دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کا

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته(آزاد)

رشته فیزیولوژی ورودی مهر 96 نیمسال دوم 97-96

پیشنیاز تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

-

2 فیزیولوژی سلول 111808 1
 

-

2 فیزیولوژی تنفس 111810 2

فیزیولوژی سلول(08)

- 2/5 فیزیولوژی قلب و گردش خون 111812 3

فیزیولوژی سلول(08)

- 3 فیزیولوژی اعصاب 111814 4
  - 2 فارماکولوژی 111818 5
جمع کل واحد:  5/11 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته فیزیولوژی ورودی مهر 95 نیمسال دوم 97-96

توضیحات تعداد واحد نام درس کد درس ردیف

51ساعت

1

کارآموزی

111816

1
 

6

پایان نامه

111817

 
         
         
جمع کل واحد:  7واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کا

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته فیزیولوژی ورودی مهر 97 نیمسال دوم 98-97

پیشنیاز تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری

فیزیولوژی سلول(08)

-

3 فیزیولوژی اعصاب 111814 1
 

-

2 فیزیولوژی تنفس 111810 2

فیزیولوژی سلول(08)

- 2/5 فیزیولوژی قلب و گردش خون 111812 3
  2 - روشهای فیزیولوژی 111815 4
  - 2 فارماکولوژی 111818 5

جمع کل واحد:  11/5 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته فیزیولوژی ورودی مهر 96 نیمسال دوم 98-97

توضیحات تعداد واحد نام درس کد درس ردیف

51ساعت

1

کارآموزی

111816

1
 

6

پایان نامه

111817

 
         
         
جمع کل واحد:  7واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته فیزیولوژی ورودی مهر 98 نیمسال اول 99-98

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

0/5

1/5

نوروآناتومی(جبرانی)

111804 1
 

0/5

0/5

سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی(جبرانی)

111807 2
  0/5 1/5

بیوشیمی(جبرانی)

111803 3
  - 2

زبان تخصصی(جبرانی)

111826 4
  1 1 کاربا حیوانات آزمایشگاهی 111822 5
  - 2 فیزیولوژی سلول 111808 6

جمع کل واحد:  11 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته(آزاد)

رشته فیزیولوژی ورودی مهر 98 نیمسال اول 99-98

پیشنیاز یا همزمان

 

تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

0/5

1/5

نوروآناتومی(جبرانی)

112204 1
 

0/5

0/5

سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی(جبرانی)

112207 2
  0/5 1/5

بیوشیمی(جبرانی)

112203 3
  - 2

زبان تخصصی(جبرانی)

112226 4
  1 1 کاربا حیوانات آزمایشگاهی 112222 5

 

- 2 فیزیولوژی سلول 112208 6

جمع کل واحد:  11 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته فیزیولوژی ورودی مهر 97 نیمسال اول 99-98

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

-

2 فیزیولوژی کلیه و مایعات 111809 1
 

-

2/5 فیزیولوژی غدد درون ریز 111813 2
  - 2 فیزیولوژی گوارش 111811 3
  -

2

آمارحیاتی 111819 4

جمع کل واحد:  8/5 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته(آزاد)

رشته فیزیولوژی ورودی مهر 96 نیمسال اول 99-98

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری

 

-

6 پایان نامه 111817 1

جمع کل واحد:  6 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته فیزیولوژی ورودی مهر 95 نیمسال اول 99-98

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

-

6

پایان نامه

111817 1

جمع کل واحد:  6 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته فیزیولوژی ورودی مهر 98 نیمسال دوم 99-98

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری

فیزیولوژی سلول(08)

-

3 فیزیولوژی اعصاب 111814 1
 

-

2 فیزیولوژی تنفس 111810 2

فیزیولوژی سلول(08)

- 2.5 فیزیولوژی قلب و گردش خون 111812 3
  2 - روشهای فیزیولوژی 111815 4
  - 2.5 فیزیولوژی غدد درون ریز 111813 5

جمع کل واحد:  12 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته فیزیولوژی ورودی مهر 97 نیمسال دوم 99-98

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
  -

1(51ساعت)

کارآموزی 111816 1
 

-

6

پایان نامه

111817 2

جمع کل واحد: 7واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته فیزیولوژی ورودی مهر 99 نیمسال اول 1400-1399

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

0/5

1/5

نوروآناتومی(جبرانی)

111804 1
 

0/5

0/5

سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی(جبرانی)

111807 2
  0/5 1/5

بیوشیمی(جبرانی)

111803 3
  - 2

زبان تخصصی(جبرانی)

111826 4
  1 1 کاربا حیوانات آزمایشگاهی 111822 5
  - 2 فیزیولوژی سلول 111808 6

جمع کل واحد:  11 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

 

 دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته فیزیولوژی ورودی مهر 98 نیمسال اول 1400-1399

پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
 

-

2 فیزیولوژی کلیه و مایعات 111809 1
 

-

2 فارماکولوژی 111818 2
  - 2 فیزیولوژی گوارش 111811 3
  -

2

آمارحیاتی 111819 4

جمع کل واحد:  8 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید14 واحد میباشد.

آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1400