دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی

ورودی مهر96 نیمسال دوم 97-96

برنامه امتحانی دروس ارائه شده
مکان امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان پیش نیاز تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
کلاس7 8:30-10:30
شنبه 97/4/9
 

1 واحد نظری و 1 واحد عملی

2 تشریح اندام تحتانی 112506 1
       

1 واحد عملی

1 تربیت بدنی1 11258 2
کلاس7 10:30-1230 چهارشنبه97/4/6

زبان انگلیسی عمومی(7)

نظری 2 زبان تخصصی 112521 3
کلاس7 10:30-12:30 شنبه 97/4/2

تشریح اندام فوقانی(5)

نظری 2 کینزیولوژی و بیو مکانیک

(کلیات اندام فوقانی)

112529 4
کلاس7 8:30-10:30 چهارشنبه 97/3/30

 روانشناسی عمومی و بیماران(11)

نظری 2 روانپزشکی 112512 5
کلاس7 10:30-12:30 یکشنبه 97/3/27   نظری 3 فیزیولوژی عصب و عضله 112503 6
کلاس7 10:30-12:30 سه شنبه 97/3/29   نظری 2 بیماریهای روماتیسمی و پوستی 112516 7
کلاس7 10:30-12:30 سه شنبه 97/4/5   نظری 2 اخلاق اسلامی 1125022 8
کلاس7 10:30-12:30 یک شنبه 97/4/10   نظری 1 ژنتیک 112513 9
کلاس7 10/5-12/5 دوشنبه 97/4/4   نظری 2 آسیب شناسی 112510 10

جمع واحد نظری: 18 واحد                      جمع واحد عملی:1 واحد                       تعداد کل واحدها: 19 واحد

توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ کند 20 واحد می باشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته رشته فیزیوتراپی

ورودی مهر95 نیمسال دوم 97-96

برنامه امتحانی دروس ارائه شده
مکان امتحان ساعت امتحان تاریخ امتحان پیش نیاز تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
کلاس2 8:30-10:30
یکشنبه 97/3/27

تشریح سر، گردن و تنه(04)

نظری

2

کینزیولوژی و بیو مکانیک(ستون مهره ای)

112531 1
کلاس2 10:30-12:30 دوشنبه97/3/28

ارتوپدی(18)

1 واحد نظری +1 واحد عملی

2

فیزیو تراپی در بیماریهای ارتوپدی(1)

112527 2
کلاس2 10:30-12:30 چهارشنبه97/3/30

فیزیک برای فیزیوتراپی(01)

فیزیولوژی عصب و عضله(03)

2واحد نظری +1 واحد عملی

3

الکتروتراپی(تحریک کننده های الکتریکی)

112537 3
کلاس2 10:30-12:30 شنبه 97/4/2

تمرین درمانی

(اصول تمرین درمانی)(32)

1 واحد نظری +1 واحد عملی

2

تمرین درمانی(روشهای اختصاصی تمرین درمانی)

(PNF)

112533 4
کلاس2 8:30-10:30 دوشنبه97/4/4

تشریح اندام فوقانی(05)

تشریح اندام تحتانی(06)

تشریح سروگردن و تنه(04)

2واحد نظری +1 واحد عملی

3 ارزشیابی دستگاه عضلانی- اسکلتی 112539 5
کلاس2 10:30-12:30 چهارشنبه 97/4/6

فیزیولوژی عصب و عضله(03)

تشریح اعصاب(07)

نظری 2 بیماریهای مغز و اعصاب 112514 6
کلاس2 10:30-12:30  شنبه 97/4/9

تشریح اندام فوقانی(05)

تشریح اندام تحتانی(06)

تشریح سروگردن و تنه(04)

نظری 2 رادیولوژی 112519 7
کلاس2 10:30-12:30 یک شنبه 97/4/10   نظری 2 تفسیر موضوعی قرآن 1125051 8

جمع واحد نظری: 18 واحد                    

توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ کند 20 واحد می باشد.

