برنامه امتحانی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته انگل شناسی ورودی مهر97

نیمسال دوم 97-98

محل امتحان

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

روز امتحان

نام درس

کلاس4

10:30 تا 12:30

98/3/25

شنبه

باکتری شناسی مقدماتی

کلاس4

8:30 تا 10:30

98/3/29

چهارشنبه

روش تحقیق در علوم بهداشتی

کلاس4

13 تا 15

98/4/2

یک شنبه

تک یاخته شناسی

کلاس4

10:30 تا 12:30

98/4/5

 چهارشنبه

آمار حیاتی کاربردی و استفاده از کامپیوتر در آنالیز داده های بهداشتی

کلاس4

13 تا 15

98/4/10

دو شنبه

کرم شناسی(2)

آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1400