برنامه کلاسی دانشجویان رشته میکر

برنامه کلاسی دانشجویان رشته علوم تشریحی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر96  نیمسال دوم97-96

13-15 10-12 8-10 ایام هفته
بیولوژی سلولی

مدرس: دکتر قاسمی

مکان: گروه آناتومی(1)

علوم تشریح تنه(1) نظری

مدرس: دکتر قاسمی، دکترفغانی، دکتر گازر،

 دکتر انصار، دکتر بهادری، دکتر نصیری

مکان: گروه آناتومی1 

علوم تشریح تنه(1) نظری

مدرس: دکتر قاسمی، دکترفغانی، دکتر گازر،

 دکتر انصار، دکتر بهادری، دکتر نصیری

مکان: گروه آناتومی1

شنبه
 

 

    یک شنبه

کارآموزی

مکان: گروه آناتومی(1) 

بافت شناسی عملی

مدرس: خانم حسینی

علوم تشریح تنه(2) نظری

مدرس: دکتر قاسمی، دکترفغانی، دکتر گازر،

 دکتر انصار، دکتر بهادری، دکتر نصیری

مکان: گروه آناتومی1

دوشنبه
خون، سیستم لنفاوی و غدد درون ریز

مدرس: دکتر قاسمی

مکان: گروه آناتومی (1) 

 تکنیکهای ماکرو و میکرو آناتومی

مدرس: دکتر قاسمی، دکترفغانی، دکتر زمینی،دکتر بهادری

مکان: گروه آناتومی(1) 

  تکنیکهای ماکرو و میکرو آناتومی

مدرس: دکتر قاسمی، دکترفغانی، دکتر زمینی،دکتر بهادری

مکان: گروه آناتومی(1)

سه شنبه
 

تشریح تنه(2) عملی

مدرسین: دکتر انصار، دکتر گازر، خانم حسینی

تشریح تنه(1) عملی

مدرسین: دکتر انصار، دکتر گازر، خانم حسینی

چهارشنبه

 

New Page 1

برنامه کلاسی دانشجویان رشته علوم تشریحی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر97  نیمسال اول98-97

13-15 10-12 8-10 ایام هفته

جنین شناسی عمومی

مدرس: دکتر محمد بهادری

مکان: گروه آناتومی1

زبان انگلیسی(تخصصی)

مدرس: مصطفی حقیری

مکان: گروه آناتومی1

ساعت: 11-13

علوم تشریح اندام نظری

مدرس: دکتر ملک مسعود انصار

مکان: گروه آناتومی1

شنبه
آمار و روش تحقیق

مدرس: دکتر زهرا عطرکار روشن

یک هفته درمیان

مکان: گروه آناتومی1

    یک شنبه
      دوشنبه
سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی

مدرس: دکتر حسن مولادوست

مکان: سایت دانشکده پزشکی

بافت شناسی عملی

مدرس: فریده حسینی

  سه شنبه
علوم تشریح اندام عملی

مدرس: دکتر روح الله گازر

بافت شناسی عمومی نظری

مدرس: دکترفهیمه محمدقاسمی

مکان: گروه آناتومی2

کار با حیوانات آزمایشگاهی

مدرس: دکتر روح الله گازر

مکان: گروه آناتومی2

چهارشنبه

 

برنامه کلاسی دانشجویان رشته علوم تشریحی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر96  نیمسال اول98-97

17-15

15-13

12-10

10-8

ایام هفته

کارورزی

مدرسین: اساتید گروه آناتومی

کارآموزی

مدرسین: اساتید گروه آناتومی

   

شنبه

کارورزی

مدرسین: اساتید گروه آناتومی

کارآموزی

مدرسین: اساتید گروه آناتومی

   

یک شنبه

    علوم تشریح اعصاب نظری

مدرس: دکتر روح الله گازر

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

فیزیولوژی عمومی

مدرسین: اساتید گروه فیزیولوژی

دوشنبه

تکنیک های پیشرفته علوم تشریحی

مدرسین:  اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

تکنیک های پیشرفته علوم تشریحی

مدرسین:  اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

علوم تشریح سر و گردن نظری

مدرس: دکتر آمنه محمدی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

ساعت: 12:30-10

 