New Page 1

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته فیزیوتراپی ورودی مهر 97 نیمسال دوم 98-97

برنامه امتحانی پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
مکان ساعت تاریخ روز عملی نظری
کلاس2 13-15 98/4/3 دوشنبه   1 1 تشریح اندام تحتانی

112506

1
          1 - تربیت بدنی1 11258 2
کلاس2 10:30-12:30 98/3/28 سه شنبه زبان انگلیسی عمومی(7) - 2 زبان تخصصی 112521 3
کلاس2 10:30-12:30 98/4/1 شنبه تشریح اندام فوقانی(05) - 2 کینزیولوژی و بیومکانیک (کلیات اندام فوقانی) 112529 4
کلاس2 8:30-10:30 98/3/29 چهارشنبه روانشناسی عمومی و بیماران(11) - 2 روانپزشکی 112512 5
کلاس2 13-15 98/3/25 شنبه   - 3 فیزیولوژی عصب و عضله 112503 6
کلاس2 8:30-10:30 98/3/27 دوشنبه   - 2 بیماریهای روماتیسمی و پوستی 112516 7
کلاس2 8:30-10:30 98/4/10 دوشنبه   - 2 اخلاق اسلامی 1125022 8
کلاس2 10:30-12:30 98/4/9 یکشنبه   - 1 ژنتیک 112513 9
کلاس2 8:30-10:30 98/4/5 چهارشنبه   - 2 آسیب شناسی 112510 10

جمع کل واحد:  18 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید20 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته فیزیوتراپی ورودی مهر 96 نیمسال دوم 98-97

برنامه امتحانی پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
مکان ساعت تاریخ روز عملی نظری
کلاس2 10:30-12:30 98/3/25 شنبه تشریح سر، گردن و تنه(04) - 2 کینزیولوژی و بیومکانیک (ستون مهره ای)

112531

1
کلاس2 10:30-12:30 98/4/5 چهارشنبه ارتوپدی(18) 1 1 فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی(1) 112527 2
کلاس2 13-15 98/3/27 دوشنبه فیزیک برای فیزیوتراپی(01)

فیزیولوژی عصب و عضله(03)

1 2 الکتروتراپی(تحریک کننده های الکتریکی) 112537 3
کلاس2 8:30-10:30 98/4/3 دوشنبه تمرین درمانی(اصول تمرین درمانی)(32) 1 1 تمرین درمانی(روشهای اختصاصی تمرین درمانی)(PNF) 112533 4
کلاس2 13-15 98/4/1 شنبه تشریح اندام فوقانی(05)

تشریح اندام تحتانی(06)

تشریح سر و گردن و تنه(04)

1 2 ارزشیابی دستگاه عضلانی-اسکلتی 112539 5
کلاس2 10:30-12:30 98/4/10 دوشنبه فیزیولوژی عصب و عضله(03)

تشریح اعصاب(07)

- 2 بیماریهای مغز و اعصاب 112514 6
کلاس2 8:30-10:30 98/3/28 سه شنبه تشریح اندام فوقانی(05)

تشریح اندام تحتانی(06)

تشریح سر و گردن و تنه(04)

- 2 رادیولوژی 112519 7
کلاس2 8:30-10:30 98/4/9 یکشنبه جراحی عمومی(17) - 2 فیزیوتراپی در بیماریهای جراحی 112526 8
کلاس2 10:30-12:30 98/3/29 چهارشنبه   - 2 تفسیر موضوعی قرآن 1125051 9

جمع کل واحد:  20 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید20 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

رشته فیزیوتراپی ورودی مهر 95 نیمسال دوم 98-97

برنامه امتحانی پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
مکان ساعت تاریخ روز کارآموزی عملی نظری
        کارآموزی درعرصه مشاهده بالینی(42) 2(102 ساعت) - - کارآموزی درعرصه بیماریهای ارتوپدی(1)

112546

1
کلاس2 10:30-12:30 98/4/3 دوشنبه   - - 2 جمعیت و تنظیم خانواده 112510 2
        کارآموزی درعرصه مشاهده بالینی(42) 2(102 ساعت) - - کارآموزی در عرصه ترمیمی و سوختگی 112545 3
کلاس2 8:30-10:30 98/3/25 شنبه بیماریهای مغز و اعصاب(14)

تمرین درمانی( روشهای اختصاصی تمرین درمانی)(33)

1 1 1 تمرین درمانی در بیماران فلج مغزی 112535 4
کلاس2 8:30-10:30 98/4/1 شنبه ارتوپدی(18)

تمرین درمانی(اصول تمرین درمانی)(32)

1 1 1 وسائل کمکی و اندامهای مصنوعی 112538 5
کلاس2 13-15 98/3/29 چهارشنبه   - - 2 اندیشه اسلامی(2) 1125012 6
کلاس2 10:30-12:30 98/3/27 دوشنبه بیماریهای قلبی، عروقی و تنفسی(15) 1 1 1 فیزیوتراپی در بیماریهای قلبی، عروقی و تنفسی 112524 7

جمع کل واحد:  14واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید20 واحد میباشد.

