برنامه کلاسی دانشجویان رشته میکر

برنامه کلاسی دانشجویان رشته میکروبشناسی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر96  نیمسال اول97-96

15-17 13-15 10-12 8-10 ایام هفته
  حیوانات آزمایشگاهی و روش نگهداری آنها

13-16

مدرس:دکتر گازر

مکان:گروه آناتومی(1)

ساختمان و فیزیولوژی میکرو ارگانیسمها

مدرسین: دکتر شیخی، دکتر مجتهدی، دکتر نیکوکار، دکتر هدایتی

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی 1

بیولوژی سلولی و ملکولی یوکاریوتها و پروکاریوتها

مدرسین: دکتر نیکوکار، دکتر شیخی، دکتر مجتهدی، دکتر هدایتی، دکتر شناگری

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی1

شنبه
    آمار حیاتی

10-13

مدرس: دکتر عطرکار روشن

مکان: کلاس 2

روش تحقیق در علوم پزشکی

مدرسین: دکتر سبحانی، دکتر عطرکار روشن،

 دکتر تبری

مکان کلاس: گروه آناتومی(2)

یک شنبه
    بیوشیمی کاربردی عملی

10-13

مدرسین:دکتر میرزاجانی، دکتر انصار، دکتر آقاجانی نسب

بیوشیمی کاربردی

مدرسین:دکتر میرزاجانی، دکتر انصار، دکتر آقاجانی نسب

مکان: کلاس 2

دوشنبه
        سه شنبه
        چهارشنبه

 

برنامه کلاسی دانشجویان رشته میکروبشناسی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر95  نیمسال اول97-96

15-17 13-15 10-12 8-10 ایام هفته

 

 

 

 

شنبه

 

 

تک یاخته شناسی عملی

مدرسین: دکتر مجیدی، دکتر محمودی

تک یاخته شناسی نظری( یک هفته در میان)

مدرسین: دکتر مجیدی، دکتر محمودی

مکان کلاس: گروه آناتومی

  یک شنبه
  باکتری شناسی تشخیصی ملکولی

مدرسین: دکتر مجتهدی، دکتر شناگری، دکتر شیخی، دکتر هدایتی

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی (1)

ایمنی شناسی با گرایش بیماریهای عفونی

مدرس: دکتر سعادت، دکتر شکیب

مکان کلاس: آزمایشگاه ایمنی شناسی

ایمنی شناسی با گرایش بیماریهای عفونی

مدرس: دکتر سعادت

مکان کلاس: آزمایشگاه ایمنی شناسی

دوشنبه
   

باکتری شناسی سیستماتیک نظری(2)

مدرسین: دکتر مجتهدی،دکتر شیخی، دکترنیکوکار

مکان کلاس: کلاس تحصیلات تکمیلی(1)

ایمنی شناسی با گرایش بیماریهای عفونی

مدرس: دکتر شکیب

مکان کلاس: گروه آناتومی(2)

سه شنبه
        چهارشنبه
برنامه کلاسی دانشجویان رشته میکر

برنامه کلاسی دانشجویان رشته میکروبشناسی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر96  نیمسال دوم 97-96

15-17 13-15 10-12 8-10 ایام هفته
       

 

شنبه
       

 

یک شنبه
سمینار

مدرسین: دکتر هدایتی، دکتر شیخی،

 دکتر مجتهدی، دکتر شناگری

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی(1)

باکتری شناسی سیستماتیک(1) نظری

مدرسین: دکتر هدایتی، دکتر شیخی، دکتر نیکوکار

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی(1)

ژنتیک میکروارگانیسم ها

مدرسین: دکتر هدایتی، دکتر شیخی، دکتر مجتهدی

مکان: کلاس گروه آناتومی(1)

ارتباط میکرو ارگانیسمها با میزبان

مدرسین: دکتر هدایتی، دکتر شیخی، دکتر مجتهدی

مکان: کلاس گروه آناتومی(2)

دوشنبه
  ویروس شناسی پزشکی عملی

13-15

مدرس: دکتر شناگری

ویروس شناسی پزشکی نظری

10-13

مدرس: دکتر شناگری

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی(1)

باکتری شناسی عملی

مدرسین:  دکتر مجتهدی، دکتر شیخی

سه شنبه
 

تکنولوژی اطلاع رسانیIT

16-13

مدرس: دکتر شناگری

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی(1) و

 سایت کتابخانه دانشکده پزشکی

 آنتی بیوتیک ها و عوامل ضد میکروبی

مدرسین: دکتر هدایتی، دکتر مجتهدی، دکتر شیخی، دکتر نیکوکار

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی(1)

