کتابچه جامع دوره پزشکی عمومی


دوره علوم پایه

ترم اول
پیشنیاز تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
-
 
2/5 مقدمات علوم تشریح 10196 1
-
 
2/4 علوم تشریح اسکلتی- عضلانی 10296 2
-
 
0/8 فیزیولوژی سلول 11196 3
-
 
0/4 فیزیولوژی خون 11796 4
-
 
3 زبان انگلیسی عمومی 1796 5
-
 
2/3 بیوشیمی ملکول- سلول 12096 6
-
 
3 فارسی 1396 7
- 1 - تربیت بدنی1 1896 8
-
 
1/5 اصول خدمات سلامت 13396 9
-
 
0/5 آداب پزشکی1 14196 10
-
 
2 روانشناسی سلامت 114096 11

 
19/4 جمع

 


 ترم دوم

ترم دوم
پیشنیاز تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
-
 
0/7 علوم تشریح دستگاه تنفس 10596 1
-
 
1/5 علوم تشریح دستگاه قلب وعروق 10496 2
-
 
2 علوم تشریح دستگاه گوارش 10696 3
-
 
0/5 فیزیولوژی قلب 111296 4
-
 
1/2 فیزیولوژی گردش خون 11596 5
-
 
0/7 فیزیولوژی تنفس 11396 6
-
 
0/7 فیزیولوژی گوارش 11696 7
-
 
1/7 بیوشیمی دیسسلپن 121196 8
-
 
3 زبان تخصصی پزشکی 1 14596 9

 

 
2 اصول اپیدمیولوژی 13496 10

 

 
0/5 آداب پزشکی 2 14296 11

 

 
2 تاریخ تحلیلی صدراسلام 12196 12
-
 
2 اندیشه اسلامی 1 196 13
تربیت بدنی1 1 - تربیت بدنی 2 1996 14

 
19/5 جمع


 

ترم سوم
پیشنیاز تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
مقدمات علوم تشریح
 
1/7 علوم تشریح سروگردن 10396 1
مقدمات علوم تشریح
 
0/9 علوم تشریح سیستم حواس ویژه 10996 2
مقدمات علوم تشریح
 
0/4 علوم تشریح غدد درون ریز 10796 3
مقدمات علوم تشریح
 
1/1 علوم تشریح سیستم ادراری تناسلی 11096 4
فیزیولوژی سلول
 
1/3 فیزیولوژی غدد وتولید مثل 11896 5
فیزیولوژی سلول
 
0/8 فیزیولوژی کلیه 11996 6
-
 
2 فیزیک پزشکی 12696 7
-
 
2 اصول کلی تغذیه 12596 8
بیوشیمی ملکول -سلول وبیوشیمی دیسپلین
 
0/7 بیوشیمی هورمون ها 12296 9
بیوشیمی ملکول -سلول وبیوشیمی دیسپلین
 
0/2 بیوشیمی کلیه 12396 10
-
 
0/5 آداب پزشکی 3 14396 11
-
 
2 ایمنی شناسی پزشکی 13196 12
زبان تخصصی پزشکی 1
 
3 زبان تخصصی پزشکی 2 14696 13
اندیشه اسلامی 1
 
2 اندیشه اسلامی 2 296 14

 
18/6 جمع


 

ترم چهارم
پیشنیاز تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
عملی نظری
-
 