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته

رشته فیزیوتراپی ورودی مهر 98 نیمسال اول 99-98

برنامه امتحانی پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
مکان ساعت تاریخ روز عملی نظری
کلاس2 10:30-8:30 98/10/21 شنبه   - 2 بیوشیمی و داروشناسی

11250111

1
کلاس2 10:30-8:30 98/10/23 دوشنبه   1 1 فیزیولوژی عملی 112502 2
کلاس2 15-13 98/11/7 دوشنبه   - 1 اخلاق حرفه ای 1125045 3
کلاس2 15-13 98/10/25 چهارشنبه   - 1 تشریح سر، گردن 1125044 4
کلاس2 12:30-10:30 98/11/8 سه شنبه   0/5 1 بافت شناسی 1125100 5
کلاس2 15-13 98/10/22 یک شنبه   - 2 روانشناسی عمومی و بیماران 1125122 6
کلاس2 12:30-10:30 98/10/28 شنبه   - 3 زبان انگلیسی عمومی 11257 7
کلاس2 10:30-8:30 98/11/5 شنبه   - 2 اندیشه اسلامی(1) 1125001 8
کلاس2 12:30-10:30 98/10/30 دوشنبه   - 2 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 1125004 9
کلاس2 12:30-10:30 98/11/1 سه شنبه   0/5 0/5 تشریح تنه 1125005 10
- - - -   1 - تربیت بدنی 1 11258 11
کلاس2 15-13 98/11/2 چهارشنبه   - 1 اصول توانبخشی و فیزیوتراپی 1125244 12

تعداد واحد نظری:16/5 واحد          تعداد واحد عملی:3 واحد                جمع کل واحد:  19/5 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید20 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته

رشته فیزیوتراپی ورودی مهر 97 نیمسال اول 99-98

برنامه امتحانی پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
مکان ساعت تاریخ روز عملی نظری
کلاس2 15-13 98/10/21 شنبه
 • تشریح اندام فوقانی(05)
 • تشریح اندام تحتانی(06)
 • تشریح سر و گردن و تنه(04)
- 2 تشریح اعصاب

112507

1
کلاس2 12:30-10:30 98/10/23 دوشنبه تشریح اندام تحتانی(06) - 2 کینزیولوژی و بیومکانیک(اندام تحتانی) 112530 2
کلاس2 12:30-10:30 98/10/25 چهارشنبه - - 2 جراحی عمومی 112517 3
کلاس2 10:30-8:30 98/10/30 دوشنبه فیزیک برای فیزیوتراپی(01) 1 1 الکتروتراپی(عوامل حرارتی) 112536 4
کلاس2 10:30-8:30 98/10/28 شنبه فیزیولوژی عمومی(02) - 2 بیماریهای قلبی، عروقی و تنفسی 112515 5
کلاس2 12:30-10:30 98/11/7 دوشنبه
 • تشریح اندام فوقانی(05)
 • تشریح اندام تحتانی(06)
 • تشریح سر و گردن و تنه(04)
- 2 ارتوپدی 112518 6
کلاس2 8:30-10:30 98/11/8 سه شنبه   - 2 انقلاب اسلامی ایران 1125031 7
کلاس2 15-13 98/11/5 شنبه
 • تشریح اندام فوقانی(05)
 • تشریح اندام تحتانی(06)
 • تشریح سر و گردن و تنه(04)
1 1 تشریح سطحی بدن 112508 8
کلاس2 12:30-10:30 98/11/2 چهارشنبه
 • تشریح اندام فوقانی(05)
 • تشریح اندام تحتانی(06)
 • کینزیولوژی و بیومکانیک(کلیات اندام فوقانی(29))
1 2 تمرین درمانی(اصول تمرین درمانی) 112532 9
        تربیت بدنی1(8) 1 - تربیت بدنی(2) 11259 10

تعداد واحد نظری:16 واحد          تعداد واحد عملی:4 واحد                جمع کل واحد:  20 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید20 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته

رشته فیزیوتراپی ورودی مهر 96 نیمسال دوم 99-98

برنامه امتحانی پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
مکان ساعت تاریخ روز کارآموزی عملی نظری
کلاس2  12:30-10:30 98/10/21 شنبه بیماریهای مغز و اعصاب(14) - - 2 فیزیوتراپی در بیماریهای مغز و اعصاب

