برنامه کلاس نظری پزشکی ورودی مهر 1400 (ترم اول)

نیمسال اول 1400-1401 

ساعت

تاریخ

ایام هفته

13-15

10-12

8-10

فارسی

بیوشیمی

بیوشیمی

1400/8/22

شنبه

آداب پزشکی 1

مقدمات علوم تشریح

مقدمات علوم تشریح

1400/8/23

یک شنبه

اصول خدمات سلامت

آناتومی اندام

آناتومی اندام

1400/8/24

دوشنبه
 

فیزیولوژی

فیزیولوژی

1400/8/25

سه شنبه
 

زبان

زبان

1400/8/26

چهارشنبه

 

برنامه کلاس عملی پزشکی ورودی مهر 1400 (ترم اول)

نیمسال اول 1400-1401 

ساعت

تاریخ

ایام هفته
 

13-15

10-12

8-10
 

بیوشیمی مولکول گروه 3

بیوشیمی مولکول گروه 2

بیوشیمی مولکول گروه1

1400/8/15

شنبه

بافت شناسی گروه 2

بافت شناسی گروه 3

بافت شناسی گروه 4

آناتومی گروه 4

آناتومی گروه 1

آناتومی گروه 3
 

 

بیوشیمی مولکول گروه 5

بیوشیمی مولکول گروه 4

1400/8/16

یک شنبه

بافت شناسی گروه 5

بافت شناسی گروه 1

 

 

آناتومی گروه 2

آناتومی گروه 5

 

بیوشیمی مولکول گروه 1

بیوشیمی مولکول گروه 2

بیوشیمی مولکول گروه 3

1400/8/17

دوشنبه

بافت شناسی گروه 4

بافت شناسی گروه 3

بافت شناسی گروه 2

آناتومی گروه 3

آناتومی گروه 1

آناتومی گروه 4

 

 

بیوشیمی مولکول گروه 4

بیوشیمی مولکول گروه 5

1400/8/18

سه شنبه

 

بافت شناسی گروه 5

بافت شناسی گروه 1

آناتومی گروه 5

 

آناتومی گروه 2

13:15-14:45

11:30-13

9:45-11:15

8-9:30

1400/8/19

چهارشنبه

بیوشیمی مولکول-سلول گروه4

بیوشیمی مولکول-سلول گروه3

بیوشیمی مولکول-سلول گروه2

بیوشیمی مولکول-سلول گروه1

بافت3

بافت 4

بافت 1

بافت2

 


 

برنامه کلاس نظری پزشکی ورودی بهمن 1399 (ترم دوم)

نیمسال اول 1400-1401 

ساعت

تاریخ

ایام هفته

13-15

10-12

8-10

اصول اپیدمیولوژی

فیزیولوژی

فیزیولوژی

1400/8/1

شنبه

تعطیل

1400/8/2

یک شنبه

اصول اپیدمیولوژی

بیوشیمی

بیوشیمی

1400/8/3

دوشنبه

اندیشه اسلامی 1

آناتومی

آناتومی

1400/8/4

سه شنبه
 

زبان

زبان

1400/8/5

چهارشنبه

 

برنامه کلاس عملی پزشکی ورودی بهمن 1399 (ترم دوم)

نیمسال اول 1400-1401 

ساعت

تاریخ

ایام هفته

15-16 و 16-17

13-14 و 14-15

10-11 و 11-12

8-9 و9-10

بیوشیمی دیسیپلین گروه 7

بیوشیمی دیسیپلین گروه 5-6

بیوشیمی دیسیپلین گروه 3-4

بیوشیمی دیسیپلین گروه 1-2

1400/8/8

شنبه

فیزیولوژی قلب گروه 5

فیزیولوژی قلب گروه 7

فیزیولوژی قلب گروه 1

فیزیولوژی قلب گروه 3

بافت شناسی گروه 6

بافت شناسی گروه 3

بافت شناسی گروه 2

بافت شناسی گروه 4

بیوشیمی دیسیپلین گروه 7

بیوشیمی دیسیپلین گروه 5-6

بیوشیمی دیسیپلین گروه 3-4

بیوشیمی دیسیپلین گروه 1-2

1400/8/9

یک شنبه

 

فیزیولوژی قلب گروه 2

فیزیولوژی قلب گروه 6

فیزیولوژی قلب گروه 4

بافت شناسی گروه 5

 

بافت شناسی گروه 1

بافت شناسی گروه 7 

بیوشیمی دیسیپلین گروه 7

بیوشیمی دیسیپلین گروه 5-6

بیوشیمی دیسیپلین گروه 3-4

بیوشیمی دیسیپلین گروه 1-2

1400/8/10

دوشنبه

فیزیولوژی تنفس گروه 5

فیزیولوژی تنفس گروه 7

فیزیولوژی تنفس گروه 1

فیزیولوژی تنفس گروه 3

بافت شناسی گروه 6

بافت شناسی گروه 3

بافت شناسی گروه 2

بافت شناسی گروه 4

 

آناتومی گروه 4

آناتومی گروه 6

آناتومی گروه 5

بیوشیمی دیسیپلین گروه 7

بیوشیمی دیسیپلین گروه 5-6

بیوشیمی دیسیپلین گروه 3-4

بیوشیمی دیسیپلین گروه 1-2

1400/8/11

سه شنبه

 

فیزیولوژی تنفس گروه 2

فیزیولوژی تنفس گروه 6

فیزیولوژی تنفس گروه 4

بافت شناسی گروه 5

 