باکتری شناسی عملی

مدرسین:  دکتر مجتهدی، دکتر شیخی

چهارشنبه

 

New Page 1

برنامه کلاسی دانشجویان رشته میکروبشناسی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر97  نیمسال اول98-97

13-15

10-12

8-10

ایام هفته

حیوانات آزمایشگاهی و روش نگهداری آنها

13-16

مدرس:دکتر روح الله گازر، محمد بهادری

مکان:گروه آناتومی(2)

ساختمان و فیزیولوژی میکرو ارگانیسمها

مدرسین: اساتید گروه میکروبشناسی

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی 1

بیولوژی سلولی و ملکولی یوکاریوتها و پروکاریوتها

مدرسین: اساتید گروه میکروبشناسی

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی1

شنبه

 

روش تحقیق در علوم پزشکی

مدرسین: دکتر سبحانی، دکتر عطرکار روشن،

 دکتر تبری

مکان کلاس: گروه آناتومی(1)

 

یک شنبه

 

بیوشیمی کاربردی عملی

10-13

مدرسین:دکتر میرزاجانی، دکتر انصار، دکتر آقاجانی نسب

 

دوشنبه

 

بیوشیمی کاربردی

ساعت: 13-8

مدرسین: اساتید گروه بیو شیمی

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی1

سه شنبه

 

آمار حیاتی

11-8

مدرس: دکتر زهرا عطرکار روشن

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی1

چهارشنبه

 

برنامه کلاسی دانشجویان رشته میکروبشناسی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر96  نیمسال اول97-96

13-15

10-12

8-10

ایام هفته

 

ایمنی شناسی با گرایش بیماریهای عفونی نظری

مدرسین: دکتر رضا جعفری شکیب

،دکتر فرشید سعادت، دکتر آرش پور غلامی نژاد

مکان: کلاس 2

ایمنی شناسی عملی

مدرسین: دکتر رضا جعفری شکیب ،دکتر فرشید سعادت، دکتر آرش پورغلامی نژاد

شنبه

 

کارآموزی در بیمارستان

مدرسین:

دکتر علی مجتهدی، دکتر راحله شیخی

مکان: بیمارستان رازی

کارآموزی در بیمارستان

مدرسین:

دکتر علی مجتهدی، دکتر راحله شیخی

مکان: بیمارستان رازی

کارآموزی در بیمارستان

مدرسین:

دکتر علی مجتهدی، دکتر راحله شیخی

مکان: بیمارستان رازی

یک شنبه

باکتری شناسی تشخیصی ملکولی

مدرسین: دکتر مجتهدی، دکتر شیخی، دکتر هدایتی، دکتر میثم حسن نژاد

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی (1)

تک یاخته شناسی عملی

مدرسین: دکتر مجیدی، دکتر محمودی

تک یاخته شناسی نظری

مدرسین: دکتر مجیدی، دکتر محمودی

مکان: کلاس2

دوشنبه

باکتری شناسی تشخیصی ملکولی

مدرسین: دکتر مجتهدی، دکتر شیخی، دکتر هدایتی، دکتر میثم حسن نژاد

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی (1)

 

باکتری شناسی سیستماتیک نظری(2)

مدرسین: دکتر مجتهدی،دکتر شیخی، دکترنیکوکار

مکان کلاس: کلاس تحصیلات تکمیلی(1)

 

سه شنبه

برنامه کلاسی دانشجویان رشته میکروبشناسی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر97  نیمسال دوم98-97

17-15

13-15

10-12

8-10

ایام هفته

       

شنبه

       

یک شنبه

  ارتباط میکروارگانیسمها با میزبان

مدرسین: دکتر مجتبی هدایتی، دکتر میثم حسن نژاد

مکان: کلاس(2)

ژنتیک میکروارگانیسمها

مدرسین: اساتید گروه میکروب شناسی

مکان کلاس: تحصیلات تکمیلی(1)

باکتری شناسی سیستماتیک(1)

مدرسین: اساتید گروه میکروب شناسی

مکان کلاس: گروه آناتومی(2)

دوشنبه

سمینار

مدرس: اساتید گروه میکروب شناسی

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی (1)

ویروس شناسی پزشکی عملی

مدرس:دکتر محمد شناگری

ویروس شناسی پزشکی نظری

ساعت: 13-10

مدرس:دکتر محمد شناگری

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی(1)