112523

1
کلاس2 10:30-8:30 98/10/25 چهارشنبه

فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی(1)27

- - 2 فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی(2) 112528 2
کلاس2  15-13 98/10/23 دوشنبه بیماریهای روماتیسمی و پوستی(16) - - 2 فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی 112525 3
- - - - - 2(102 ساعت) - - کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی 112542 4
کلاس2 15-13 98/10/28 شنبه
 • تمرین درمانی(اصول تمرین درمانی)33
 • بیماریهای مغز و اعصاب(14)
- 1 1 تمرین درمانی در بیماران فلج نیمه بدن 112534 5
کلاس2 10:30-8:30 98/11/2 چهارشنبه - - - 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 1125041 6
کلاس2 12:30-10:30 98/11/5 شنبه
 • تشریح اندام فوقانی(05)
 • تشریح اندام تحتانی(06)
 • تشریح سر و گردن و تنه(04)
- 1 1 ماساژ و موبیلیزاسیون اندامها 112540 7
کلاس2 12:30-10:30 98/11/7 دوشنبه - - - 3 ادبیات فارسی 11256 8

تعداد واحد نظری:13 واحد          تعداد واحد عملی:2 واحد           تعداد واحد کارآموزی: 2 واحد     جمع کل واحد:  17 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید20 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته

رشته فیزیوتراپی ورودی مهر 95 نیمسال دوم 99-98

برنامه امتحانی پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
مکان ساعت تاریخ روز کارآموزی عملی نظری
- - - شنبه کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی42 2(102 ساعت) - - کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(2)

112547

1
- - - چهارشنبه کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی42 2(102 ساعت) - - کارآموزی در عرصه بیماریهای  کودکان 112549 2
- - - دوشنبه کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی42 2(102 ساعت) - - کارآموزی در عرصه بیماریهای  مغز و اعصاب(1) 112550 3
- - - - کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی42 2(102 ساعت) - - کارآموزی در عرصه مستقل(1) 112552 4
کلاس4 12:30-10:30 98/10/21 شنبه - - - 1 فیزیوتراپی مبتنی بر شواهد(EBP) 112541 5
کلاس4 15-13 98/10/23 دوشنبه - - 1 - کمکهای اولیه 112520 6

تعداد واحد نظری:1  واحد          تعداد واحد عملی:1 واحد           تعداد واحد کارآموزی: 8 واحد     جمع کل واحد:  10 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید20 واحد میباشد.

 دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته

 رشته فیزیوتراپی ورودی مهر 99 نیمسال اول 1400-1399

برنامه امتحانی پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
ساعت تاریخ روز عملی نظری
12:30-10:30 99/12/2 شنبه   - 2 بیوشیمی و داروشناسی

11250111

1
10:30-8:30 99/12/5 سه شنبه   1 1 فیزیولوژی عملی 112502 2
12:30-10:30 99/12/6 چهارشنبه   - 1 اخلاق حرفه ای 1125045 3
12:30-10:30 99/12/9 شنبه   - 1 تشریح سر، گردن 1125044 4
12:30-10:30 99/12/11 دوشنبه   0/5 1 بافت شناسی 1125100 5
15-13 99/12/18 دوشنبه   - 2 روانشناسی عمومی و بیماران 1125122 6
12:30-10:30 99/12/16 شنبه   - 3 زبان انگلیسی عمومی 11257 7
10:30-8:30 99/12/12 سه شنبه   - 2 اندیشه اسلامی(1) 1125001 8
15-13 99/12/13 چهارشنبه   - 2 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 1125004 9
10:30-8:30 99/112/4 دوشنبه   0/5 0/5 تشریح تنه 1125005 10
- - -   1 - تربیت بدنی 1 11258 11
12:30-10:30 99/12/20 سه شنبه   - 1 اصول توانبخشی و فیزیوتراپی 1125244 12

 تعداد واحد نظری:16/5 واحد          تعداد واحد عملی:3 واحد                جمع کل واحد:  19/5 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید20 واحد میباشد.

