برنامه کلاسی دانشجویان رشته میکر

برنامه کلاسی دانشجویان رشته فیزیولوژی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر95  نیمسال اول97-96

15-17 12:30-14:30 10-12 8-10 ایام هفته
  فیزیولوژی اعصاب

مدرسین: دکتر رستم پور، دکتر رهام پور

مکان کلاس: تحصیلات تکمیلی (1)

فیزیولوژی کلیه ومایعات

مدرس: دکتر خاکپور

مکان کلاس: کلاس7

روشهای فیزیولوژی

مدرسین: دکتر بابایی، دکتر رستم پور، دکتر جعفری، دکتر خاکپور

مکان کلاس: گروه آناتومی(2)

شنبه
    فیزیولوژی غدد درون ریز

مدرس: دکتر بابایی

مکان کلاس: کلاس7

ساعت: 12:30-10 

فیزیولوژی اعصاب(یکهفته در میان)

مدرسین: دکتر رستم پور، دکتر رهام پور

مکان کلاس: تحصیلات تکمیلی (1)

یک شنبه
  فارماکولوژی

مدرس: دکتر سبحانی

مکان کلاس: گروه آناتومی(1)

روشهای فیزیولوژی

مدرسین: دکتر بابایی، دکتر رستم پور، دکتر جعفری، دکتر خاکپور

مکان: گروه آناتومی(2)

  دوشنبه
        سه شنبه
        چهارشنبه

 

برنامه کلاسی دانشجویان رشته فیزیولوی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر96  نیمسال اول97-96

15-17 13-15 10-12 8-10 ایام هفته
    نوروآناتومی

مدرس: دکتر فغانی

مکان کلاس: گروه آناتومی(2)

ساعت:  10-12:30

روشهای فیزیولوژی

مدرسین: دکتر بابایی، دکتر رستم پور، دکتر جعفری، دکتر خاکپور

مکان کلاس: گروه آناتومی(2)

شنبه
  زبان تخصصی

مدرسین: دکتر بابایی، دکتر رستم پور، دکتر خاکپور

ساعت:14:30-12:30

مکان کلاس: کلاس تحصیلات تکمیلی 2

سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی

مدرس: دکتر جعفری

مکان کلاس: مرکز کامپیوتر دانشکده پزشکی

بیولوژی ملکولی

مدرس: دکتر جعفری

مکان کلاس: گروه آناتومی(1)

یک شنبه
    روشهای فیزیولوژی

مدرسین: دکتر بابایی، دکتر رستم پور، دکتر جعفری، دکتر خاکپور

مکان کلاس: گروه آناتومی(2)

  دوشنبه
        سه شنبه
     

 

  چهارشنبه

 

برنامه کلاسی دانشجویان رشته میکر

برنامه کلاسی دانشجویان رشته فیزیولوژی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر96  نیمسال دوم97-96

12:30-14:30 10-12 8-10 ایام هفته
فیزیولوژی قلب و گردش خون

مدرسین: دکتر عادله جعفری

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی(1)

فیزیولوژی تنفس

مدرسین: دکتر خاکپور

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی(1)

فیزیولوژی اعصاب

مدرسین: دکتر رهام پور، دکتر رستم پور

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی(1)

شنبه
فیزیولوژی اعصاب

مدرسین: دکتر رهام پور، دکتر رستم پور

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی(1)

فیزیولوژی سلول

مدرسین: دکتر بابایی

مکان: کلاس (2)

فیزیولوژی قلب و گردش خون

مدرسین: دکتر عادله جعفری

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی(1)

یکشنبه
 فارماکولوژی

13:30-15:30

مدرسین: دکتر سبحانی، دکترسلطانی

مکان: کلاس(2)

    سه شنبه
      چهارشنبه

 

برنامه کلاسی دانشجویان رشته فیزیولوی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر95  نیمسال دوم97-96

15-17 13-15 10-12 8-10 ایام هفته
        شنبه
        یک شنبه
      کارآموزی

مدرس: دکتر رستم پور

مکان: کلاس(7)

دوشنبه
        سه شنبه
     

 

  چهارشنبه

 

