فضاها و امکانات آموزشی گروه

الف-کلاس های درس

  • هفت کلاس درس در دانشکده
  • دو کلاس درس در بیمارستان پورسینا و شفا
  • یک کلاس درس در بیمارستان رازی، ولایت، هفده شهریور و حشمت

ب-سالن کنفرانس

  • دو عدد در دانشکده
  • یک عدد در بیمارستان های اموزشی درمانی دارای بخش فیزیوتراپی( پورسینا، رازی، شفا، ولایت، هفده شهریور و حشمت (

ج-اتاق اساتید

  • یک عدد در دانشکده
  • یک عدد در بیمارستان های اموزشی درمانی دارای بخش فیزیوتراپی(پورسینا، رازی، شفا، ولایت، هفده

شهریور و حشمت (

د-کتابخانه یک عدد در دانشکده

  • یک عدد در بیمارستان پورسینا و رازی

ه-وبسایت

آخرین بروز رسانی : 18 خرداد 1401