ترم اول
کد درس
نام درس
تعداد واحد
ساعت
پیشنیاز یا همزمان
نظری
عملی
جمع
07
آناتومی تنه
4
51
34
85
-
10
بافت عمومی
5/1
17
17
34
-
03
زبان انگلیسی(تخصصی) (کمبود)
2
34
-
34
-
05
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی (کمبود)
1
9
17
26
-
14
تکنیکهای میکروآناتومی
2
 
68
68
-
جمع
5/10
 

 
ترم دوم
کد درس نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز یا همزمان
نظری عملی جمع
06 آناتومی سر و گردن 2 26 17 43 -
11 بافت اختصاصی 5/2 34 17 51 10
12 جنین عمومی 5/1 17 17 34 -
17 روش تحقیق و آمار حیاتی(اختصاصی اختیاری) 2 34 - 34 -
09 تشریح مغز و اعصاب 2 26 17 43 -
جمع 10 واحد  
 
ترم سوم
کد درس نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز یا همزمان
نظری عملی جمع
08 آناتومی اندام 2 26 17 43 -
13 جنین اختصاصی 5/2 34 17 51 12
16 کاراموزی 2 - 102 102 -
15 بیولوژی سلولی مولکولی 2 34 - 34 -
جمع 5/8 واحد  
 
ترم چهارم
کد درس نام درس تعداد واحد ساعت پیشنیاز یا همزمان
نظری عملی جمع
22 پایان نامه 6        
01 روشهای تدریس و ارزشیابی (کمبود) 1 17 - 17 -
جمع 7 واحد  
 

 جمع کل واحدها : 36 واحد

آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1400