط میکروارگانیسم ها با میزبان 1 -  
4 111911 ژنتیک میکروارگانیسم ها 1 -  
5 111912 آنتی بیوتیک ها و عوامل ضد میکروبی 0/5 0/5  
6 111907 تکنولوژی اطلاع رسانی IT(کمبود) 1 1  
7 111919 سمینار 1    
8 111918 ویروس شناسی پزشکی 3 1  

جمع کل واحدها:14 واحد

توجه:حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید 14 واحد میباشد.

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کا

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته میکروب شناسی ورودی مهر 97 نیمسال دوم 98-97

پیشنیاز تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری

(10)ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسمها

- 2

باکتری شناسی سیستماتیک(1)

111914 1
  2 -

باکتری شناسی عملی

111917 2
  - 1 ارتباط میکروارگانیسمها با میزبان 111913 3
  - 1 ژنتیک میکروارگانیسمها 111911 4
  0/5 0/5 آنتی بیوتیکها و عوامل ضد میکروبی 111912 5
  1 1

تکنولوژی اطلاع رسانیIT(کمبود)

111907 6
  - 1 سمینار 111919 7
  1 3 ویروس شناسی پزشکی 111918 8

جمع کل واحد:  14 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته(آزاد)

رشته میکروب شناسی ورودی مهر 97 نیمسال دوم 98-97

پیشنیاز تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری

(10)ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسمها

- 2

باکتری شناسی سیستماتیک(1)

111214 1
  2 -

باکتری شناسی عملی

111217 2
  - 1 ارتباط میکروارگانیسمها با میزبان 111213 3
  - 1 ژنتیک میکروارگانیسمها 111211 4
  0/5 0/5 آنتی بیوتیکها و عوامل ضد میکروبی 111212 5
  1 1

تکنولوژی اطلاع رسانیIT(کمبود)

111207 6
  - 1 سمینار 111219 7
  1 3 ویروس شناسی پزشکی 111218 8

جمع کل واحد:  14 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته میکروب شناسی ورودی مهر 98 نیمسال اول 99-98

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

2

1

بیوشیمی کاربردی(جبرانی)

111902 1
 

1

1

حیوانات آزمایشگاهی و روشهای نگهداری آنها(جبرانی)

111905 2
  - 3

آمارحیاتی(جبرانی)

111908 3
  - 2

بیوشیمی سلولی و مولکولی یوکاریوتها و پروکاریوتها

111909 4
  - 2 ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسمها 111910 5
  - 2

روش تحقیق در علوم پزشکی(جبرانی)

111906 6

جمع کل واحد:  14 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته(آزاد)

رشته میکروب شناسی ورودی مهر 98 نیمسال اول 99-98

پیشنیاز یا همزمان

 

تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

2

1

بیوشیمی کاربردی(جبرانی)

111202 1
 

1

1

حیوانات آزمایشگاهی و روشهای نگهداری آنها(جبرانی)

111205 2
  - 3

آمارحیاتی(جبرانی)

111208 3
  - 2

بیوشیمی سلولی و مولکولی یوکاریوتها و پروکاریوتها

111209 4
  - 2 ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسمها 111210 5

 

- 2

روش تحقیق در علوم پزشکی(جبرانی)

111206 6

جمع کل واحد:  14 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته میکروب شناسی ورودی مهر 97 نیمسال اول 99-98

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری

ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسمها(10)

-

2 باکتری شناسی سیستماتیک(2) نظری 111915 1

بیولوژی سلولی و مولکولی یوکاریوتها و پروکاریوتها(9)

-

2 باکتری شناسی تشخیصی مولکولی 111916 2
  1 1 تک یاخته شناسی 111925 3

باکتری عملی(17)

-

(102ساعت)

کارآموزی در بیمارستان 111920 4
  1

2

ایمنی شناسی با گرایش بیماریهای عفونی 111927 5

جمع کل واحد:  11 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته(آزاد)

رشته میکروب شناسی ورودی مهر 97 نیمسال اول 99-98

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری

ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسمها(10)

-

2 باکتری شناسی سیستماتیک(2) نظری 111215 1

بیولوژی سلولی و مولکولی یوکاریوتها و پروکاریوتها(9)

-

2 باکتری شناسی تشخیصی مولکولی 111216 2
  1 1 تک یاخته شناسی 111225 3

باکتری عملی(17)

-

(102ساعت)

کارآموزی در بیمارستان 111220 4
  1

2

ایمنی شناسی با گرایش بیماریهای عفونی 111227 5

جمع کل واحد:  11 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته میکروبشناسی ورودی مهر 96 نیمسال اول 99-98

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

-

6

پایان نامه

111921 1

جمع کل واحد:  6 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته میکروب شناسی ورودی مهر 95 نیمسال اول 99-98

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

-

6

پایان نامه

111921 1

جمع کل واحد:  6 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته میکروب شناسی ورودی مهر 97 نیمسال دوم 98-97

پیشنیاز تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری

(10)ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسمها

- 2

باکتری شناسی سیستماتیک(1)

111914 1
  2 -

باکتری شناسی عملی

111917 2
  - 1 ارتباط میکروارگانیسمها با میزبان 111913 3
  - 1 ژنتیک میکروارگانیسمها 111911 4
  0.5 0.5 آنتی بیوتیکها و عوامل ضد میکروبی 111912 5
  1 1

تکنولوژی اطلاع رسانیIT(کمبود)

111907 6
  - 1 سمینار 111919 7
  1 3 ویروس شناسی پزشکی 111918 8

جمع کل واحد:  14 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته میکروب شناسی ورودی مهر 99 نیمسال اول 1400-1399

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
  0.5 1.5

بیوشیمی میکروارگانیسمها (جبرانی)

111903 1
 

1

1

حیوانات آزمایشگاهی و روشهای نگهداری آنها(جبرانی)

111904 2
  2 -

نرم افزار های آمارحیاتی(جبرانی)

111907 3
  1 1

تکنولوژی اطلاع رسانی IT( جبرانی)

111906 4
  1 1

ایمنی و کنترل کیفی در آزمایشگاه(جبرانی)

111909 5
   -  2

روش تحقیق در علوم پزشکی(جبرانی)

111905   6
  1 1  بیوانفورماتیک مقدماتی 111930 7

جمع کل واحد:  14 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد می باشد.

 

 دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته میکروب شناسی ورودی مهر 98 نیمسال اول 1400-1399

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری

ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسمها(10)

-

2 باکتری شناسی سیستماتیک(2) نظری 111915 1

بیولوژی سلولی و مولکولی یوکاریوتها و پروکاریوتها(9)

-

2 باکتری شناسی تشخیصی مولکولی 111916 2
  1 1 تک یاخته شناسی 111925 3

باکتری عملی(17)

-

2

(102ساعت)

کارآموزی در بیمارستان 111920 4
  1

2

ایمنی شناسی با گرایش بیماریهای عفونی 111927 5

جمع کل واحد:  11 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد می باشد.

آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1400