باکتری شناسی عملی

مدرسین: اساتید گروه میکروب شناسی

سه شنبه

 

تکنولوژی اطلاع رسانی IT

ساعت: 16-13

مدرس: دکتر محمد شناگری

مکان کلاس: سایت دانشکده و کلاس(4)

آنتی بیوتیکها و عوامل ضد میکروبی

مدرسین: اساتید گروه میکروب شناسی

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی(1)

باکتری شناسی عملی

مدرسین: اساتید گروه میکروب شناسی

چهارشنبه

برنامه کلاسی دانشجویان رشته میکروبشناسی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر98  نیمسال اول 99-98

13-15

10-12

8-10

ایام هفت

 

ساختمان و فیزیولوژی میکرو ارگانیسمها

مدرسین: اساتید گروه میکروبشناسی

مکان: کلاس گروه آناتومی2

بیولوژی سلولی و ملکولی یوکاریوتها و پروکاریوتها

مدرسین: اساتید گروه میکروبشناسی

مکان: کلاس2

شنبه

     

یک شنبه

     

دوشنبه

 

بیوشیمی کاربردی

ساعت: 13-8

مدرسین: اساتید گروه بیو شیمی

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

سه شنبه

حیوانات آزمایشگاهی و روش نگهداری آنها

13:30-16:30

مدرس:دکتر روح الله  گازر، محمد بهادری

مکان:گروه آناتومی(2)

 

آمار حیاتی

13-10

مدرس: دکتر زهرا عطرکار روشن

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

روش تحقیق در علوم پزشکی

مدرس: دکتر زهرا عطرکار روشن، دکتر لیلا کنفی

مکان:  کلاس تحصیلات تکمیلی

چهارشنبه

 

برنامه کلاسی دانشجویان رشته میکروبشناسی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر97  نیمسال اول99-98

13-15

10-12

8-10

ایام هفته

تک یاخته شناسی عملی

مدرسین: دکتر مجیدی، دکتر محمودی

تک یاخته شناسی نظری

مدرسین: دکتر مجیدی، دکتر محمودی

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

ایمنی شناسی با گرایش بیماریهای عفونی نظری

مدرسین: دکتر رضا جعفری شکیب

،دکتر فرشید سعادت، دکتر آرش پور غلامی نژاد

مکان: کلاس  گروه آناتومی1

شنبه

 

کارآموزی در بیمارستان

مدرسین: 

دکتر علی مجتهدی، دکتر  حسن نژاد

مکان: بیمارستان رازی

کارآموزی در بیمارستان

مدرسین: 

دکتر علی مجتهدی، دکتر  حسن نژاد

مکان: بیمارستان رازی

کارآموزی در بیمارستان

مدرسین: 

دکتر علی مجتهدی، دکتر  حسن نژاد

مکان: بیمارستان رازی

یک شنبه

باکتری شناسی تشخیصی ملکولی

مدرسین: دکتر شناگری، دکتر شیخی، دکتر میثم حسن نژاد

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی 

ایمنی شناسی با گرایش بیماریهای عفونی عملی

مدرسین: دکتر رضا جعفری شکیب،

 دکتر فرشید سعادت، دکتر آرش پور غلامی نژاد

 

دوشنبه

باکتری شناسی تشخیصی ملکولی

مدرسین: دکتر  شناگری، دکتر شیخی، دکتر میثم حسن نژاد

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی 

باکتری شناسی سیستماتیک نظری(2)

مدرسین: دکتر نیکوکار،دکتر شیخی، دکترمیثم حسن نژاد

مکان: کلاس  گروه آناتومی2

 

سه شنبه

برنامه کلاسی دانشجویان رشته میکروبشناسی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر98  نیمسال دوم99-98

17-15

13-15

10-12

8-10

ایام هفته

       

شنبه

 

تکنولوژی اطلاع رسانی  IT

ساعت: 16:15-13:15

مدرس: دکتر محمد شناگری

مکان کلاس: سایت دانشکده و کلاس(2)

ویروس شناسی پزشکی نظری و عملی

ساعت: 13-8

مدرس:دکتر محمد شناگری

مکان: کلاس(2)

 

یک شنبه

  ارتباط میکروارگانیسمها با میزبان

مدرسین: اساتید گروه میکروب شناسی

مکان: تحصیلات تکمیلی

ژنتیک میکروارگانیسمها

مدرسین: اساتید گروه میکروب شناسی

مکان کلاس: تحصیلات تکمیلی

باکتری شناسی سیستماتیک(1)