3 باکتری شناسی پزشکی 12796 1
-
 
2 انگل شناسی 12896 2
-
 
1 قارچ شناسی پزشکی 12996 3
-
 
1 ویروس شناسی پزشکی 130961 4
فیزیولوژی سلول
 
1/5 فیزیولوژی اعصاب وحواس ویژه 11496 5
مقدمات علوم تشریح
 
1/9 علوم تشریح سیستم اعصاب 10896 6
-
 
1 اصول پایه فارماکولوژی پزشکی 16496 7
-
 
0/5 آداب پزشکی 4 14496 8
-
 
2 تفسیرموضوعی قرآن 1496 9
-
 
2 آیین زندگی (اخلاق کاربردی ) 396 10
-
 
2 انقلاب اسلامی ایران 996 11
-
 
2 فرهنگ وتمدن اسلام وایران 2196 12

 
19/9 جمع

دوره مقدمات بالینی

مقدمات بالینی 3

تعداد واحد

کد درس

نام درس

ردیف

2

179962

مقدمات بیماریهای غدد و متابولیسم

1

2

177962

مقدمات بیماریهای خون

2

1/6

181962

مقدمات بیماریهای روماتولوژی

3

2/2

178963

مقدمات بیماریهای گوارش و کبد

4

1

182962

مقدمات بیماریهای کودکان

5

0/5

174962

استدلال بالینی در رویکرد به علائم و نشانه های شایع

6

0/5

168961

فارماکولوژی داروهای اندوکرین

7

0/6

167961

فارماکولوژی داروهای گوارش- خون- روماتولوژی

8

0/6

158962

پاتولوژی دستگاه گوارش

9

0/4

159962

پاتولوژی کبد و مجاری صفراوی

10

0/6

161962

پاتولوژی بیماریهای خون و غدد درون ریز

11

0/6

162962

پاتولوژی پوست، استخوان ها، نسج نرم و مفاصل

12

1

154962

پاتولوژی بالینی

13

1

172962

شرح حال و معاینه فیزیکی2

14

1

173963

کارآموزی شرح حال و معاینه فیزیکی2

15

 

مقدمات بالینی 2

تعداد واحد

کد درس

نام درس

ردیف

2

175962

مقدمات بیماریهای قلب و عروق

1

1/6

180962

مقدمات بیماریهای کلیه

2

0/5

184962

مقدمات بیماریهای اعصاب

3

2

176962

مقدمات بیماریهای دستگاه تنفس

4

1

183962

مقدمات بیماریهای جراحی

5

1

137961

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع واگیر

6

1

136961

روش تحقیق و پزشکی مبتنی بر شواهد

7

1

170962

شرح حال و معاینه فیزیکی1

8

1

171963

کارآموزی شرح حال و معاینه فیزیکی1

9

0/4

155962

پاتولوژی دستگاه قلب و عروق

10

0/4

156962

پاتولوژی دستگاه تنفس

11

0/4

157962

پاتولوژی کلیه و مجاری ادراری فوقانی

12

0/7

160962

پاتولوژی دستگاه تناسلی، مجاری ادراری تحتانی، پستان

13

0/5

163962

پاتولوژی دستگاه اعصاب مرکزی و محیطی

14

0/6

165961

فارماکولوژی قلب و عروق، ریه

15

0/6

166961

فارماکولوژی داروهای ضدمیگرنی

16

0/7

169961

فارماکولوژی داروهای دستگاه اعصاب و روان

17

 

مقدمات بالینی 1

تعداد واحد

کد درس

نام درس

ردیف

2

124961

ژنتیک پزشکی

1

1

135961

آمار پزشکی

2

1

186962

مقدمات بیماریهای عفونی

3

1

132961

ایمنی شناسی بالینی

4

0/5

185962

مقدمات روانپزشکی

5

2

16962

تغذیه در بیماریها

6

1

138961

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع غیرواگیر

7

1

164961

اصول پایه فارماکولوژی پزشکی

8

2

20961

دانش خانواده و جمعیت

9

1

13962

بیوشیمی بالینی

10

0/5

147961

کلیات پاتولوژی و آسیب سلولی

11

0/6

148961

پاتولوژیآ آماس، ترمیم بافتی و اختلالات همودینامیک

12

0/5

149961

پاتولوژی اختلالات سیستم ایمنی بدن انسان

13

0/6

150961

پاتولوژی نئوپلازی

14

0/5

151961

پاتولوژی اختلالات ژنتیک و بیماریهای دوره کودکی

15

0/4

152961

پاتولوژی بیماریهای محیطی، تغذیه ای و عفونی

16

1

153961

پاتولوژی عملی

17


 

دوره کارآموزی شیوه قدیم

ترم یک کارآموزی

تعداد واحد نام درس
3 کارآموزی بالینی قلب
3 کارآموزی بالینی داخلی اعصاب
9 کارآموزی بالینی داخلی عمومی
3 کارآموزی بالینی داخلی عفونی
3 بیماریهای عفونی
2 پزشکی قانونی و مسمومیت ها
2 تاریخ و اخلاق پزشکی

 

ترم دو کارآموزی

تعداد واحد نام درس
6 کارآموزی بالینی جراحی عمومی
6 بیماریهای جراحی عمومی
1.7 جراحی اختصاصی ارتوپدی
3 کارآموزی بالینی جراحی ارتوپدی
0.9 جراحی اختصاصی ارتوپدی
3 کارآموزی بالینی پوست
3 کارآموزی بالینی جراحی ارولوژی
0.7 جراحی اختصاصی بیهوشی
0.7 جراحی اختصاصی مغز و اعصاب

 