سه شنبه

 

علوم تشریح اعصاب عملی

مدرس: دکتر روح الله گازر

علوم تشریح سر و گردن عملی

مدرس: دکتر آرش زمینی

بافت عملی سر و گردن

مدرس: دکتر فهیمه محمد قاسمی

چهارشنبه

برنامه کلاسی دانشجویان رشته علوم تشریحی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر97  نیمسال دوم98-97

15-17 13-15 10-12 8-10 ایام هفته
    تکنیکهای ماکرو و میکرو آناتومی

مدرسین: اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

علوم تشریحی تنه(1) نظری

مدرسین:  اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

شنبه
  علوم تشریحی تنه(2) نظری

مدرس:  دکتر بهادری( بخش جنین شناسی)

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

بافت شناسی اختصاصی عملی

مدرس: فریده حسینی

علوم تشریحی تنه(2) نظری

مدرسین:  اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

یک شنبه
        دوشنبه
    بیولوژی سلولی

مدرس:  دکتر فهیمه محمدقاسمی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

علوم تشریحی تنه(1) نظری

مدرسین:  اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

سه شنبه
علوم تشریحی تنه(2) عملی

مدرس: دکتر آرش زمینی

علوم تشریحی تنه(1) عملی

مدرس: دکتر آرش زمینی

تکنیکهای ماکرو و میکرو آناتومی

مدرسین: اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

خون، سیستم لنفاوی و غدد درون ریز

مدرس: دکتر فهیمه محمدقاسمی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

چهارشنبه

برنامه کلاسی دانشجویان رشته علوم تشریحی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر98  نیمسال اول99-98

16:30-18:30 13-15 10-12 8-10 ایام هفته
 

جنین شناسی عمومی

مدرس: دکتر محمد بهادری

مکان: گروه آناتومی2

  علوم تشریح اندام نظری

مدرس: دکتر ملک مسعود انصار

مکان: گروه آناتومی2

شنبه
    آمار و روش تحقیق

مدرس: دکتر زهرا عطرکار روشن

یک هفته درمیان

مکان: گروه آناتومی2

  یک شنبه
    بافت شناسی عملی

مدرس: فریده حسینی

  دوشنبه
    سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی

مدرس: دکتر حسن مولادوست

مکان: سایت دانشکده پزشکی

زبان انگلیسی(تخصصی)

مدرس: دکتر بابک اشرفخانی

مکان: گروه آناتومی2

سه شنبه
کار با حیوانات آزمایشگاهی

مدرس: دکتر روح الله گازر

مکان: گروه آناتومی2

  علوم تشریح اندام عملی

مدرس: دکتر ملک مسعود انصار

بافت شناسی عمومی نظری

مدرس: دکترفهیمه محمدقاسمی

مکان: گروه آناتومی2

چهارشنبه

 

برنامه کلاسی دانشجویان رشته علوم تشریحی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر97  نیمسال اول  99-98

17-15

15-13

12-10

10-8

ایام هفته

کارورزی

مدرسین: اساتید گروه آناتومی

18-16

کارآموزی

مدرسین: اساتید گروه آناتومی

مکان: گروه آناتومی1

   

شنبه

کارورزی

مدرسین: اساتید گروه آناتومی

18-16

 

   

یک شنبه

   

علوم تشریح اعصاب نظری

مدرس: دکتر روح الله گازر

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

فیزیولوژی عمومی

مدرسین: اساتید گروه فیزیولوژی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

دوشنبه

تکنیک های پیشرفته علوم تشریحی

مدرسین:  اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

تکنیک های پیشرفته علوم تشریحی

مدرسین:  اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

علوم تشریح سر و گردن نظری

مدرس: اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

ساعت: 12:30-10

 

سه شنبه

 