مدرسین: اساتید گروه میکروب شناسی

مکان کلاس: سمعی و بصری

دوشنبه

      باکتری شناسی عملی

مدرسین: دکتر مجتهدی، دکتر شیخی

سه شنبه

سمینار

مدرس: اساتید گروه میکروب شناسی

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

 

آنتی بیوتیکها و عوامل ضد میکروبی

مدرسین: دکتر مجتهدی، دکتر شیخی

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

باکتری شناسی عملی

مدرسین: دکتر مجتهدی، دکتر شیخی

چهارشنبه

برنامه کلاسی دانشجویان رشته میکروبشناسی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر99  نیمسال اول 1400-1399

13-15

10-12

8-10

ایام هفته

بیوشیمی میکرو ارگانیسمها عملی

مدرسین: اساتید گروه میکروبشناسی

بیوانفورماتیک مقدماتی نظری

مدرسین: اساتید گروه میکروبشناسی

مکان: کلاس2

بیوشیمی میکرو ارگانیسمها نظری

مدرسین: اساتید گروه میکروبشناسی

مکان: کلاس گروه آناتومی2

شنبه

 

نرم افزارهای آمار حیاتی

مدرس: دکتر زهرا عطرکار روشن

مکان: کلاس 4

روش تحقیق در علوم پزشکی

مدرس: اساتید گروه میکروب شناسی

مکان:  کلاس تحصیلات تکمیلی

یک شنبه

 بیوانفورماتیک مقدماتی عملی

مدرسین: اساتید گروه میکروب شناسی 

 ایمنی و کنترل کیفی در آزمایشگاه

ساعت: 10-13 

مدرسین: اساتید گروه میکروب شناسی

مکان: کلاس4 

 

دوشنبه

 

نرم افزارهای آمار حیاتی

مدرس: دکتر زهرا عطرکار روشن

مکان: کلاس 4

سه شنبه

حیوانات آزمایشگاهی و روش نگهداری آنها

13:30-16:30

مدرس:دکتر روح الله گازر

مکان:گروه آناتومی(1)

 تکنولوژی اطلاع رسانی(IT)

ساعت: 10-13

مدرسین: اساتید گروه میکروب شناسی

مکان: کلاس4 

 

چهارشنبه

 

برنامه کلاسی دانشجویان رشته میکروبشناسی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر98  نیمسال اول 1400-1399

13-15

10-12

8-10

ایام هفته

   

ایمنی شناسی با گرایش بیماریهای عفونی نظری

مدرسین: دکتر فرشید سعادت، دکتر آرش پور غلامی نژاد

مکان: کلاس 4

شنبه

 

کارآموزی در بیمارستان

مدرسین:

دکتر علی مجتهدی، دکتر حسن نژاد، دکتر راحله شیخی

مکان: بیمارستان رازی

کارآموزی در بیمارستان

مدرسین:

دکتر علی مجتهدی، دکتر حسن نژاد، دکتر راحله شیخی

مکان: بیمارستان رازی

کارآموزی در بیمارستان

مدرسین:

دکتر علی مجتهدی، دکتر حسن نژاد، دکتر راحله شیخی

مکان: بیمارستان رازی

یک شنبه

تک یاخته شناسی عملی

مدرسین: دکتر اشرفی، دکتر محمودی، دکتر شریفدینی

ایمنی شناسی با گرایش بیماریهای عفونی عملی

مدرسین: دکتر فرشید سعادت، دکتر آرش پور غلامی نژاد

تک یاخته شناسی نظری

مدرسین: دکتر اشرفی، دکتر محمودی، دکتر شریفدینی

مکان: کلاس گروه آناتومی 2

دوشنبه

باکتری شناسی تشخیصی ملکولی

مدرسین: دکتر مجتهدی، دکتر هدایتی، دکتر شیخی، دکتر میثم حسن نژاد

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

باکتری شناسی سیستماتیک نظری(2)

مدرسین: دکتر نیکوکار، دکتر مجتهدی، دکتر هدایتی، دکتر شیخی، دکترمیثم حسن نژاد

مکان: کلاس گروه آناتومی2

باکتری شناسی تشخیصی ملکولی

مدرسین: دکتر مجتهدی، دکتر هدایتی، دکتر شیخی، دکتر میثم حسن نژاد

مکان: کلاس 7

 

سه شنبه

آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1400