ترم سه کارآموزی

تعداد واحد نام درس
6 کارآموزی بالینی زنان و زایمان
4 بیماریهای زنان و زایمان
3 کارآموزی بالینی گوش و حلق و بینی
3 کارآموزی بالینی رادیولوژی
3 کارآموزی بالینی روانپزشکی
2 بیماریهای روانی

 

ترم چهار کارآموزی

تعداد واحد نام درس
3 کارآموزی بالینی چشم
9 کارآموزی بالینی اطفال
6 بیماریهای کودکان
2 بهداشت عمومی 5
2 کارآموزی  بهداشت

 


 

کارآموزی شیوه نوین

 

ترم یک
تعداد واحد پیش نیاز نام واحد
3 درس مقدمات بالینی کارآموزی بالینی قلب
3 -- کارآموزی بالینی رادیولوژی
6 -- کارآموزی بالینی داخلی عمومی1
3 -- کارآموزی بالینی داخلی عمومی2
6 مقدمات بالینی کارآموزی بالینی جراحی
5   بیماریهای جراحی
3   کارآموزی ارتوپدی
3   بیماریهای ارتوپدی
3   کارآموزی پوست
3   کارآموزی پزشکی اجتماعی
2   پزشکی قانونی
2   اخلاق پزشکی

 

ترم دو
تعداد واحد پیش نیاز نام واحد
6 درس مقدمات بالینی کارآموزی بیماریهای کودکان1
4 مقدمات بالینی بیماریهای کودکان
3 -- کارآموزی روانپزشکی
1.5 -- بیماری روانی
6 مقدمات بالینی کارآموزی بیماریهای زنان
4 مقدمات بالینی بیماریهای زنان
2 -- طب سنتی
3 داخلی، جراحی، کودکان کارآموزی بیماریهای گوش و حلق و بینی

 

ترم سه
تعداد واحد پیش نیاز نام واحد
3 -- کارآموزی بیماریهای کودکان2
1 -- بیماریهای کودکان2
3 مقدمات بالینی کارآموزی عفونی
2 -- بیماری عفونی
3 مقدمات بالینی کارآموزی بیماریهای زنان
1.5 مقدمات بالینی بیماریهای زنان
1.5 داخلی، جراحی کارآموزی ارولوژی
1 -- بیماریهای مجاری ادراری
1.5 مقدمات بالینی کارآموزی بیهوشی
1.5 داخلی، جراحی، کودکان کارآموزی چشم
1.5 مقدمات بالینی کارآموزی طب اورژانس
2 -- اصول جمعیت شناسی و سلامت خانواده

 

ترم چهار
تعداد واحد پیش نیاز نام واحد
3 -- کارآموزی بیماریهای کودکان2
1 -- بیماریهای کودکان2
3 مقدمات بالینی کارآموزی عفونی
2 -- بیماری عفونی
3 داخلی2، جراحی، کودکان2 کارآموزی اعصاب
1.5 مقدمات بالینی بیماریهای اعصاب
1.5 داخلی، جراحی کارآموزی ارولوژی
1 -- بیماریهای مجاری ادراری
1.5 مقدمات بالینی کارآموزی بیهوشی
1.5 داخلی، جراحی، کودکان کارآموزی چشم
1.5 مقدمات بالینی کارآموزی طب اورژانس
1 -- نسخه نویسی

 


دوره کارورزی

کارورزی
توضیحات تعداد واحد نام درس کد درس ردیف
  12 کارورزی بالینی کودکان 1251 1
  4 کارورزی بهداشت 1253 2
انتخابی 4 کارورزی بالینی نورولوژی 1257 3
  4 کارورزی بالینی پوست 1258 4
  4 کارورزی بالینی طب اورژانس 1299 5
  12 کارورزی بالینی داخلی 1279 6
انتخابی 4 کارورزی بالینی عفونی 1259 7
  4 کارورزی بالینی مسمومیت 12991 8
  4 کارورزی بالینی قلب 1260 9
  4 کارورزی بالینی روانپزشکی 1256 10
  8 کارورزی بالینی جراحی عمومی 1262 11
  8 کارورزی بالینی زنان و زایمان 1252 12
انتخابی 4 کارورزی بالینی چشم 1254 13
  4 کارورزی بالینی گوش و حلق و بینی 1255 14
  4 کارورزی بالینی ارتوپدی 1263 15
انتخابی 4 کارورزی بالینی ارولوژی 1264 16
  6 پایان نامه 1275 17
آخرین بروز رسانی : 03 بهمن 1401