بافت شناسی گروه 1

بافت شناسی گروه 7

آناتومی گروه 1

آناتومی گروه 7

آناتومی گروه 2

آناتومی گروه 3

13:15-14:45

11:30-13

9:45-11:15

8-9:30

1400/8/12

چهارشنبه

بیوشیمی دیسیپلین گروه 4

بیوشیمی دیسیپلین گروه 3

بیوشیمی دیسیپلین گروه 2

بیوشیمی دیسیپلین گروه 1

 


 

برنامه کلاس نظری پزشکی ورودی مهر 1399 (ترم سوم)

نیمسال اول 1400-1401 

ساعت

تاریخ

ایام هفته

13-15

10-12

8-10

 

زبان

زبان

1400/8/8

شنبه

 

فیزیولوژی

فیزیولوژی

1400/8/9

یک شنبه

اصول کلی تغذیه

آناتومی

آناتومی

1400/8/10

دوشنبه

بیوشیمی

بیوشیمی

فیزیک پزشکی

1400/8/11

سه شنبه

اندیشه اسلامی 2

   

1400/8/12

چهارشنبه

 

برنامه کلاس عملی پزشکی ورودی مهر 1399 (ترم سوم)

نیمسال اول 1400-1401 

ساعت

تاریخ

ایام هفته

15-16 و 16-17

13-14 و 14-15

10-11 و 11-12

8-9 و9-10

ایمنی شناسی گروه 7

ایمنی شناسی گروه 5-6

ایمنی شناسی گروه 3-4

ایمنی شناسی گروه 1-2

1400/8/1

شنبه

 

فیزیولوژی کلیه گروه 2

فیزیولوژی کلیه گروه 1

فیزیولوژی کلیه گروه 3

فیزیولوژی غدد گروه 5

فیزیولوژی غدد گروه 3

فیزیولوژی غدد گروه 2

فیزیولوژی غدد گروه 4

تعطیل

1400/8/2

یک شنبه

ایمنی شناسی گروه 7

ایمنی شناسی گروه 1-2

ایمنی شناسی گروه 5-6

ایمنی شناسی گروه 3-4

1400/8/3

دوشنبه

 

فیزیولوژی کلیه گروه 6

فیزیولوژی کلیه گروه 4

فیزیولوژی کلیه گروه 5

 

فیزیولوژی غدد گروه 7

فیزیولوژی غدد گروه 1

فیزیولوژی غدد گروه 6

آناتومی گروه 2

آناتومی گروه 4

آناتومی گروه 3

آناتومی گروه 1

 

 

 

فیزیولوژی کلیه گروه 7

1400/8/4

سه شنبه

بافت شناسی گروه 5 

بافت شناسی گروه 4 

بافت شناسی گروه 1 

بافت شناسی گروه 3 

 

آناتومی گروه 7

آناتومی گروه 6

آناتومی گروه 5

 

بافت شناسی گروه 7 

بافت شناسی گروه 6 

بافت شناسی گروه 2 

1400/8/5

چهارشنبه

 


 

برنامه کلاس نظری پزشکی ورودی بهمن 1398 (ترم چهارم)

نیمسال اول 1400-1401 

ساعت

تاریخ

ایام هفته

13-15

10-12

8-10

قارچ شناسی

انگل شناسی

انگل شناسی

1400/8/15

شنبه

ویروس شناسی

آناتومی

آناتومی

1400/8/16

یک شنبه

آیین زندگی

باکتری شناسی

باکتری شناسی 

1400/8/17

دوشنبه
 

فیزیولوژی

فیزیولوژی

1400/8/18

سه شنبه
   

تفسیر موضوعی قرآن

1400/8/19

چهارشنبه

 

برنامه کلاس عملی پزشکی ورودی بهمن 1398 (ترم چهارم)

نیمسال اول 1400-1401 

ساعت

تاریخ

ایام هفته
  13-15 10-12 8-10
فیزیولوژی گروه فیزیولوژی گروه فیزیولوژی گروه فیزیولوژی گروه

1400/8/22

شنبه
انگل شناسی گروه انگل شناسی گروه انگل شناسی گروه انگل شناسی گروه
نوروآناتومی گروه 1 نوروآناتومی گروه 1 نوروآناتومی گروه 1  
فیزیولوژی گروه فیزیولوژی گروه فیزیولوژی گروه فیزیولوژی گروه

1400/8/23

یک شنبه
انگل شناسی گروه انگل شناسی گروه انگل شناسی گروه انگل شناسی گروه
نوروآناتومی گروه 2 نوروآناتومی گروه 2 نوروآناتومی گروه 2  
باکتری شناسی گروه باکتری شناسی گروه 5-6 باکتری شناسی گروه 1-2 باکتری شناسی گروه 3-4

1400/8/24

دوشنبه
نوروآناتومی گروه 3 نوروآناتومی گروه 3 نوروآناتومی گروه 3  
قارچ شناسی گروه 7 قارچ شناسی گروه 3-4 قارچ شناسی گروه 1-2 قارچ شناسی گروه 5-6

1400/8/25

سه شنبه
باکتری شناسی گروه 7 باکتری شناسی گروه 5-6 باکتری شناسی گروه 1-2 باکتری شناسی گروه 3-4
نوروآناتومی گروه 4 نوروآناتومی گروه 4 نوروآناتومی گروه 4  
قارچ شناسی گروه 7 قارچ شناسی گروه 3-4 قارچ شناسی گروه 1-2 قارچ شناسی گروه 6-5

1400/8/26

چهارشنبه
نوروآناتومی گروه 5 نوروآناتومی گروه 5 نوروآناتومی گروه 5  

 


 

آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1400