New Page 1

برنامه کلاسی دانشجویان رشته فیزیولوژی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر97  نیمسال اول98-97

13-15 10-12 8-10 ایام هفته

نوروآناتومی نظری و عملی

مدرس: دکتر معصومه فغانی

مکان: تحصیلات تکمیلی1

ساعت: 15:30- 13:00

  بیوشیمی عملی

مدرسین: اساتید گروه بیوشیمی

مکان: کلاس(2)

شنبه

زبان تخصصی

مدرسین: اساتید گروه بیوشیمی

مکان: تحصیلات تکمیلی1

بیوشیمی نظری

مدرسین: اساتید گروه بیوشیمی

مکان: تحصیلات تکمیلی1

کار با حیوانات آزمایشگاهی عملی

مدرس: دکتر عادله جعفری

یک شنبه
سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی

مدرس: دکتر عادله جعفری

مکان: سایت دانشکده پزشکی

فیزیولوژی سلول

مدرس: دکتر پروین بابایی

مکان: گروه آناتومی2

کار با حیوانات آزمایشگاهی نظری

مدرس: دکتر عادله جعفری

مکان: گروه آناتومی2

دوشنبه

 

برنامه کلاسی دانشجویان رشته فیزیولوژی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر96  نیمسال اول98-97

13-15 10-12 8-10 ایام هفته
فیزیولوژی کلیه و مایعات بدن

مدرس: دکتر بهروز خاکپور

  فیزیولوژی گوارش

مدرس: دکتر محمد رستم پور

مکان: گروه آناتومی(2)

شنبه
  فیزیولوژی غدد درون ریز

مدرس: دکتر پروین بابایی

مکان: کلاس2

آمار حیاتی

مدرس: دکتر زهرا عطرکار روشن

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی(1)

یک شنبه

برنامه کلاسی دانشجویان رشته فیزیولوژی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر97  نیمسال دوم98-97

13-15 10-12 8-10 ایام هفته

فارماکولوژی

مدرسین: اساتید گروه فارماکولوژی

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی(1)

فیزیولوژی تنفس

مدرس: دکتر بهروز خاکپور

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی(1)

فیزیولوژی اعصاب

مدرسین: اساتید گروه فیزیولوژی

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی(1)

شنبه

فیزیولوژی اعصاب

مدرسین: اساتید گروه فیزیولوژی

مکان: تحصیلات تکمیلی1

روشهای فیزیولوژی

مدرسین: اساتید گروه فیزیولوژی

مکان: کلاس(2)

فیزیولوژی قلب و گردش خون

مدرس: دکتر عادله جعفری

مکان: کلاس گروه آناتومی(2)

یک شنبه
روشهای فیزیولوژی

مدرسین: اساتید گروه فیزیولوژی

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی(1)

فیزیولوژی قلب و گردش خون

مدرس: دکتر عادله جعفری

(یک هفته در میان)

مکان: کلاس گروه آناتومی(2)

  دوشنبه

برنامه کلاسی دانشجویان رشته فیزیولوژی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر98  نیمسال اول99-98

15-17 13-15 10-12 8-10 ایام هفته
 

زبان تخصصی

مدرسین: اساتید گروه فیزیولوژی

مکان: تحصیلات تکمیلی
کار با حیوانات آزمایشگاهی نظری

مدرس: دکتر عادله جعفری

مکان: کلاس گروه آناتومی(1)

بیوشیمی عملی

مدرسین: اساتید گروه بیوشیمی

 

شنبه

نوروآناتومی عملی

مدرس: دکتر معصومه فغانی

 

بیوشیمی نظری

مدرسین: اساتید گروه بیوشیمی

مکان: کلاس2

نوروآناتومی نظری و عملی

مدرس: دکتر معصومه فغانی

مکان: کلاس گروه آناتومی(1)

یک شنبه
  سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی

مدرس: دکتر عادله جعفری

مکان: سایت دانشکده پزشکی

فیزیولوژی سلول

مدرس: دکتر پروین بابایی

مکان: تحصیلات تکمیلی

کار با حیوانات آزمایشگاهی عملی

مدرس: دکتر عادله جعفری

دوشنبه

 