علوم تشریح اعصاب عملی

مدرس: دکتر روح الله گازر

علوم تشریح سر و گردن عملی

مدرس: دکتر روح الله گازر

 

چهارشنبه

برنامه کلاسی دانشجویان رشته علوم تشریحی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر98  نیمسال دوم99-98

15-17 13-15 10-12 8-10 ایام هفته
    تکنیکهای ماکرو و میکرو آناتومی

مدرسین: اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

علوم تشریحی تنه(1) نظری

مدرسین:  اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

شنبه
  علوم تشریحی تنه(2) نظری

مدرس:  دکتر بهادری( بخش جنین شناسی)

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

بافت شناسی اختصاصی عملی

مدرس: فریده حسینی

علوم تشریحی تنه(2) نظری

مدرسین:  اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

یک شنبه
        دوشنبه
    بیولوژی سلولی

مدرس:  دکتر فهیمه محمدقاسمی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

علوم تشریحی تنه(1) نظری

مدرسین:  اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

سه شنبه
علوم تشریحی تنه(2) عملی

مدرس: دکتر انصار، دکتر گازر

علوم تشریحی تنه(1) عملی

مدرس: دکتر انصار، دکتر گازر

تکنیکهای ماکرو و میکرو آناتومی

مدرسین: اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

خون، سیستم لنفاوی و غدد درون ریز

مدرس: دکتر فهیمه محمدقاسمی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

چهارشنبه

برنامه کلاسی دانشجویان رشته علوم تشریحی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر99  نیمسال اول1400-1399

13-15 10-12 8-10 ایام هفته

جنین شناسی عمومی

مدرس: دکتر محمد بهادری

مکان: گروه آناتومی1

آمار و روش تحقیق

مدرس: دکتر زهرا عطرکار روشن

یک هفته درمیان

مکان: گروه آناتومی1

علوم تشریح اندام نظری

مدرس: دکتر ملک مسعود انصار

مکان: گروه آناتومی1

شنبه
     

 

یک شنبه
کار با حیوانات آزمایشگاهی

مدرس: دکتر روح الله گازر

مکان: گروه آناتومی1

بافت شناسی عمومی عملی

مدرسین: دکتر قاسمی، دکتر بهادری

  دوشنبه
سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی

مدرس: دکتر حسن مولادوست

مکان: سایت دانشکده پزشکی

  زبان انگلیسی(تخصصی)

مدرس: مصطفی حقیری

مکان: گروه آناتومی2

سه شنبه
  علوم تشریح اندام عملی

مدرس: دکتر ملک مسعود انصار

بافت شناسی عمومی نظری

مدرس: دکترفهیمه محمدقاسمی

مکان: گروه آناتومی2

چهارشنبه

 

برنامه کلاسی دانشجویان رشته علوم تشریحی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر98  نیمسال اول1400-1399

17-15

15-13

12-10

10-8

ایام هفته

کارورزی

ساعت: 18-16

مدرسین: اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی1

کارآموزی

ساعت: 16-13

مدرسین: اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی2

   

شنبه

کارورزی

ساعت: 18-16

مدرسین: اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی1

     

یک شنبه

    علوم تشریح اعصاب نظری

مدرس: دکتر روح الله گازر

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

فیزیولوژی عمومی

مدرسین: اساتید گروه فیزیولوژی

مکان: کلاس گروه آناتومی1

دوشنبه

تکنیک های پیشرفته علوم تشریحی

مدرسین:  اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

تکنیک های پیشرفته علوم تشریحی

مدرسین:  اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

علوم تشریح سر و گردن نظری

مدرسین: اساتید گروه آناتومی

مکان: کلاس گروه آناتومی (1)

ساعت: 12:30-10

 

سه شنبه

 

علوم تشریح اعصاب عملی

مدرس: دکتر روح الله گازر

علوم تشریح سر و گردن عملی

مدرس: دکتر آمنه محمدی

 

چهارشنبه

آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1400