 

دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته

 رشته فیزیوتراپی ورودی مهر 98 نیمسال اول 1400-1399

برنامه امتحانی پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
مکان ساعت تاریخ روز عملی نظری
  10:30-8:30 99/10/13 شنبه تشریح اندام بالایی(06)

تشریح اندام پایینی(07)

تشریح سر و گردن(04)

تشریح تنه(05)

- 2 تشریح اعصاب

1125008

1
  12:30-10:30 99/10/15 دوشنبه تشریح اندام  بالایی(06) - 2 کینزیولوژی و بیومکانیک(2) 1125034 2
  10:30-8:30 99/10/17 چهارشنبه - - 2 جراحی عمومی 112517 3
  12:30-10:30 99/11/1 چهارشنبه - 1 2 الکتروتراپی(عوامل حرارتی)1 1125038 4
  15-13 99/10/20 شنبه فیزیولوژی عمومی(02) - 2 بیماریهای قلبی، عروقی و تنفسی 112515 5
  12:30-10:30 99/10/22 دوشنبه تشریح اندام بالایی(06)

تشریح اندام پایینی(07)

تشریح سر و گردن(04)

تشریح تنه(05)

- 2 ارتوپدی 112518 6
  12:30-10:30 99/10/29 دو شنبه - - 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران 1125042 7
  12:30-10:30 99/10/27 شنبه - 0.5 1 تشریح اندام پایینی 1125007 8
  15-13 99/10/24 چهارشنبه تشریح اندام بالایی(06)

تشریح اندام پایینی(07)

کینزیولوژی و بیومکانیک1(33)

1 2 اصول تمرین درمانی(1) 1125036 9

 تعداد واحد نظری:17 واحد          تعداد واحد عملی:2.5 واحد                جمع کل واحد:  19.5 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید20 واحد میباشد.

 

 دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته

 رشته فیزیوتراپی ورودی مهر 97 نیمسال دوم 1400-1399

برنامه امتحانی پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
مکان ساعت تاریخ روز کارآموزی عملی نظری
  15-13 99/10/13 شنبه بیماریهای مغز و اعصاب(14) - - 2 فیزیوتراپی در بیماریهای مغز و اعصاب

112523

1
  10:30-8:30 99/10/20 شنبه فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی(1)27 - - 2 فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی(2) 112528 2
  12:30-10:30 99/10/24 چهارشنبه بیماریهای روماتیسمی و پوستی(16) - - 2 فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی 112525 3
  - - - - 2(102 ساعت) - - کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی 112542 4
  12:30-10:30 99/10/17 چهارشنبه تمرین درمانی(روشهای اختصاصی تمرین درمانی)(PNF(33

بیماریهای مغز و اعصاب(14)

- 1 1 تمرین درمانی در بیماران فلج نیمه بدن 112534 5
  12:30-10:30 99/10/29 دوشنبه - - - 2 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 1125041 6
  10:30-8:30 99/10/27 شنبه تشریح اندام فوقانی(05)

تشریح اندام تحتانی(06)

تشریح سر و گردن و تنه(04)

- 1 1 ماساژ و موبیلیزاسیون اندامها 112540 7
  15-13 99/11/1 چهارشنبه - - - 3 ادبیات فارسی 11256 8

 تعداد واحد نظری:13 واحد          تعداد واحد عملی:2 واحد           تعداد واحد کارآموزی: 2 واحد     جمع کل واحد:  17 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید20 واحد میباشد.

 

 دروس ارائه شده دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته

رشته فیزیوتراپی ورودی مهر 96 نیمسال دوم 1400-1399

برنامه امتحانی پیشنیاز یا همزمان تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
مکان ساعت تاریخ روز کارآموزی عملی نظری
- - - - کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی42 2(102 ساعت) - - کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(2)

112547

1
- - - - کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی42 2(102 ساعت) - - کارآموزی در عرصه بیماریهای  کودکان 112549 2
- - - - کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی42 2(102 ساعت) - - کارآموزی در عرصه بیماریهای  مغز و اعصاب(1) 112550 3
- - - - کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی42 2(102 ساعت) - - کارآموزی در عرصه مستقل(1) 112552 4
- 12:30-10:30 99/10/13 شنبه - - - 1 فیزیوتراپی مبتنی بر شواهد(EBP) 112541 5
- 15-13 99/10/15 دوشنبه - - 1 - کمکهای اولیه 112520 6

 تعداد واحد نظری:1  واحد          تعداد واحد عملی:1 واحد           تعداد واحد کارآموزی: 8 واحد     جمع کل واحد:  10 واحد

حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر ترم اخذ نماید20 واحد میباشد.

آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1400