برنامه کلاسی دانشجویان رشته فیزیولوژی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر97  نیمسال اول99-98

13-15

10-12:30

8-10

ایام هفته
  فیزیولوژی غدد درون ریز

مدرس: دکتر پروین بابایی

مکان: کلاس سمعی بصری

فیزیولوژی کلیه و مایعات بدن

مدرس: دکتر بهروز خاکپور

شنبه
فیزیولوژی گوارش

مدرس: دکتر محمد رستم پور

مکان: کلاس(2)

 
 

آمار حیاتی

مدرس: دکتر زهرا عطرکار روشن

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

یک شنبه

برنامه کلاسی دانشجویان رشته فیزیولوژی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر98  نیمسال دوم99-98

13-15 10-12 8-10 ایام هفته
فیزیولوژی اعصاب  

مدرسین: اساتید گروه فیزیولوژی

(یک هفته درمیان)

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

فیزیولوژی اعصاب  

مدرسین: اساتید گروه فیزیولوژی

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

فیزیولوژی  تنفس

مدرس: دکتر بهروز خاکپور

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

شنبه
فیزیولوژی قلب و گردش خون

مدرس: دکتر عادله جعفری

(یک هفته در میان)

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

فیزیولوژی غدد درون ریز

مدرسین: دکتر پروین بابایی

مکان: کلاس گروه آناتومی(1)

فیزیولوژی قلب و گردش خون

مدرس: دکتر عادله جعفری

مکان: سمعی و بصری

یک شنبه

فیزیولوژی غدد درون ریز

مدرسین: دکتر پروین بابایی

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

 

روشهای فیزیولوژی

مدرسین: اساتید گروه فیزیولوژی

مکان: کلاس(7)

روشهای فیزیولوژی

مدرسین: اساتید گروه فیزیولوژی

مکان: کلاس(7)

دوشنبه

 

برنامه کلاسی دانشجویان رشته فیزیولوژی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر97  نیمسال  دوم 99-98

13-15

10-12

8-10

ایام هفته

کارآموزی

مدرس:دکتر بهروز خاکپور

مکان: کلاس(4)

   

شنبه

      یک شنبه
 

کارآموزی

مدرس:دکتر بهروز خاکپور

مکان: سمعی بصری

 

دوشنبه

برنامه کلاسی دانشجویان رشته فیزیولوژی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر99  نیمسال اول1400-1399

15-17 13-15 10-12 8-10 ایام هفته
 

زبان تخصصی

مدرسین: اساتید گروه فیزیولوژی

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

کار با حیوانات آزمایشگاهی نظری

مدرس: دکتر عادله جعفری، دکتر رهام پور

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

بیوشیمی عملی

مدرسین: اساتید گروه بیوشیمی

شنبه

نوروآناتومی عملی

مدرس: دکتر معصومه فغانی

 

بیوشیمی نظری

مدرسین: اساتید گروه بیوشیمی

مکان: کلاس2

نوروآناتومی نظری و عملی

مدرس: دکتر معصومه فغانی

مکان: کلاس گروه آناتومی(1)

یک شنبه
  سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی

مدرس: دکتر عادله جعفری

مکان: سایت دانشکده پزشکی

فیزیولوژی سلول

مدرس: دکتر پروین بابایی

مکان: تحصیلات تکمیلی

کار با حیوانات آزمایشگاهی عملی

مدرس: دکتر عادله جعفری، دکتر رهام پور

دوشنبه

 

برنامه کلاسی دانشجویان رشته فیزیولوژی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورودی مهر98  نیمسال اول1400-1399

13-15

10-12:30

8-10

ایام هفته
    فیزیولوژی کلیه و مایعات بدن

مدرس: دکتر بهروز خاکپور

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

شنبه

فیزیولوژی گوارش

مدرس: دکتر محمد رستم پور

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

    یک شنبه
 

فارماکولوژی

مدرسین: دکتر آهنگر، دکتر روستایی

مکان: کلاس7

  دوشنبه
   

آمار حیاتی

مدرس: دکتر زهرا عطرکار روشن

مکان: کلاس تحصیلات تکمیلی

سه شنبه
آخرین بروز رسانی : 25 مهر 1400